วิเคราะห์หุ้น PT บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.Premier-Technology.co.th

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ
นายวิวัฒน์ พงศธร กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นธุรกิจหลักโดยลงทุนในบริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider) ?การประกอบธุรกิจแบ่งออกเป็น 2 ?กลุ่มหลักๆ ดังนี้

  1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ?ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Products) ผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย (Multimedia Products) ?ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์บริหารข้อมูลและระบบงานคอมพิวเตอร์ (System and Data Management Software) ?และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูประบบงานธุรกิจและระบบบริหารองค์กร (Application Software)
  2. กลุ่มการบริการ ?ประกอบด้วย การบริการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศรายปี (Annual Maintenance ??Services) การบริการวางระบบ? การฝึกอบรมและให้คำปรึกษา (Training & Consulting Services) ?การบริการเอาต์ซอร์ส (Outsourcing Services) ?และการบริการด้านอื่นๆ (Others)

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์ ดำเนินการ % การถือหุ้น 2551 % การถือหุ้น 2550 2549
โดย ของบริษัท รายได้ % ของบริษัท รายได้ % รายได้ %
กลุ่มผลิตภัณฑ์ / บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ?กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ DCS 100.00 1,210 76.0 80.00 1,089 77.8 1,153 80.0
2. กลุ่มการบริการ DCS 100.00 382 24.0 80.00 307 21.9 283 19.7
รวมรายได้ทั้งหมดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ / การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,592 100.0 1,399 100.0 1,440 100.0
รวมทั้งหมด 1,592 100.0 1,399 100.0 1,440 100.0

หมายเหตุ??? :??? DCS? =? บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจตามการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ? ?ปี 2551 บริษัทมีอัตราการเติบโตในส่วนของรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ? 13.51? สูงกว่าอัตราเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งได้รายงานไว้ร้อยละ? 11.88? โดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศดังรายละเอียดที่จะกล่าวถึงในหัวข้อ 3.2.2 ???บริษัทจะยังคงดำเนินการลงทุนอย่างต่อเนื่องในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider) ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีศักยภาพสูงต่อไป? และได้มีเป้าหมายในการดำเนินงานด้วยการปรับสัดส่วนธุรกิจการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้สูงขึ้น? ประกอบด้วย

  1. การขยายการลงทุนสำหรับการให้บริการประเภทใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง? ปี 2551 ได้มีพันธมิตรเพิ่มขึ้นด้วยการสร้างพันธมิตรกับไมโครซอฟต์สำหรับระบบการบริหารประสิทธิภาพองค์กร(CPM, Corporate Performance Management)? และการสร้างพันธมิตรกับ Nippon Unica Systems Co., Ltd. จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเพื่อพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ โดยร่วมทุนในบริษัท แอ็ดวานซ์ ไซเบอร์ เทคโนโลยี จำกัด
  2. บริษัทจะรักษาการลงทุนในการขยายการบริการกับธุรกิจต่างๆให้ทันต่อการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในปี 2552 ต่อไปควบคู่ไปกับการสร้างพันธมิตรกับผู้ให้บริการและเจ้าของผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  3. การลงทุนในการพัฒนาและเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป
  4. การลงทุนในการสร้างบุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพสูงสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์/การบริการที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาและสนับสนุนการสอบใบรับรองจากบริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ?ในปี 2551 มีการลงทุนให้พนักงานได้รับการอบรมจากเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก มีพนักงานที่ผ่านการสอบใบรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์จำนวน 84 รายด้วยกัน? ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและสร้างความแข็งแกร่งในการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ
  5. การลงทุนเพื่อร่วมทุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสอดคล้องกับเทคโนโลยีของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น?? ฝ่ายบริหารจึงได้กำหนดนโยบายที่สำคัญคือการให้บริการที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า (Best Quality Service Provider) ?ซึ่งเป็นการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า? สร้างความมั่นคงของรายได้? และสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน กราฟราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี

บทวิเคราะห์หุ้น

ข่าวเกี่ยวข้องทั้งหมด


One thought on “วิเคราะห์หุ้น PT บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)”

  1. admin says:

    หุ้นแอบชอบ PT มาแอบชอบตัวนี้อย่าแปลกใจ เพราะมีประเด็นที่ต้องตามกันอยู่ ที่สนใจก็คือเรื่องปันผลประกาศจ่ายตั้ง 0.10 บาท ถือว่าเยอะเลยสำหรับหุ้นแบบนี้ ให้ yield ระดับ 7.20% ซึ่งต้องมาดูเทียบกับราคาหุ้นพบว่ายังไม่ได้ไปไหนในรอบนี้ก่อนเมื่อต้นปีเด้งไปเกือบ 1.8 บาท จากนั้นย่อตัวลงมา ถึงตรงนี้สร้างฐานแข็งแกร่ง และราคาต่ำกว่า Book ที่ 1.7 บาทอีกตะหาก เวลาพี่เค๊าขึ้นก็แรงตามไม่ทัน เหมือนว่าไม่ต้องใช้เหตุผลอะไรก็ได้ หุ้นแบบนี้เหมาะกับการเป็นหุ้นแอบชอบเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *