การจัดการการเงิน (Financial Literacy)

ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ถือเป็นทักษะชีวิต (Lift skill) ที่สำคัญด้านหนึ่งในปัจจุบัน ซึ่งครอบคลุมความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial) ที่จำเป็น 4 ด้าน ได้แก่

  1. รู้หา (Earning)
  2. รู้รักษา (Saving)
  3. รู้ใช้ (Spending)
  4. รู้ลงทุน (Investing)

การมีความรู้ทางการเงินจะช่วยให้เราสามารถจัดการเงินได้อย่างเหมาะสมในปัจจุบันและสร้างอิสรภาพทางการเงิน (Financial Independence) ได้ในอนาคต เพราะทุกช่วงทุกวัยในชีวิตเราต้องมีความเกี่ยวข้องกับเงิน เราจึงต้องมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการจัดการเงินเพื่อสร้างความสมดุลทางการเงินในทุกช่วงของชีวิต

เพราะการเปลียนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งการเปลี่ยนแปลงของรายได้ ค่าใช้จ่าย การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม การมีความรู้ทางการเงินทั้ง 4 ด้าน จะทำให้การตัดสินใจทางการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ รวมทั้งการวางแผนทางการเงินซึ่งได้แก่ แผนการออม แผนการใช้จ่าย แผนการลงทุน แผนภาษี แผนการซื้อรถ ซื้อบ้าน แผนการศึกษาของบุตร แผนการเกษียณและ แผนการจัดการมรดกให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ดังนั้น การมีความรู้ทางการจัดการการเงินจึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งทางการเงินและความมั่นคงทางจิตใจสำหรับทุกคน และหากเรา รู้แบ่งปัน (Sharing) ด้วย สังคมก็จะพัฒนาขึ้นได้จากความรู้ทางการเงินของเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *