วิเคราะห์หุ้น GJS บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

บริษัทเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง บริษัทถือหุ้นทางตรง ในสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษัท เอ็นเอสเอ็ม สตีล จำกัด (?NSM Cayman?) และ NSM Cayman ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษัท เอ็นเอสเอ็ม (เดลาแวร์) อิงค์ (?NSM Delaware?) ทั้งสองบริษัทนี้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นนอกประเทศไทย

NSM Cayman จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวคือ เพื่อระดมทุนให้กับบริษัทโดยการออกตราสาร อันประกอบด้วยตราสารชั้นต้นมีจำนองครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2549 ตราสารชั้นต้นลำดับรองมีจำนองครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2551 และหุ้นกู้ลำดับรองมีจำนอง ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2552 โดย NSM Delaware เป็นผู้ออกตราสารในฐานะตัวแทนของ NSM Cayman บริษัทเป็นผู้ค้ำประกันตราสารทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขและเพิกถอนไม่ได้? บริษัทย่อยทั้งสองนี้ไม่มีรายได้แต่อย่างใดเนื่องจากมิได้ประกอบการและดำเนินธุรกิจ? ?บริษัทมีความตั้งใจที่จะดำเนินการชำระบัญชี NSM Cayman ให้เสร็จสิ้นหลังจากสิ้นสุดการปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับ NSM Delaware นั้น ปัจจุบันไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคลแล้วและได้มีการประกาศตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั่วไปของมลรัฐเดลาแวร์

โครงสร้างรายได้

2551 2550 2549
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
ยอดขาย

เหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC)

เหล็กจากการปรับสภาพผิว (RTM)

เหล็กแท่งแบน (SLAB)

เหล็กแผ่นตัด (Cut Sheet)

สินค้าคงเหลือและวัตถุดิบ

21,423.78

2,947.67

220.18

57.37

1,467.05

78.59

10.96

0.82

0.21

5.46

21,800.67

1,374.40

107.98

310.27

91.07

5.75

0.45

1.30

15,232.69

1,525.03

266.13

84.66

8.48

1.48

รายได้ดอกเบี้ย 2.86 0.01 5.28 0.00 6.48 0.04
รายได้อื่น

กำไรจากการกลับบัญชีขาดทุน
จากการด้อยค่าของสินทรัพย์

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า

กลับรายการหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ

รายได้อื่น ๆ

663.25

108.78

2.47

0.04

152.82

39.18????????? 50.03

97.57

0.64

0.17

0.21

0.41

558.25

321.34

81.13

3.10

1.79

0.45

2551

2550

2549

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ยอดขาย

เหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC)

เหล็กจากการปรับสภาพผิว (RTM)

เหล็กแท่งแบน (SLAB)

เหล็กแผ่นตัด (Cut Sheet)

สินค้าคงเหลือและวัตถุดิบ

21,423.78

2,947.67

220.18

57.37

1,467.05

78.59

10.96

0.82

0.21

5.46

21,800.67

1,374.40

107.98

310.27

91.07

5.75

0.45

1.30

15,232.69

1,525.03

266.13

84.66

8.48

1.48

รายได้ดอกเบี้ย

2.86

0.01

5.28

0.00

6.48

0.04

รายได้อื่น

กำไรจากการกลับบัญชีขาดทุน
จากการด้อยค่าของสินทรัพย์

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า

กลับรายการหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ

รายได้อื่น ๆ

663.25

108.78

2.47

0.04

152.82

39.18 50.03

97.57

0.64

0.17

0.21

0.41

558.25

321.34

81.13

3.10

1.79

0.45

ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน กราฟราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี

บทวิเคราะห์หุ้น

ข่าวเกี่ยวข้องทั้งหมด


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *