ASIAN บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.asianseafoods.co.th

นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ประธานกรรมการ

บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2525? ต่อมาได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี 2536? ประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม แปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง เช่น ปลาทรายสดแล่แบบผีเสื้อ ปลาหมึกสดทั้งตัวหรือแล่และลอกหนัง กุ้งสดและกุ้งต้มแช่แข็ง?? รวมทั้งสินค้ากึ่งสำเร็จรูป เช่น กุ้งชุบเกล็ดขนมปัง กุ้งเสียบไม้ กุ้งชุบเนย และปลาย่าง เป็นต้น โดยมีสำนักงานใหญ่ และโรงงานแห่งที่ 2??? ตั้งอยู่เลขที่? 55/2? หมู่ 2 ถนนพระราม 2? ต.บางกระเจ้า?? อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 ?สำหรับโรงงานแห่งที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 742 ซอยกล้วยน้ำไท ถนนอาจณรงค์? คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

บริษัทฯได้รับการส่งเสริมการลงทุน? 2 บัตร ในปี 2549 ดังนี้

  1. กิจการห้องเย็น? สำหรับห้องเย็นที่สร้างใหม่ขนาดความจุ 10,000 ตัน โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี? และได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่ มิถุนายน 2549
  2. การผลิตอาหารพร้อมรับประทานจากสัตว์น้ำโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย? โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี? และได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ มกราคม 2549

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ลงทุน 100% ในบริษัทย่อยรวม 4 บริษัท ดังนี้

1? บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด(สุราษฎ์ธานี) จำกัด โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 57 หมู่ 4 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎ์ธานี 84130 ประกอบธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง เช่น ปลาหมึกกระดองแช่แข็ง ปลาหมึกหอมแช่แข็ง ปลาหมึกกล้วยแช่แข็ง ปลาหมึกสายแช่แข็ง กุ้งแช่แข็ง เนื้อหอยลายแช่แข็ง เนื้อหอยแมลงภู่แช่แข็ง กุ้งแดงดิบ และผลิตภัณฑ์ทะเลรวม เป็นต้น ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2537 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี และได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิในอัตราร้อยละ50 ของอัตราปกติ เป็นเวลา? 5 ปีนับจากพ้นกำหนดเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และในปี 2546 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนบัตรที่ 2 โดยได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมใหม่ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน

2? บริษัท เอเชี่ยน? อะไลอันซ์? อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 8/8 หมู่ที่ 3 ถนนพระราม 2 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000 ประกอบธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำ โดยเฉพาะปลาทูน่า และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง รวมทั้งแช่แข็ง และได้เริ่มการผลิตแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2549? โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2549? ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี และได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิในอัตราร้อยละ50 ของอัตราปกติ เป็นเวลา 5 ปีนับจากพ้นกำหนดเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

3? บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ที่3? ถนนเพชรเกษม? กม.180-181? ตำบลท่ายาง? อำเภอท่ายาง? จังหวัดเพชรบุรี? ประกอบธุรกิจผลิตอาหารสำหรับสัตว์น้ำ เช่น อาหารกุ้ง อาหารปลา? เป็นต้น?? โดยบริษัทฯได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทนี้? เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2549

4? บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (ศรีราชา) จำกัด? โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 211 หมู่ที่10? ซอยสุขาภิบาล8?? ถนนสุขุมวิท? ตำบลบึง? อำเภอศรีราชา? จังหวัดชลบุรี? ประกอบธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง และรับจ้างผลิต? ซึ่งบริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด? ถือหุ้นในบริษัทนี้ 100% ทำให้บริษัทนี้เป็นบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งของบริษัทฯ

ในปี 2551 บริษัทฯ และ 4 บริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการ 8,246 ล้านบาท โดยบริษัทมีรายได้จากการขาย 4,494 ล้านบาท?? ส่วน 4 บริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 3,752 ล้านบาท? ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไร สุทธิรวมก่อนหักภาษี เป็นจำนวนเงิน ?323? ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 769ล้านบาท ?เนื่องจาก

  1. การปรับปรุงประสิทธิภาพทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง?? การขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม

ได้มากขึ้นโดยมุ่งขายในตลาดที่มีกำไร? ทำให้มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน? 206 ล้านบาท

  1. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เช่น ค่าระวางเรือ และภาษีANTI-DUMPING ลดลง

จากปีก่อน 136 ล้านบาท

  1. กำไรจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในปีนี้? 97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จากปีก่อน 268 ล้านบาท

4. ???ค่าความนิยมตัดจำหน่ายในปี 2550 ทั้งจำนวนรวม 181 ล้านบาท ?ดังนั้นในปี 2551 จึงไม่มีค่าความนิยมตัดจำหน่าย

ทั้งนี้บริษัทฯ มีการติดตามสถานการณ์ของค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิด และไม่ทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าแบบSWAP? นอกจากนี้ บริษัทฯได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งการซื้อ การขาย และการผลิต เพื่อให้สามารถลดต้นทุนการผลิต และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ โดยโรงงานทูน่าแห่งใหม่? สามารถผลิตได้ YIELD เพิ่มขึ้นจากเดิม 6 %?? ??อย่างไรก็ตามโรงงานทูน่าก็ยังได้รับผลกระทบจากราคาปลาทูน่าที่ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงปลายปี 51??? ทำให้กำไรลดลงจากที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย


Clip to Evernote

3 Comments

  1. หุ้นกลุ่มส่งออกอาหารแช่แข็งนี้ เคยเป็นกลุ่มที่ร้อนแรงมากเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เล่นยังไงก็กำไรเพราะกระแสของการส่งออกเป็นตัวนำในการเล่นหลังจากมีข่าวว่าเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวอย่างมีนัยยะสำคัญ การบริโภคจึงถูกมองว่าโตตามนั่นเองและอาหารก็เป็นกลุ่มที่โตในทุกสถานการณ์ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นไง เด็กแนวเคยเลือก ASIAN เป็นหุ้นร้อนหลายครั้ง และราคาก็แรงสุดยอดอย่าบอกใคร หลังจากขึ้นไปแตะ 4 บอกก็เริ่มหดตัวตามสภาพของการ take profit ถึงตรงนี้สังเกตว่าราคาลงมาเยอะ และเมื่อผสมกับตลาดกำลังฟื้นตัว ประเมินคู่กับผลประกอบการที่กำลังจะออกมามีแนวโน้มดีทำให้น่าสนใจเล่นรอบอย่างมาก ล่าสุด Book value สูงถึง 4.36 บาท ราคาหุ้นต่ำ book ในอัตรา PBV 0.69 เท่า ของถูกมีในโลกนะขอบอก กราฟดูดีมีสกุล แนวต้าน 3.50 บาท

  2. ASIAN เห็นกุ้งสด CFRESH พุ่งแรงรับปันผล 0.41 บาทก็ดีใจ ไม่เสียแรงที่เฝ้าแนะนำอยู่บ่อย ทีนี้พอมาดูราคาหุ้นเทียบ EPS
    ที่ 0.43 บาท ก็จะได้ PE ที่ 10 เท่ามี Book value 3.23 บาท ซึ่งลองมาเทียบกับ ASIAN ซึ่งขณะที่เขียนนี้ยังไม่เห็นงบล่าสุดแต่ก็ประเมินว่า EPS รวมๆ น่าจะ 0.40 บาท ซึ่งคำนวณเป็น PE ได้แค่ 8 เท่า และBV 4.40 บาท เทียบกันแบบนี้ คิดกันแบบง่ายๆ ก็เห็นว่าใครถูกใครแพงในระยะนี้ยังไม่นับว่า CFRESH มีข่าวบวกมาตลอด ราคาขึ้นจากที่เด็กแนวเริ่มเชียร์แถวบาทต้นๆ มาถึงปัจจุบันก็บานโข ขณะที่ ASIAN ถือว่ามาน้อยกว่าเยอะ มองในแง่ความเสี่ยงด้านราคาจึงมีน้อยกว่า ยิ่งมองเทียบมูลค่าทั้ง PE และ BV ก็ดูดีกว่า กราฟก็ไม่ยอดดอย สรุปอย่างนี้เด็กแนวเชียร์เล่นตัวตามสบายใจกว่า แนวต้าน ASIAN 3.40 บาท

  3. ASIAN ในสถานการณ์ขาดแคลนอาหารในช่วงภัยแล้งทั่วภูมิภาค พวกอาหารบรรจุยังไงก็ขายได้ แม้ว่า ASIAN ไม่ใช่เด่นที่สุดในแง่ของการสร้างผลกำไร แต่ด้านราคาหุ้นที่ลงมาถึงจุดน่ารับอีกครั้งหนึ่ง เด็กแนวว่าน่าสนใจ หุ้นแฝดตัวแม่อย่าง CFRESH ราคาร่วงแรงกว่าเงินปันผลที่ได้รับ และมีแววเด้งขึ้น ก็มีโอกาสที่จะลากแฝดน้อง ASIAN ตามไปด้วยได้ หุ้นทั้งคู่ถือว่าเล่นไม่ยาก และไม่มีภัยจากการชุมนุมทางการเมืองแต่อย่างใด กลุ่มอาหารปี 53 นี้จะเด่นกว่าใคร วันนี้มาหาหุ้นเบาๆ เล่นไปก่อน แนวต้าน 3 บาท กราฟลงต่ำน่าช้อนแก้เซ้งค์ไปวันๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>