วิเคราะห์หุ้น FOCUS บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.focus-pcl.com

บริษัท? โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์? แอนด์? คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)? (?บริษัท? หรือ ?โฟคัส?) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ด้วยทุนจดทะเบียน 125 ล้านบาท? มีการซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรกเมื่อวันที่? 5? ตุลาคม? 2547? ภายใต้ชื่อหลักทรัพย์ว่า ??FOCUS? ?และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 19? พฤศจิกายน 2551? เป็น 400? ล้านบาท

บริษัทจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง ให้บริการด้านรับเหมาก่อสร้างและวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป? อาทิ? การออกแบบ? การรับเหมาก่อสร้างงานโครงสร้างและสถาปัตย์ งานวิศวกรรมระบบและงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม? เช่น งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน โรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล อาคารเพื่อการพักอาศัย โรงเรียน หอพักนักศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม งานถนน ?งานสะพาน งานวางท่อและงานระบบบำบัดน้ำเสีย? งานก่อสร้างทางรถไฟ และงานสาธารณูปโภค

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า? โดยสามารถให้บริการอย่างครบวงจร? รูปแบบการดำเนินงานของบริษัทจะเป็นทั้งผู้รับเหมาหลักหรือผู้รับเหมาช่วง? สำหรับงานก่อสร้างที่มีความสลับซับซ้อนและขนาดใหญ่นั้น? บริษัทสามารถร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ? โดยจัดตั้งเป็นกิจการร่วมค้า หรือ กลุ่มร่วมค้า? เพื่อร่วมมือกันทำงานให้ลุล่วงตามข้อกำหนดและวัตถุประสงค์

พันธกิจของบริษัท คือ? จะเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านรับเหมาก่อสร้างระดับกลางชั้นนำ? ที่มุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ว่าจ้าง? ตลอดจนตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ?ISO 9001 😕 2000? จาก United Registrar of Systems? (Thailand) Ltd. ?เมื่อวันที่? 2? พฤษภาคม? 2551??? นโยบายด้านคุณภาพของบริษัทมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพงานและพัฒนาคุณภาพคน? เพื่อให้ผลงานได้มาตรฐานสากล? แล้วเสร็จภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญที่จะพัฒนาเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน? บริษัทและบุคคลากรทุกระดับจะต้องมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วม

เศรษฐกิจไทยในปี 2551? นั้นได้รับผลกระทบทั้งจากปัจจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศ ?ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง?? รัฐบาลยังไม่สามารถผลักดันให้เกิดการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ?ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงการลงทุนในภาคธุรกิจ? งานก่อสร้างลดลง? นอกจากนี้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างยังต้องเผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มสูงจากราคาวัสดุที่เพิ่มสูงขึ้น? อาทิ? น้ำมันเชื้อเพลิง? เหล็ก? และอุปกรณ์ไฟฟ้า? เป็นต้น?? ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้มีส่วนทำให้บริษัทต้องประสบผลขาดทุนเป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปี ??ผลการดำเนินงานในปี 2551? บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ? 715.39? ล้านบาท? และมีขาดทุนสุทธิจำนวน? 6.40 ล้านบาท

บริษัทได้เล็งเห็นถึงปัญหาความผันผวนและความเสี่ยงดังกล่าวนี้? จึงได้เริ่มหาช่องทางในการขยายโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติม? เช่น? ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์? เพื่อลดการต้องพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่เพียงด้านเดียว? แต่ในขณะเดียวกันทางบริษัทก็ยังมุ่งมั่นที่จะให้ธุรกิจก่อสร้างของบริษัทเติบโตควบคู่กันไป? ดังจะเห็นได้ว่า

ในปี 2551? บริษัทได้เข้าร่วมการประกวดราคาหลายโครงการและได้รับงานใหม่เพิ่มเติม? อาทิเช่น งานก่อสร้างโครงการขยายอาคารเทคนิคใหม่สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 กรุงเทพมหานครของบริษัท? กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ? จำกัด , โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกองถ่าน (Stockpile Roofing) และงานก่อสร้างฐานรองเครื่องจักร (Stacker & Reclaimer Foundation) บริเวณเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, โครงการเอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ สาขารัตนาธิเบศร์ เป็นต้น และมีแนวโน้มที่จะได้รับงานใหม่เพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าปริมาณงานคงเป็นไปตามที่บริษัทคาดหมายไว้

โครงสร้างรายได้
สายผลิตภัณฑ์ / ปี 2551 ปี 2550 ปี 2549
กลุ่มธุรกิจ รายได้ % รายได้ % รายได้ %
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
1. ???รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 706.37 98.74 702.78 99.37 813.07 98.55
2.??? รายได้จากการจัดหาและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 7.91 0.96
3. ???รายได้อื่นๆ 9.02 1.26 4.42 0.63 4.04 0.49
รวม 715.39 100.00 707.20 100.00 825.02 100.00
ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน กราฟราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี

บทวิเคราะห์หุ้น

ข่าวเกี่ยวข้องทั้งหมด

4 thoughts on “วิเคราะห์หุ้น FOCUS บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)”

 1. admin says:

  FOCUS อาการแปลกๆ จากที่เคยมี offer แค่หลักพันหุ้น กลายเป็นหลักแสนหุ้น แบบนี้เจอมานักต่อนักเด็กแนวจึงย้อนกลับไปดูข่าวเก่าพบว่า เตรียมขายหุ้นให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ในราคาที่เฉลี่ยก่อนวันเสนอขาย 7-15 วัน แบบนี้สงสัย ยิ่งไกลยิ่งได้เงินเยอะ ราคาหุ้นขึ้นแรงอย่างมีนัยยะบางอย่าง หุ้นตัวนี้สับสนว่าใครถือใคร ใครเป็นใหญ่ ระวังเกมส์แย่งหุ้นไว้ด้วยนะเพราะมันผิดปกติยังไงไม่รู้ ถ้าเป็นอย่างที่สงสัยจริง เท่าไรจะเอาอยู่ละนั่น รักแม่แอบเอาแม่ รักลูกแอบฉก FOCUS-W1 ไว้ให้ดี

 2. admin says:

  หุ้นแอบชอบ FOCUS อาการแปลกๆ ขึ้นทุกวัน แถมเห็น offer หนาขึ้นทุกที ของอย่างนี้ใครๆ ก็มองออกว่าต้องมีสสารบางอย่างเข้าไปมีปฏิกิริยากับตัวหุ้นแหง๋มๆ อยากรู้จังมีอะไรอ๊ะปล่าว คนสร้างกราฟเขาเก่งเน๊อะ ถ้าวาดเส้นง่ายๆ แบบกระทะหงาย ก็เฉียดแนวต้าน 4 บาท นี่เฉพาะทางเทคนิคไม่รวมปัจจัยข้างเคียงเลยด้วย แล้วถ้าแม่ไป 4 ตัวลูก FOCUS-W1 มีอัตราเร่ง 3 เท่าก็ต้องคุณสองซุปเปอร์แก๊งอะดิ อืม แฟนคลับชาวแอบชอบ คิดไงบ้างเอ่ย

 3. admin says:

  FOCUS เห็นข่าวที่เป็นเรื่องเป็นราวของโฟกัสแล้ว ทำให้เด็กแนวนึกย้อนไปยังหุ้นหลายๆ ตัวที่มีข่าวทำนองนี้เกิดขึ้นและมักเป็นข่าวจริงประจำ จะว่าเป็นข่าวลือ ข่าวเล่า หรือข่าววิเคราะห์ แต่เนื้อความมันเปี่ยมไปด้วยรายละเอียดเหมือนใครมานั่งเล่าให้ฟังยังไงยังงั้น ถ้าจะให้ประเมินก็ต้องบอกว่าน่าจับตาเป็นอย่างยิ่ง เพราะราคาหุ้นในระยะที่ผ่านมาไต่ระดับอย่างเทพ สวนทาง SET ที่ลงมากว่า 60 จุดหน้าตาเฉย การขึ้นไม่ได้รุนแรง แต่เรียกว่าฝีมือในการยกนั้นดูดี ทยอยเก็บยังกับที่ข่าวบอกไว้เลยว่า แอบเก็บเตรียมแทงประตูหลัง งานนี้ถ้าเจ้าของหุ้นไม่สนใจก็แสดงว่าต้องการทิ้งบริษัท แต่ถ้ายังรักนวลสงวนตัวต้องสู้กันสักตั้ง ตลาดหุ้นต้องสู้ด้วยกำลัง ไม่ใช่ใช้วิธีฟ้องครู แต่ถ้าสู้ไม่ได้ก็ต้องเจรจากันให้จบสิ้น เรื่อง money game มันมีทางออกเสมอ เด็กแนวว่าคงต้องยืดเยื้อเผลอๆ อาจรุนแรง เพราะกระแสด้านราคาที่ว่ากันแถว 5 บาท มันต้องมีที่มาที่ไป กลุ่มที่เข้ามาแอบซื้อหุ้นจัดเป็นผู้มีชื่อเสียง และรายใหญ่ คงไม่ทำอะไรเด็กๆ ล้อเล่นแล้วก็วิ่งไปแน่ งานนี้ถ้าเผลออาจถูกฮุบ อย่าชะล่าใจไป จับตาดูกันดีกว่าต้านหน้า 3.50 บาท

 4. admin says:

  หุ้นแอบชอบ FOCUS หุ้นตัวนี้เห็นโวลุ่มมาทีไรมักจะมีอะไรแรงๆ ทุกที สงสัยว่าเรื่องที่เคยมีข่าว บริษัทรับเหมาจะเข้า Back door นั้นคงได้ที่แล้วเป็นแน่จึงส่งสัญญาณเล่นรอบใหม่ อาจจะใหญ่กว่าเก่า เป้าไม่แน่นอนแล้วด้วย เพราะของอาจจะแรงงงง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *