วิเคราะห์หุ้น PTTCH บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ http://www.pttchemgroup.com

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ รองประธานกรรมการ
นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (?บริษัทฯ?) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 จากการควบบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ระหว่าง บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (?NPC?) และ บริษัท ไทยโอเลฟินส์ จำกัด (มหาชน) (?TOC?) ?เพื่อเป็นแกนนำในการดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ที่ผลิตจากก๊าซธรรมชาติของกลุ่ม ปตท. โดยมุ่งเน้นสายเอทิลีนเป็นหลัก เพื่อรองรับและเป็นการต่อยอดธุรกิจก๊าซธรรมชาติของกลุ่ม ปตท. เป็นอันดับแรก และขยายธุรกิจในสายโอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องของบริษัทฯ ?รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนางานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ? เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

ด้วยกำลังการผลิตโอเลฟินส์รวม 1,863,000 ตันต่อปี ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตโอเลฟินส์ที่มีกำลังการผลิตใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของไทย และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตโอเลฟินส์รายใหญ่ของภูมิภาคเอเชีย อันแสดงให้เห็นถึงการมีศักยภาพที่แข็งแกร่งพร้อมต่อการแข่งขันในระดับสากล

บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ครบวงจรที่เติบโตจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นด้วยการเป็นผู้ผลิตสารเอทิลีนและโพรพิลีน ซึ่งรวมเรียกว่า ?โอเลฟินส์? จากวัตถุดิบก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ ได้แก่โพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene หรือ ?HDPE?) ?ธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ ได้แก่ผลิตภัณฑ์โมโนเอทิลีนไกลคอล (?MEG?) และธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมี ได้แก่สารเมทิลเอสเตอร์และแฟตตี้แอลกอฮอล์ โดยมีกลีเซอรีนเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ รวมทั้งธุรกิจสนับสนุนคือ สาธารณูปการ และการให้บริการท่าเทียบเรือและคลังเก็บผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันบริษัทฯ มีการขยายกำลังผลิตในธุรกิจเดิมและมีการขยายตัวไปสู่ธุรกิจต่อเนื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งนี้บริษัทฯมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในปัจจุบันรวม 22 บริษัท (โปรดดูรายละเอียดบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 2 ? ข้อที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ)

จากความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่ขยายตัวตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ (ดูรายละเอียดภาวะอุตสาหกรรมได้ในส่วนที่ 2 ? ข้อที่ 3 การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ) บริษัทฯ จึงมีแผนในการเพิ่มปริมาณการผลิตและขยายการลงทุนสู่ธุรกิจต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น และเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างการเจริญเติบโตให้กับบริษัทฯในระยะยาว (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากส่วนที่ 2 ? ข้อที่ 6 โครงการในอนาคต) ทั้งนี้นักลงทุนควรศึกษาถึงปัจจัยความเสี่ยงโดยละเอียด (ดูได้จากส่วนที่ 2 ? ข้อที่ 1 ปัจจัยความเสี่ยง)

สำหรับปี 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายเท่ากับ 81,960 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11? จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมี EBITDA เท่ากับ 20,258 ล้านบาทลดลงร้อยละ 20 และกำไรสุทธิเท่ากับ 11,739 ล้านบาทลดลงร้อยละ 39 เนื่องจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบ โดยราคาวัตถุดิบแนฟทาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 ในขณะที่ราคาผลิตภัณฑ์ HDPE ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 9 ประกอบกับวัตถุดิบก๊าซธรรมชาติปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2551 เพื่อสะท้อนราคาก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงผลขาดทุนจากการตีมูลค่าสินค้าคงเหลือเนื่องจากราคาตลาดของวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนของบริษัทฯ สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เท่ากับ 152,318 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2550 ร้อยละ 14 ขณะที่มีหนี้สินรวม 56,121 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 จากสิ้นปี 2550 และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 96,197 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2550 จำนวน 1,801 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากเดิม 39,044 ล้านบาทเป็น 40,306 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากส่วนที่ 2 ? ข้อที่ 12 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน)

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยแบ่งตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจ*

ผลิตภัณฑ์/บริการ ดำเนินการโดย % ถือหุ้นของบริษัทฯ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
ส่วนงาน 1 – กลุ่มกิจการผลิตโอเลฟินส์และสาธารณูปการ
1.1 รายได้จากการขายเอทิลีน PTTCH 100 28,534 40% 16,154 21% 17,306 21%
1.2 รายได้จากการขายโพรพิลีน PTTCH 100 15,052 21% 12,511 17% 13,187 16%
1.3 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ PTTCH 100 6,353 9% 6,025 8% 6,723 8%
1.4 รายได้จากการขายสาธารณูปการ PTTCH 100 3,020 4% 2,929 4% 2,798 3%
1.5 อื่นๆ PTTCH 100 0% 0% 47 0%
รวม 52,959 74% 37,619 50% 40,061 48%
ส่วนงาน 2 – กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์
2.1 รายได้จากการขายเม็ดพลาสติก PTTCH, BPE 100 13,072 18% 22,211 29% 23,325 28%
2.2 รายได้จากการขายโพลีสไตรีน TSCL 100 0% 0% 1,225 1%
รวม 13,072 18% 22,211 29% 24,550 29%
ส่วนงาน 3 – กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์
3.1 รายได้จากการขาย EO/EG, EO Derivatives TOCGC 100 3,633 5% 13,128 17% 10,598 13%
3.2 EO Derivatives TEX 50 147 0% 912 1% 1,183 1%
รวม 3,780 5% 14,040 19% 11,781 14%
ส่วนงาน 4 – กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมี
4.1 รายได้จากการขาย ME/FA TOL,TFA 100 0% 0% 4,568 5%
4.2 รายได้จากการขายจาก PTTCH Inter, COM PTTCH Inter 100 0% 0% 1,000 1%
รวม 0% 0% 5,568 7%
ส่วนงาน 5 – กลุ่มธุรกิจการให้บริการและอื่น ๆ
5.1 รายได้จากการให้บริการเก็บและขนถ่ายผลิตภัณฑ์ TTT 51 1,225 2% 1,234 2% 1,385 2%
5.2 รายได้จากการให้บริการต่อเนื่อง PTTCH 100 398 1% 159 0% 238 0%
5.3 รายได้จากการให้บริการบำรุงรักษาโรงงาน APS 60 333 0% 189 0% 378 0%
5.4 รายได้จากการให้บริการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม NPC S&E 100 76 0% 132 0% 156 0%
รวม 2,032 3% 1,714 2% 2,157 3%
รวมทั้งสิ้น 71,843 100% 75,584 100% 84,117 100%

หมายเหตุ: *? แบ่งส่วนงานทางธุรกิจใหม่ตามนโยบายการปรับโครงสร้างการดำเนินงานเป็นกลุ่มธุรกิจตามสายผลิตภัณฑ์ (Value Chain)

ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน กราฟราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี

บทวิเคราะห์หุ้น

ข่าวเกี่ยวข้องทั้งหมด

วิเคราะห์หุ้น โดยนักลงทุนรายย่อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *