วิเคราะห์หุ้น Q-CON บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.qcon.co.th

นายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการ
นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2537 เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา ได้แก่ อิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา และคานทับหลังมวลเบา เพื่อใช้ในการก่อสร้างภายใต้เครื่องหมายการค้า ?Q?CON? โดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตของ HEBEL ประเทศเยอรมนี นอกจากนี้บริษัทยังผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อฉาบซึ่งใช้เป็นปูนก่อและปูนฉาบสำหรับคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ?? รวม

ทั้งจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับคอนกรีตมวลเบา ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 ประกอบด้วย บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 31.41 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย คือ บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถือหุ้นบริษัทรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 25.78 และบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 14.97

บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2546 และในเดือนธันวาคม 2546 บริษัทได้เพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 400 ล้านบาท (จากเดิม 320 ล้านบาท) โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน จำนวน 80 ล้านหุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 8 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และหุ้นของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2547

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้น 1 บริษัท คือ บริษัท คิว-คอน ????อีสเทอร์น จำกัด มีโรงงานตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เพื่อดำเนินการผลิตอิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา และคานทับหลังมวลเบา โดยมีกำลังการผลิตปีละประมาณ 3 ล้านตารางเมตร

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยจำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา ได้แก่ อิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา และคานทับหลังมวลเบา (2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ปูนก่อและปูนฉาบสำหรับคอนกรีตมวลเบา และ (3) เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับคอนกรีตมวลเบา โดยมีรายได้รวมจากการขายผลิตภัณฑ์ในปี 2551 ทั้งสิ้น 1,027.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ซึ่งมียอดขายรวม 888.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 15.69 ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายด้านการตลาดในการขยายฐานลูกค้าที่มากขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,138.93 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 881.47 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,257.47 ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานผลิตจำนวน 3 โรงงาน ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกำลังการผลิตอิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา และคานทับหลังมวลเบา สูงสุดปีละประมาณ 9 ล้านตารางเมตร มีกำลังการผลิตวัสดุก่อฉาบสูงสุดปีละประมาณ 180,000 ตัน และบริษัทมีโรงงานผลิตแห่งที่ 4 ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ดำเนินงานโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท คิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด มีกำลังการผลิตอิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา และคานทับหลังมวลเบา สูงสุดปีละประมาณ 3 ล้านตารางเมตร ทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตอิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา และคานทับหลังมวลเบา รวมสูงสุดปีละประมาณ 12 ล้านตารางเมตร

สำหรับโรงงานแห่งที่ 2? โรงงานแห่งที่ 3 และ โรงงานแห่งที่ 4 บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ ดำเนิน ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551
การโดย ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
1. รายได้จากการขาย บริษัท 902.23 98.66 888.17 98.39 1,027.51 99.14
2. รายได้อื่น บริษัท 12.28 1.34 14.54 1.61 8.92 0.86
รวมรายได้ 914.51 100.00 902.71 100.00 1,036.43 100.00

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีเป้าหมายที่จะรักษาความเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา และคานทับหลังมวลเบา ที่มีคุณภาพโดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงเพื่อตอบสนองการก่อสร้างยุคใหม่ที่ต้องการวัสดุอุปกรณ์ที่ก่อสร้างได้รวดเร็ว แข็งแรง สวยงาม และประหยัด โดยการทดแทนการใช้อิฐก่อสร้างแบบเดิมที่ไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ บริษัทมีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีกำลังการผลิตอิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา และคานทับหลังมวลเบา สูงสุดปีละประมาณ 3 ล้านตารางเมตร เป็นปีละประมาณ 6 ล้านตารางเมตร ในกลางปี 2547 เป็นปีละประมาณ 9 ล้านตารางเมตร ในปี 2548 และเป็นปีละ 12 ล้านตารางเมตร ในกลางปี 2549 ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการอิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา และคานทับหลังมวลเบา ที่มีคุณภาพ

ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน กราฟราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี

บทวิเคราะห์หุ้น

ข่าวเกี่ยวข้องทั้งหมด


One thought on “วิเคราะห์หุ้น Q-CON บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)”

  1. admin says:

    ตามข่าวบอกว่า LH จะขายใ้ห้ SCC ที่ราคา 4 บาท ตอนนี้ราคา 3.90 ไปแล้วเหลือ Gain 2.5% ดีกว่าฝากแบงค์มั๊ย ถ้าคุ้มก็เคาะเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *