จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethic)

จริยธรรม (ethic) หมายถึง ความประพฤติ การกระทำและความคิดที่ถูกต้องเหมาะสม การทำหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์ เว้นในสิ่งที่ควรเว้น กระทำในสิ่งที่ควรกระทำด้วยความฉลาดและรอบคอบ รู้เหตุผล ถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล

จริยธรรมธุรกิจ (business ethic) หมายถึง มาตรฐานการผลิตสินค้าและ หรือบริการ เพื่อตอบแทนตามคุณค่าของการลงทุนโดยเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย กล่าวคือ ทั้งเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน ผู้บริโภค ผู้รับบริการ รัฐบาล และสังคมซึ่งมีความสัมพันธ์ในเชิงเศรษฐกิจร่วมกัน

เพราะองค์การธุรกิจไม่เพียงมีประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจแต่ยังมีบทบาทสำคัญต่อระบบสังคมเป็นอย่างมากในฐานะผู้ผลิตสินค้าและบริหาร ผู้ซื้อปัจจัยการผลิต ผู้จ้างแรงงาน ผู้สร้างรายได้ในชุมชน ผู้เสียภาษี รวมทั้งการเป็นสมาชิกของชุมชนและสังคมที่มีความเกี่ยวพันและใกล้ชิดกับผู้บริโภคองค์กรธุรกิจจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการประพฤติปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม การมีจริยธรรมทางธุรกิจถือเป็นหนทางแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเพราะองค์กรจะได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายและมีความน่าเชื่อถือทำให้ได้เปรียบในเชิงการแข่งขันและมีความมั่นคงในระยะยาวซึ่งเป็นคุณค่าแห่งจริยธรรมทางธุรกิจที่แท้จริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *