วิเคราะห์หุ้น BSBM บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ http://www.bsbm.co.th

นายวิทย์ วิริยประไพกิจ ประธานกรรมการ
นายเยะ เหวิน หลี่ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน (ณ 31 ธันวาคม 2551) จำนวน 1,132.5 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทจำนวน 1,132.5 ล้านหุ้น ซึ่งเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว โรงงานของบริษัทตั้งอยู่ที่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริม เลขที่ 1186/2538 ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2538 และเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท จึงได้สรุปเนื้อหาไว้โดยสังเขปดังนี้

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทเป็นเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 20-2543 สำหรับเหล็กเส้นกลม (Round Steel Bar) โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ถึง 25 มม. ซึ่งมีความยาว 10 เมตร โดยมีชั้นคุณภาพ SR24 และเลขที่ มอก. 24-2548 สำหรับเหล็กเส้นข้ออ้อย(Deformed Steel Bar) โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ถึง 40 มม. ซึ่งมีความยาว 10 และ 12เมตร โดยประกอบด้วยชั้นคุณภาพ 3 ชั้นคือ ?SD30, ?SD40 และ SD50 ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตของบริษัท เป็นวัสดุที่สำคัญในโครงสร้างของงานก่อสร้างทุกชนิด

สัดส่วนการขายเหล็กเส้นของบริษัท ประกอบด้วยเหล็กเส้นกลมมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 49 ของรายได้จากการขาย ขณะที่เหล็กเส้นข้ออ้อยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ที่เหลือเป็นการขายเศษเหล็กที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตเป็นสำคัญ สำหรับวัตถุดิบหลักของบริษัทคือ เหล็กแท่งเล็ก (Billet) โดยมากมีขนาดความยาวมาตรฐาน 6 เมตร หน้าตัดกว้างคูณยาว 100 x 100มม. ถึง 150 x 150มม. สั่งนำเข้ามาจากประเทศผู้ผลิตทั่วโลก เช่น กลุ่มประเทศสหภาพโซเวียตเดิม ตุรกี เม็กซิโก และจีน เป็นต้น เหล็กแท่งเล็ก (Billet) ซึ่งบริษัทเลือกใช้นี้ผลิตจากสินแร่เหล็ก จึงมีคุณภาพที่สม่ำเสมอทำให้สามารถควบคุมการสูญเสียระหว่างการผลิตได้ดี ประกอบกับการใช้ระบบลดความร้อนหรือผึ่งเย็นโดยใช้อากาศ (Air Cooling) ในการลดอุณหภูมิของเหล็กเส้นที่ออกจากแท่นรีดบนเตียงลดอุณหภูมิ (Cooling Bed) ในกระบวนการผลิต จึงทำให้เนื้อเหล็กมีคุณภาพที่สม่ำเสมอทั่วทั้งเส้นตลอดจนถึงเนื้อเหล็กภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าและกระบวนการผลิต กล่าวคือ นอกจากจะได้การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก. แล้ว บริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001:2000? จาก สถาบัน WIT Assessment ด้วย สินค้าของบริษัทจึงเป็นที่ยอมรับจากทั้งผู้ซื้อและผู้ใช้ในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอย่างดี

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 • ตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ยี่ปั๊ว หรือบริษัทผู้ค้าส่งเหล็กขนาดใหญ่ กลุ่มนี้จะมียอดสั่งซื้อจากบริษัทคิดเป็นสัดส่วนถึงประมาณร้อยละ 90 และมีคำสั่งซื้อเป็นประจำทุกๆ เดือน ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ติดต่อค้าขายกันมานานแล้วและมีความสัมพันธ์ที่ดี
 • ร้านค้ารายย่อย ผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ บริษัทมีนโยบายที่จะใช้เงื่อนไขทางการค้าแบบระมัดระวังเกี่ยวกับการชำระเงินของลูกค้ากลุ่มนี้ การขยายตลาดในกลุ่มนี้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ค่อนข้างสูง แต่ก็สามารถขายสินค้าได้ในราคาที่ดีกว่าเป็นการทดแทน

กลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญของบริษัท ได้แก่

 • เน้นการมีชนิดและขนาดสินค้าที่ครบถ้วนตามความต้องการของตลาด เพิ่มความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า ณ ที่แห่งเดียว
 • รักษาชื่อเสียงในการเป็นผู้ผลิตที่นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับมาอย่างต่อเนื่อง
 • มีความรวดเร็วและความตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า
 • ตั้งราคาที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงสภาวะตลาดและการแข่งขัน
 • สร้างและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจำหน่ายของบริษัทอยู่เสมอ

กลุ่มวิริยประไพกิจเป็นผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเหล็กขนาดใหญ่ของประเทศไทยที่มีการผลิตสินค้าหลากหลายประเภท เช่น เหล็กแผ่นรีดร้อนแบบม้วนและแบบแผ่นหนา เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เหล็กเส้นรีดร้อน เหล็กลวดรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบ และการแปรรูปเหล็ก เป็นต้น โดยมีโรงงานผลิตแบบรวมกลุ่ม (Complex) ตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 แห่งคือ แห่งแรกที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ แห่งที่สองที่ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และแห่งที่สามที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โรงงานส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำและริมฝั่งทะเลเพื่อความสะดวกในการขนส่งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป กลุ่มสหวิริยายังเป็นผู้ถือหุ้นในธุรกิจท่าเรือและขนส่งที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจท่าเรือริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงในเขตอำเภอบางปะกง ธุรกิจท่าเรือน้ำลึกในเขตอำเภอบางสะพาน ธุรกิจเรือลำเลียง ธุรกิจรถบรรทุกขนส่ง เป็นต้น กลุ่มผู้ถือหุ้นนี้ยังมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการผลิตและการค้าเหล็ก ตลอดจนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้ามานานกว่า 50 ปี นอกจากนี้ทางกลุ่มฯ ยังมีโครงการสร้างโรงถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าต่อเนื่อง (Blast Furnace and Integrated Steel Mill) ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทในแง่ความมั่นคงทั้งในแง่ของปริมาณ ราคา และคุณภาพ ของการจัดหาวัตถุดิบที่จะสามารถผลิตขึ้นได้เองภายในประเทศจากโครงการดังกล่าว

กลุ่มบุคคลชาวไต้หวันเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความชำนาญจากการเป็นตัวแทนซื้อขายผลิตภัณฑ์เหล็ก และมีความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บริษัททั้งในแง่ของการคาดการณ์ราคาเหล็กและการสั่งซื้อวัตถุดิบ รวมถึงการควบคุมเครื่องจักรในการผลิตสินค้าของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีอัตราการสูญเสียต่ำ

โครงสร้างรายได้

ผลิตภัณฑ์ 2549 2550 2551
จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
เหล็กเส้นข้ออ้อย 1,893.68 49.49 1,893.68 49.49 1,378.19 50.21
เหล็กเส้นกลม 1,899.76 49.65 1,899.76 49.65 1,347.98 49.11
เศษเหล็ก 33.20 0.86 33.20 0.86 18.68 0.68
รวมรายได้จากการขาย 3,826.64 100.00 3,826.64 100.00 2,744.85 100.00

จากข้อมูลข้างต้นสัดส่วนรายได้จากการขายที่สำคัญของบริษัทมาจากสินค้าเหล็กเส้นข้ออ้อยและเหล็กเส้นกลม โดยในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการขายเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อยในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน นอกจากรายได้จากการขายเหล็กเส้นแล้วทางบริษัทยังมีรายได้จากการขายเศษเหล็กด้วยแต่มีสัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ 1 ของรายได้จากการขายในแต่ละปี

ถึงแม้ว่าเครื่องจักรและกระบวนการผลิตของบริษัท จะสามารถผลิตเหล็กเส้นเพื่อการใช้งานประเภทอื่นได้ เช่น เหล็กเส้นที่มีสัดส่วนคาร์บอนพิเศษ (ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ) หรือเหล็กเพลาดำที่นำไปใช้ในงานอุตสาหกรรม แต่เนื่องจากยังมีปริมาณความต้องการใช้งานไม่มากนัก บริษัทจึงยังไม่ได้ทำตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน กราฟราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี

บทวิเคราะห์หุ้น

ข่าวเกี่ยวข้องทั้งหมด

วิเคราะห์หุ้น โดยนักลงทุนรายย่อย

3 thoughts on “วิเคราะห์หุ้น BSBM บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)”

 1. admin says:

  หุ้นแอบชอบ BSBM หุ้นกลุ่มเหล็กฉายแววผลประกอบการก้าวกระโดดไตรมาส 4 กันเห็นๆ หลังจากตัวพระเอกฉากแรก LHK เผยไม้เด็ดออกมากำไรบานตะไท แล้วเหล็กอื่นๆ จะทนไหวได้อย่างไร เนื่องจากจะมีกำไรจากสต๊อก ราคาขายสูงขึ้น และยอดขายดีขึ้น อย่างบางสะพาน เด็กแนวประเมินจากข้อมูลของหลายๆ สำนัก พบว่าจะมีกำไรออกมาโตร่วมๆ 300% จาก Q3 เลยทีเดียว และอาจจะแจ้งปันผลบาดตาบาดใจซะด้วย งานนี้ต้องกล้าๆแอบเก็ง แนวต้าน 1.60

 2. admin says:

  BSBM วันนี้มาด้วยหุ้นเล็กจิ๊บจ๊อยล้วนๆ เอาใจรายย่อยอย่างเดียว ใครจะไปเล่นหุ้นใหญ่ก็ตามใจนะ แต่ขอบอกว่าเล่นยากในภาวะตลาดที่ผันผวนอย่างนี้ บางสะพานมิลล์กลับมาน่าสนใจถ้าจัดเข้าประเด็นเรื่องแนวโน้มขายเหล็กเส้นที่น่าจะเพิ่มขึ้นเพราะโครงการก่อสร้างกลับมาสดใสแล้ว ใครไม่ตุนเหล็กในขณะที่ราคาน้ำมันกำลังถูก จะไปรอให้แพงกว่านี้จะเสียโอกาส ใครเป็นเซียนกราฟ ลองดูรูปที่เด็กแนวแนบมาให้ดูก็ต้องซู๊ดปากเพราะเห็นกราฟสร้างรูปหอยหงายอย่างชัดเจน ขณะที่MACD ก็พุ่งตัวขึ้นแรงเป็นสัญญาณซื้อ เรียกว่าโอกาสวิ่งต่อไปยังเป้า 1.60 บาท ไม่ยาก ผลประกอบการก็เป็นตัวสนับสนุนอีกตะหาก เพราะไตรมาสแรกเติบโตดี ปีนี้จะดีกว่าปีก่อนด้วย เนื่องจากการเมืองคลี่คลายแล้ว ส่วนประเด็นพาร์ทเนอร์น่าจับตานะตะเอ๊งงง

 3. admin says:

  BSBM กระแสราคาเหล็กขึ้นตอนนี้กำลังมาอีกเช่นกัน ติดตามข่าวกันให้ดี เพราะกระทรวงพาณิชย์เตรียมจะมีการปรับขึ้นราคาเหล็กในไม่ช้า หลังจากกั๊กราคาไว้นาน รอบนี้คงอั้นไม่อยู่ตามกระแสโลกเพราะการบริโภคเหล็กจะกลับมาฟื้นตัว แค่นั้นยังไม่พอบ้านเรางานก่อสร้างสาธารณูปโภคชุดใหญ่กำลังจะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเรียกภาษาวิชาการว่า Demand กำลังไต่ระดับ ถ้างั้นราคาต้องวิ่งตามมาแต่คนเล่นหุ้นรอช้าไม่ได้รอบนี้เก็งกำไรล่วงหน้ารับราคาเหล็กกันไว้ก่อน BSBM กำไร Q1 โตขึ้น 45% มูลค่า Book 1.75 บาท เห็นราคาในกระดานกราฟดูดีด้วย แบบนี้มี Gap พอขำๆ ได้แน่ 1.60 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *