งบดุลคืออะไร

งบดุลเป็นสิ่งแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น วันที่สิ้นสุดการดำเนินงานรายไตรมาส หรือ รายปี “วิธีการหนึ่งในการมองบริษัทคือ บริษัทเป็นแหล่งรวมของสินทรัพย์ซึ่งใช้ทุนจากเจ้าหนี้ และผู้ถือหุ้นในการจัดหามา” จอห์น ดาวน์ และ จอร์แดน กู๊ดแมน อธิบายไว้ในหนังสือ Dictionary of Finance and Investment Terms ของพวกเขา “สินทรัพย์ เท่ากับ หนี้สินรวมกับส่วนของผู้ถือหุ้น และงบดุลจะแสดงรายการย่อยๆ ของสมการทั้ง 2 ข้าง”

งบการเงินเต็มไปด้วยตัววัดเชิงปริมาณ

1. ปัจจัยเชิงปริมาณ (Quantitative factors) คือ ข้อมูลทางการลงทุนที่สามารถนำไปวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ได้ โชคยังดีที่ปัจจัยเชิงปริมาณเหล่านี้สามารถรวมเป็นกลุ่มได้สองสามกลุ่ม ซึ่งใครๆ ก็สามารถที่จะทำความเข้าใจได้ ท้ายที่สุดแล้ว ปัจจัยเชิงปริมาณในงบดุลเป็นเพียงวิธีคัดเลือกหุ้นเพื่อนำไปวิเคราะห์เชิงคุณภาพต่อ

2. ปัจจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative factors) จะเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เราต้องใช้ความคิดใช้เหตุผลในการทำความเข้าใจ ตัวอย่างเช่น ลักษณะของธุรกิจ, ตำแหน่งของบริษัทในอุตสาหกรรม, ลักษณะการดำเนินงาน, ลักษณะทางการภาพและภูมิศาสตร์, ผู้บริหารของบริษัท และมุมมองของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโดยรวม

ท้ายที่สุด งบดุลและงบกำไรขาดทุนจะบ่งชี้ถึงสิ่งที่ทำให้หุ้นน่าซื้อ เครื่องคิดเลขสามารถช่วยคำนวณตัวเลขได้ก็จริง แต่นักลงทุนเท่านั้นที่จะเป็นคนตัดสินใจว่าจะซื้อหุ้น หรือไม่

งบดุลของอะไรกับเราได้บ้าง

ข้อมูลหลักของงบดุล คือ

  • สินทรัพย์
  • หนี้สิน
  • ฐานะเงินสด
  • ส่วนของผู้ถือหุ้น (และเงินปันผล)

ตัวเลขเหล่านี้แทบจะไม่มีความหมายเลย ถ้าเราไม่นำมันมาเชื่อมโยงกัน บ่อยครั้งที่ตัวเลขเหล่านี้จะถูกเปรียบเทียบกันโดยใช้อัตราส่วน หรือนำไปหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมด และนำไปเปรียบเทียบกับราคาหุ้นของบริษัท การเปรียบเทียบอัตราส่วนของบริษัทกับอัตราส่วนของคู่แข่งขันห หรืออุตสหกรรมโดยรวมจะทำให้เรามีมุมมองที่ชัดเจนขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *