Feb
01/10
ASIAN บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
Last Updated on Monday, 1 February 2010 03:15
Written by admin
Monday, 1 February 2010 03:15

เว็บไซด์ www.asianseafoods.co.th

นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ประธานกรรมการ

บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2525  ต่อมาได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี 2536  ประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม แปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง เช่น ปลาทรายสดแล่แบบผีเสื้อ ปลาหมึกสดทั้งตัวหรือแล่และลอกหนัง กุ้งสดและกุ้งต้มแช่แข็ง   รวมทั้งสินค้ากึ่งสำเร็จรูป เช่น กุ้งชุบเกล็ดขนมปัง กุ้งเสียบไม้ กุ้งชุบเนย และปลาย่าง เป็นต้น โดยมีสำนักงานใหญ่ และโรงงานแห่งที่ 2    ตั้งอยู่เลขที่  55/2  หมู่ 2 ถนนพระราม 2  ต.บางกระเจ้า   อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000  สำหรับโรงงานแห่งที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 742 ซอยกล้วยน้ำไท ถนนอาจณรงค์  คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

บริษัทฯได้รับการส่งเสริมการลงทุน  2 บัตร ในปี 2549 ดังนี้

 1. กิจการห้องเย็น  สำหรับห้องเย็นที่สร้างใหม่ขนาดความจุ 10,000 ตัน โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี  และได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่ มิถุนายน 2549
 2. การผลิตอาหารพร้อมรับประทานจากสัตว์น้ำโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี  และได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ มกราคม 2549

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ลงทุน 100% ในบริษัทย่อยรวม 4 บริษัท ดังนี้

1  บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด(สุราษฎ์ธานี) จำกัด โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 57 หมู่ 4 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎ์ธานี 84130 ประกอบธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง เช่น ปลาหมึกกระดองแช่แข็ง ปลาหมึกหอมแช่แข็ง ปลาหมึกกล้วยแช่แข็ง ปลาหมึกสายแช่แข็ง กุ้งแช่แข็ง เนื้อหอยลายแช่แข็ง เนื้อหอยแมลงภู่แช่แข็ง กุ้งแดงดิบ และผลิตภัณฑ์ทะเลรวม เป็นต้น ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2537 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี และได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิในอัตราร้อยละ50 ของอัตราปกติ เป็นเวลา  5 ปีนับจากพ้นกำหนดเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และในปี 2546 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนบัตรที่ 2 โดยได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมใหม่ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน

2  บริษัท เอเชี่ยน  อะไลอันซ์  อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 8/8 หมู่ที่ 3 ถนนพระราม 2 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000 ประกอบธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำ โดยเฉพาะปลาทูน่า และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง รวมทั้งแช่แข็ง และได้เริ่มการผลิตแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2549  โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2549  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี และได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิในอัตราร้อยละ50 ของอัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปีนับจากพ้นกำหนดเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

3  บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่3  ถนนเพชรเกษม  กม.180-181  ตำบลท่ายาง  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  ประกอบธุรกิจผลิตอาหารสำหรับสัตว์น้ำ เช่น อาหารกุ้ง อาหารปลา  เป็นต้น   โดยบริษัทฯได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทนี้  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2549

4  บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (ศรีราชา) จำกัด  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 211 หมู่ที่10  ซอยสุขาภิบาล8   ถนนสุขุมวิท  ตำบลบึง  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  ประกอบธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง และรับจ้างผลิต  ซึ่งบริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด  ถือหุ้นในบริษัทนี้ 100% ทำให้บริษัทนี้เป็นบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งของบริษัทฯ

ในปี 2551 บริษัทฯ และ 4 บริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการ 8,246 ล้านบาท โดยบริษัทมีรายได้จากการขาย 4,494 ล้านบาท   ส่วน 4 บริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 3,752 ล้านบาท  ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไร สุทธิรวมก่อนหักภาษี เป็นจำนวนเงิน  323  ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 769ล้านบาท  เนื่องจาก

 1. การปรับปรุงประสิทธิภาพทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง   การขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม

ได้มากขึ้นโดยมุ่งขายในตลาดที่มีกำไร  ทำให้มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน  206 ล้านบาท

 1. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เช่น ค่าระวางเรือ และภาษีANTI-DUMPING ลดลง

จากปีก่อน 136 ล้านบาท

 1. กำไรจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในปีนี้  97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จากปีก่อน 268 ล้านบาท

4.    ค่าความนิยมตัดจำหน่ายในปี 2550 ทั้งจำนวนรวม 181 ล้านบาท  ดังนั้นในปี 2551 จึงไม่มีค่าความนิยมตัดจำหน่าย

ทั้งนี้บริษัทฯ มีการติดตามสถานการณ์ของค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิด และไม่ทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าแบบSWAP  นอกจากนี้ บริษัทฯได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งการซื้อ การขาย และการผลิต เพื่อให้สามารถลดต้นทุนการผลิต และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ โดยโรงงานทูน่าแห่งใหม่  สามารถผลิตได้ YIELD เพิ่มขึ้นจากเดิม 6 %     อย่างไรก็ตามโรงงานทูน่าก็ยังได้รับผลกระทบจากราคาปลาทูน่าที่ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงปลายปี 51    ทำให้กำไรลดลงจากที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย

ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน กราฟราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี

บทวิเคราะห์หุ้น

ข่าวเกี่ยวข้องทั้งหมด


Clip to Evernote
Tags:

3 Comments
 1. Commentsadmin   |  Monday, 01 February 2010 at 15:17

  หุ้นกลุ่มส่งออกอาหารแช่แข็งนี้ เคยเป็นกลุ่มที่ร้อนแรงมากเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เล่นยังไงก็กำไรเพราะกระแสของการส่งออกเป็นตัวนำในการเล่นหลังจากมีข่าวว่าเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวอย่างมีนัยยะสำคัญ การบริโภคจึงถูกมองว่าโตตามนั่นเองและอาหารก็เป็นกลุ่มที่โตในทุกสถานการณ์ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นไง เด็กแนวเคยเลือก ASIAN เป็นหุ้นร้อนหลายครั้ง และราคาก็แรงสุดยอดอย่าบอกใคร หลังจากขึ้นไปแตะ 4 บอกก็เริ่มหดตัวตามสภาพของการ take profit ถึงตรงนี้สังเกตว่าราคาลงมาเยอะ และเมื่อผสมกับตลาดกำลังฟื้นตัว ประเมินคู่กับผลประกอบการที่กำลังจะออกมามีแนวโน้มดีทำให้น่าสนใจเล่นรอบอย่างมาก ล่าสุด Book value สูงถึง 4.36 บาท ราคาหุ้นต่ำ book ในอัตรา PBV 0.69 เท่า ของถูกมีในโลกนะขอบอก กราฟดูดีมีสกุล แนวต้าน 3.50 บาท

 2. Commentsadmin   |  Friday, 26 February 2010 at 11:01

  ASIAN เห็นกุ้งสด CFRESH พุ่งแรงรับปันผล 0.41 บาทก็ดีใจ ไม่เสียแรงที่เฝ้าแนะนำอยู่บ่อย ทีนี้พอมาดูราคาหุ้นเทียบ EPS
  ที่ 0.43 บาท ก็จะได้ PE ที่ 10 เท่ามี Book value 3.23 บาท ซึ่งลองมาเทียบกับ ASIAN ซึ่งขณะที่เขียนนี้ยังไม่เห็นงบล่าสุดแต่ก็ประเมินว่า EPS รวมๆ น่าจะ 0.40 บาท ซึ่งคำนวณเป็น PE ได้แค่ 8 เท่า และBV 4.40 บาท เทียบกันแบบนี้ คิดกันแบบง่ายๆ ก็เห็นว่าใครถูกใครแพงในระยะนี้ยังไม่นับว่า CFRESH มีข่าวบวกมาตลอด ราคาขึ้นจากที่เด็กแนวเริ่มเชียร์แถวบาทต้นๆ มาถึงปัจจุบันก็บานโข ขณะที่ ASIAN ถือว่ามาน้อยกว่าเยอะ มองในแง่ความเสี่ยงด้านราคาจึงมีน้อยกว่า ยิ่งมองเทียบมูลค่าทั้ง PE และ BV ก็ดูดีกว่า กราฟก็ไม่ยอดดอย สรุปอย่างนี้เด็กแนวเชียร์เล่นตัวตามสบายใจกว่า แนวต้าน ASIAN 3.40 บาท

 3. Commentsadmin   |  Wednesday, 10 March 2010 at 10:48

  ASIAN ในสถานการณ์ขาดแคลนอาหารในช่วงภัยแล้งทั่วภูมิภาค พวกอาหารบรรจุยังไงก็ขายได้ แม้ว่า ASIAN ไม่ใช่เด่นที่สุดในแง่ของการสร้างผลกำไร แต่ด้านราคาหุ้นที่ลงมาถึงจุดน่ารับอีกครั้งหนึ่ง เด็กแนวว่าน่าสนใจ หุ้นแฝดตัวแม่อย่าง CFRESH ราคาร่วงแรงกว่าเงินปันผลที่ได้รับ และมีแววเด้งขึ้น ก็มีโอกาสที่จะลากแฝดน้อง ASIAN ตามไปด้วยได้ หุ้นทั้งคู่ถือว่าเล่นไม่ยาก และไม่มีภัยจากการชุมนุมทางการเมืองแต่อย่างใด กลุ่มอาหารปี 53 นี้จะเด่นกว่าใคร วันนี้มาหาหุ้นเบาๆ เล่นไปก่อน แนวต้าน 3 บาท กราฟลงต่ำน่าช้อนแก้เซ้งค์ไปวันๆ


Leave a Reply