วิเคราะห์หุ้น CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ http://www.cpn.co.th

ดร.วันชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ
นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2523 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศูนย์การค้าขนาดใหญ่แบบครบวงจร เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2538 ปัจจุบันเป็น 1 ใน 50 บริษัทในกลุ่ม SET50 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 2,178,816,000 บาท โดยมีบริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด และบุคคลในตระกูลจิราธิวัฒน์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 6 0 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักคือการพัฒนาและให้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และมีการประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องและส่งเสริมกัน ซึ่งประกอบด้วย อาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย และศูนย์อาหาร รวมทั้งมีการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกและเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีก

ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีศูนย์การค้าที่อยู่ภายใต้การบริหารงาน จำนวน 12 โครงการ ซึ่งรวมถึงโครงการศูนย์การค้าแห่งใหม่ 2 โครงการที่บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการตามกำหนดการที่วางไว้ ได้แก่ โครงการเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ (เปิดให้บริการในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551) และโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช (เปิดให้บริการในวันที่ 23 มกราคม 2552) และในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เปิดให้บริการศูนย์อาหารภายหลังจากที่การปรับปรุงแล้วเสร็จ ได้แก่ ศูนย์อาหาร (Food Park) ที่โครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 และโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ในส่วนของโครงการศูนย์การค้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ได้แก่โครงการเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี และ โครงการเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม และธันวาคม ปี 2552 ตามลำดับ แม้ว่าแผนการระดมทุนโดยการโอนขายสินทรัพย์ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และโครงการเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (?CPNRF?) ต้องชะลอไปชั่วคราวอันเนื่องมาจากภาวะตลาดทุนที่ไม่เอื้ออำนวย แต่บริษัทฯ ก็ได้เตรียมแผนการจัดหาเงินทุนเพื่อรองรับแผนการลงทุนของบริษัทแล้ว โดยส่วนหนึ่งมาจากวงเงินกู้ระยะยาวที่ได้รับการอนุมัติสนับสนุนจากธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศซึ่งเป็นผลจากประวัติผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาโดยตลอดและได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน (เครดิตเร็ตติ้ง) ในระดับ A+ อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการในอนาคตอื่นๆ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการทบทวนแผนการลงทุนโดยจะพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อรักษาสภาพคล่องและดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่ให้สูงเกินไป

บริษัท ฯ ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงศูนย์การค้าพร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการให้บริการและการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องตามวิสัยทัศน์ของบริษัท ฯ ที่ต้องการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาศูนย์การค้าด้วยมาตรฐานระดับโลก ซึ่ง0ในเดือนพฤษภาคม 2551 ที่ผ่านมาศูนย์การค้าทุกโครงการของ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001-2000 และในเดือนพฤศจิกายน 2551 บริษัทฯ ได้รับรางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น (Top Corporate Governance Report Awards) จากงานประกาศผล SET Awards 2008 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน กราฟราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี

บทวิเคราะห์หุ้น

ข่าวเกี่ยวข้องทั้งหมด

วิเคราะห์หุ้น โดยนักลงทุนรายย่อย

One thought on “วิเคราะห์หุ้น CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)”

  1. admin says:

    CPN ผลประกอบการออกมาไม่ธรรมดาเลยนะ ไตรมาส 4 ก็คือว่ากำไรสุทธิเบาะๆ 3,267 ล้านบาท จากปีก่อนแค่ 629 ล้านบาท มหาศาลงานสร้างจากกำไรขาย Property Fund นั่นเองสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ของเด็กแนวมองไว้ซะอีก กำไรล้นๆ อย่างนี้ถือว่าอลังการสุดฤทธิ์ ในปี 53 กำไรอาจจะชะลอตัวลงบ้าง เพราะจะปิดศูนย์การค้าลาดพร้าว แต่ปี 54 จะกระโดดเหยงๆ กำไรบานตะไทต่อไปไม่มีหยุด ราคาพื้นฐานให้กัน 26 บาทล่วงหน้าแล้วนะขอบอก และถ้าดูกราฟก็ต้องบอกว่านี่คือจังหวะของการเข้าซื้อเก็งสั้นขยันซอยรอบใหม่ เนื่องจากมีการสร้าง W-shape ขึ้นมาขนาดกำลังพอดี มีปลายข้างขวาไว้ที่ 20 บาทเป็นด่านแรก ขอให้รวยยยย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *