PTL บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.polyplexthailand.com

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการ
นายซันจีฟ ซาราฟ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“PTL” หรือ “บริษัท”) จดทะเบียนก่อตั้ง บริษัทเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 4 แสนบาท เพื่อผลิตและจำหน่าย Polyethylene Terephthalate Film หรือ Polyester Film (แผ่นฟิล์ม PET หรือ แผ่นฟิล์ม Polyester) ต่อมาบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 400 ล้านบาทในเดือนเมษายน/พฤษภาคม 2545   บริษัทแปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชนในเดือนสิงหาคม 2547 และเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป เป็นครั้งแรก (IPO) ในเดือนธันวาคม 2547 บริษัทก่อตั้งโดยบริษัทแม่คือ บริษัทโพลีเพล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“Polyplex Corporation Limited” หรือ “PCL”) ซึ่งมีฐานอยู่ในประเทศอินเดียและ ประกอบธุรกิจเดียวกันนี้มา เป็นเวลา 20 ปีแล้ว    ปัจจุบันบริษัทแม่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทจำนวนร้อยละ 70 ของทุน จดทะเบียนที่ชำระแล้ว ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 30 ถือโดยประชาชนทั่วไป

PCL เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิล์ม PET รายใหญ่ของประเทศอินเดีย  ดำเนินธุรกิจผลิตแผ่นฟิล์ม PET มาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปีนับตั้งแต่ปี 2531  โดยจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ   PCL เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์ (Bombay Stock Exchange) และ ตลาดหลักทรัพย์อื่นในประเทศอินเดียมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว  มีทุนที่ชำระแล้วเท่ากับ 165.70 ล้านอินเดียรูปี (INR) (ประมาณ 120 ล้านบาท)   มีกำลังการผลิตดังต่อไปนี้

กลุ่มบริษัทโพลีเพล็กซ์มีการดำเนินนโยบายที่เท่าเทียมกันในการแบ่งพื้นที่การทำการตลาดสำหรับบริษัทในกลุ่มในประเทศต่างๆ คือ อินเดีย ไทย และตุรกี   โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาด้านต่าง ๆ เช่น ประเภท ผลิตภัณฑ์  ต้นทุน การจัดส่งสินค้าและระยะเวลาในการขนส่ง   การกีดกันทางการค้า  สิทธิประโยชน์ ทางภาษี เป็นต้น  จากนโยบายการแบ่งตลาดดังกล่าว  บริษัทจะจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าทวีป อเมริกาเหนือ   เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และเอเชียแปซิฟิก จีน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  ส่วนบริษัทแม่จะมุ่งลูกค้าในแถบเอเชียใต้   และอเมริกาใต้  ในขณะที่โรงงานในประเทศตุรกี จะมุ่งตลาด ทวีปยุโรป   ตะวันออกกลาง  อัฟริกา และกลุ่มรัสเซีย/รัฐอิสระซีไอเอส

สำหรับนโยบายการลงทุนในอนาคตนั้น  กลุ่มบริษัทมีนโยบายแบ่งการลงทุนระหว่างบริษัทและบริษัท แม่อย่างชัดเจน     โดยการลงทุนในประเทศอินเดียและประเทศในแถบเอเชียใต้ จะดำเนินการโดยบริษัท แม่และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทแม่ (ยกเว้นบริษัท)     ส่วนการลงทุนในประเทศไทย และเขตอาเซียน รวมถึงพื้นที่อื่นๆ จะดำเนินการโดยบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายการลงทุนดังกล่าว บริษัทได้มีการดำเนินการที่จะจัดตั้งบริษัทการค้าในประเทศจีน โดยผ่าน PSPL ซึ่งเป็นบริษัทเพื่อการลงทุนของกลุ่มที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์และบริษัทถือหุ้นทั้งหมด

โครงสร้างรายได้ของบริษัท

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิล์ม PET ประเภทแผ่นฟิล์มบาง (Thin Film)  โดยมีลูกค้าเป้าหมายคือ กลุ่มธุรกิจประเภทบรรจุภัณฑ์(Packaging)   อุตสาหกรรม(Industrial) และอุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical)    มูลค่าการจำหน่ายของบริษัทตามงบเฉพาะและงบรวมสามารถแยกตามกลุ่มประเทศต่างๆ ดังนี้

งบรวม 2549-50 2550-51 2551-52
ลูกค้า ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
จำหน่ายต่างประเทศ
เอเชีย 1,037.78 21.58 1,053.61 16.18 1,409.09 19.95
อเมริกาเหนือ 462.21 9.61 369.12 5.67 574.82 8.14
ยุโรป 1,506.22 31.32 1,905.27 29.26 1,845.54 26.13
อื่นๆ 451.89 9.40 542.67 8.33 645.32 9.14
รวมมูลค่าจำหน่ายต่างประเทศ 3,458.10 71.91 3,870.67 59.44 4,474.76 63.36
จำหน่ายในประเทศ 1,193.18 24.81 1,438.01 22.08 2,182.39 30.90
เม็ดพลาสติก/อื่นๆ1 67.29 1.40 1,090.00 16.74 202.59 2.87
รายได้อื่น 2 90.26 1.88 113.33 1.74 203.09 2.88
รวมทั้งสิ้น 4,808.83 100.00 6,512.01 100.00 7,062.83 100.00

หมายเหตุ :    1) เม็ดพลาสติกจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2) ประกอบด้วย กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ยอดขายเบ็ดเตล็ด สิทธิประโยชน์การส่งออก ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์ของกลุ่มโพลีเพล็กซ์ คือ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างมูลค่า และสร้างฐานความเป็นผู้นำใน ธุรกิจแผ่นฟิล์มพลาสติกระดับโลก โดยการสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจระหว่าง นักลงทุน ลูกค้าและพนักงาน   ด้วยวิสัยทัศน์ดังกล่าว กลุ่มโพลีเพล็กซ์มุ่งมั่นผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศของ การเป็นผู้ผลิตวัสดุหีบห่อ มิใช่เพียงผู้ผลิตแผ่นฟิล์ม PET ชนิดบาง โดยการขยายธุรกิจสู่การเป็นผู้ผลิต แผ่นฟิล์ม BOPP และ CPP ซึ่งเป็นวัสดุบรรจุหีบห่อที่มีผู้ผลิตใช้เช่นเดียวกับแผ่นฟิล์ม PET ชนิดบาง

กลุ่มโพลีเพล็กซ์มีเป้าหมายทางธุรกิจที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในภูมิภาคต่างๆ ให้มากขึ้น โดยการขยาย ฐานการผลิตไปยังทำเลที่หลากหลาย การเข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการผลิต สินค้าประเภทใหม่ๆเช่น แผ่นฟิล์มเคลือบอลูมิเนียม   แผ่นฟิล์มแบบใสพิเศษ แผ่นฟิล์มเคลือบอัดขึ้นรูป แผ่นฟิล์มเคลือบซิลิโคน แผ่นฟิล์มเคลือบเคมี และแผ่นฟิล์มบรรจุหีบห่อเกรดอื่นๆ เช่น CPP, BOPP เป็นต้น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

Clip to Evernote

One thought on “PTL บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>