การลงทุนอย่างพอเพียง (Sufficiency Investment)

เพราะเศษรฐกิจมีขึ้นมีลง เพราะธุรกิจมีกำไรมีขาดทุน เพราะความไม่แน่นอนเกิดขึ้นตลอดเวลา เพราะมีปัจจัยหลายด้านที่จะมีผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุน เพราะโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆ การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงสูงด้วยเช่นกัน การจัดการความเสี่ยงอย่างถูกวิธีด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนอย่างถูกต้องเท่านั้นที่จะทำให้ผู้ลงทุนมีภูมิคุ้มกันและรู้จักพิจารณาการลงทุนได้ตามความเป็นจริง

การวางแผนการลงทุนเพื่อพิชิตเป้าหมายทางการเงินในระยะยาว (long-term financial goal) สามารถพูดได้ว่าเป็นการลงทุนอย่างพอเพียง ลงทุนอย่างมีเหตุมีผล รู้จักสร้างความสมดุลในการออม การใช้จ่ายและการลงทุนอย่างพอเหมาะพอดีไม่มากไป ไม่น้อยไป แต่พอประมาณตามความจำเป็น (need) และความต้องการ (want) ที่ไม่เบียดเบียนตนเองเกินไป จะทำให้ผู้ลงทุนไม่โลภและไม่หวั่นไหวไปกับกระแสแห่งความผันผวนที่เกิดขึ้นในระยะสั้นซึ่งจะช่วยให้พอร์ตการลงทุนมีภูมิคุ้มกันที่ดี

รวมทั้งต้องลงทุนตามกติการที่ถูกต้อง ไม่สนับสนุนการกระทำใดๆ ที่ไม่เหมาะสม ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์เล็กๆ น้อยๆ รู้จักแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและข่าวลือ ไม่ซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน (insider trading) ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการปั่นหุ้น แต่วิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนอย่างรอบคอบระมัดระวัง ตัดสินใจลงทุนอย่างมีสติ ไม่ประมาทในทุกขั้นตอน เพียงเท่านี้ พอร์ตการลงทุนก็จะมีรากฐานที่แข็งแรงพร้อมจะให้ผลตอบแทนอย่างพอเพียงและเติบโตอย่างยั่งยืน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *