วิเคราะห์งบการเงินด้วยอัตราส่วน

วันนี้เอาอัตราส่วนทางการเงินหลักๆ มาให้ดูกันก่อนนะครับ ไว้วันหลังจะมาอธิบายแต่ละส่วนโดยละเอียด พร้อมยกตัวอย่างประกอบให้เห็นภาพชัดเจนกันเลยทีเดียว

อัตราส่วนทางการเงิน

current ratio(อัตราส่วนทุนหมุนเวียน)=ทรัพย์สินหมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน

quick ratio(อัตราส่วนหมุนเร็ว)=(เงินสด+เงินลงทุนระยะสั้น+ลูกหนี้การค้า)/หนี้สินหมุนเวียน

account receivable turnover(อัตราการหมุนของลูกหนี้)= 2*ยอดขาย/(ลูกหนี้การค้าต้นงวด+ลูกหนี้การปลาย)

days receive(ระยะเวลาเก็บหนี้)= 365/อัตราการหมุนของลูกหนี้

inventory turnnover(อัตรการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ)= 2*ต้นทุนการขาย/(สินค้าคงเหลือต้นงวด+สินค้าคงเหลือปลายงวด)

inventory days(ระยะเวลาขายสินค้า)= 365/อัตรการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

payable turnover(อัตรการหมุนเวียนเจ้าหนี้)= 2*ต้นทุนการขาย/(เจ้าหนี้การค้าต้นงวด+เจ้าหนี้การค้าปลายงวด)

payable payment period(ระยะเวลาจ่ายหนี้)=365/อัตรการหมุนเวียนเจ้าหนี้

cash cycle = ระยะเวลาเก็บหนี้+ระยะเวลาขายสินค้า ? ระยะเวลาการจ่ายหนี้

interest coverage ratio(ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย)=กำไรก่อนหักดอกเบี้ย/ดอกเบี้ย

fixed asset turnover(อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์ถาวร)=2*รายได้จากการขาย/(ที่ดิน,อาคาร,อุปกรณ์ต้นงวด+ปลายงวด)

gross profit margin(อัตรากำไรขั้นต้น)=กำไรขั้นต้น/ยอดขาย,

net profit margin(อัตรากำไรสุทธิ)=(กำไรขั้นต้น-ดอกเบี้ย-ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย)/ยอดขาย

debt to equity ratio=หนี้สิน/ทุน

EBIT = รายได้ ? ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

EBITDA = EBIT + ค่าเสื่อม + ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย

deltaWC = เงินทุนหมุนเวียน ปีปัจจุบัน ? ปีก่อน

NOPAT = EBIT ? ภาษีเงินได้

D & A = ?ค่าเสื่อมราคา + ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย

CAPEX = เงินสดซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในกิจการ

FCF = NOPAT + D&A ? CAPEX ? deltaWC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *