วิเคราะห์หุ้น SICCO : บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.sicco.co.th

นายวิรัติ รัตนาภรณ์ ประธานกรรมการ
น.ส.วรรณวิมล โชติพืช กรรมการผู้จัดการ

บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ ?บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)? จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2509 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2536 บริษัทฯ ประกอบกิจการด้านธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ ต่อมาในปี 2541 ได้แยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกันโดยบริษัทฯ ดำเนินงานด้านธุรกิจเงินทุน บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2541 โดยธนาคารซันวา ได้ขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 17,485,688 หุ้น ให้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเหตุผลทางธุรกิจของธนาคารซันวาเอง ซึ่งมีผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงจากเดิมร้อยละ 8.06 เป็นร้อยละ 69.86 และปัจจุบัน ณ 31 ธันวาคม 2551 สัดส่วนการถือหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อยู่ที่ร้อยละ 38.65 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว

ส่วนธุรกิจหลักทรัพย์ดำเนินงานผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ในบริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 100 เมื่อทำการแยกบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ออกจากกันในปี 2541 ต่อมาในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมของปี 2542 บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) ได้เพิ่มทุน โดยการเสนอขายหุ้นโดยเฉพาะเจาะจงให้กับนักลงทุนประเภทบุคคล ในสัดส่วนร้อยละ 20 ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยได้ลดลงอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 80 ณ 31 ธันวาคม 2551 สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 70.06 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท ซิกโก้ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน โดยถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 70.06 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอสเส็ค จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล และการเป็นที่ปรึกษา
การลงทุน และกิจการอื่นที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 35.73 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว

ธุรกิจเงินทุน

บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ บมจ.0107536001419ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจเงินทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์
 2. กิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนา
 3. กิจการเงินทุนเพื่อการจำหน่ายและการบริโภค
 4. กิจการเงินทุนเพื่อการเคหะ

ธุรกิจหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107542000038ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังนี้

 1. ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 2. ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 3. ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 4. ธุรกิจจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
 5. ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
 6. ธุรกิจค้าหลักทรัพย์

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถจำแนกตามธุรกิจในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2549 2550 2551
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

โครงสร้างรายได้ธุรกิจเงินทุน

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
จากเงินให้กู้ยืมและเงินฝาก 304.03 18.82 173.34 12.27 123.02 9.80
จากการให้เช่าซื้อ 1,731.01 107.18 1,874.69 132.70 1,738.74 138.45
จากหลักทรัพย์ 417.17 25.83 374.06 26.48 225.70 17.97
รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 2,344.52 151.83 2,422.09 171.44 2,087.46 166.21
หัก ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน (1,548.48) (95.88) (1,394.44) (98.70) (915.24) (72.88)
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (110.01) (6.81) (299.24) (21.18) (504.22) (40.15)
รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล-สุทธิ 686.03 49.14 728.41 51.56 668.00 53.19
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์ 19.10 1.18 (53.60) (3.79) (40.31) (3.21)
ค่าธรรมเนียมและบริการ 132.72 8.22 176.98 12.53 169.17 13.47
กำไร (ขาดทุน) จากการปริวรรตเงินตรา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รายได้อื่น 202.68 12.55 198.49 14.05 172.58 13.74
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 354.50 21.95 321.87 22.78 301.44 24.00
รวมรายได้ธุรกิจเงินทุน 1,040.53 71.09 1,050.28 74.34 969.44 77.19
โครงสร้างรายได้ธุรกิจหลักทรัพย์
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ดอกเบี้ยและเงินปันผล 35.95 2.23 21.23 1.50 25.02 1.99
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 13.11 0.81 11.79 0.83 11.00 0.88
รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 49.06 3.04 33.02 2.34 36.02 2.87
หัก ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน (5.27) (0.33) (2.78) (0.20) (6.08) (0.48)
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (17.31) (1.07) 1.01 0.07 (67.51) (5.38)
รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล-สุทธิ 26.48 1.64 31.25 2.21 (37.57) (2.99)
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่านายหน้า 420.92 26.06 325.40 23.03 324.19 25.81
ค่าธรรมเนียมและบริการ 22.83 1.41 3.52 0.25 12.32 0.98
กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์ (3.71) (0.23) 0.57 0.04 (15.70) (1.25)
รายได้อื่น 0.33 0.02 1.74 0.12 3.22 0.26
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 440.37 27.27 331.23 23.45 324.03 25.80
รวมรายได้ธุรกิจหลักทรัพย์ 466.86 28.91 362.48 25.66 286.46 22.81
รายได้ธุรกิจเงินทุน 1,148.22 71.09 1,050.28 74.34 969.44 77.19
รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์ 466.86 28.91 362.48 25.66 286.46 22.81
รวมรายได้ธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ 1,615.08 100.00 1,412.76 100.00 1,255.90 100.00

ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน กราฟราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี

บทวิเคราะห์หุ้น SICCO

ข่าวเกี่ยวข้องทั้งหมด

วิเคราะห์หุ้น โดยนักลงทุนรายย่อย

One thought on “วิเคราะห์หุ้น SICCO : บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)”

 1. admin says:

  SICCO ข่าวว่าดีลใกล้ดัน หรือว่ากันว่าเรื่องกำลังจะจบ ก็คือการมีคนมาซื้อ SICCO ไปนั่นเอง ส่วนจะเป็นใครนั้นหลายกระแส ทั้ง SCB หรือไม่ก็ TISCO บ้างก็ว่าเกาหลี กันไปนั่นเลย ว่าไปแล้วเรื่องมันต้องจบไม่ช้าก็เร็ว นักลงทุนที่หวังการณ์ไกล น่าสะสมไว้ในพอร์ทดีกว่าที่รอให้ราคาไปอยู่บนดอยแล้วเข้าไปซื้อจะเจ็บหนัก มีตัวอย่าง ACL, SCIB ที่ราคาขึ้นไปไหนต่อไป พอข่าวออกก็ไม่มี gap ในการเล่นเลย ตัว SICCO มี Book ที่ 7 บาทถ้าจะขายก็ไม่ต่ำกว่าเนียะนะ แล้ว SSEC ซึ่งเป็นตัวลูกถืออยู่ 70% นั้นคงไม่มีการหักเหลี่ยมโหด เพราะจะต้องถูก tender ไปด้วย มูลค่า Book อยู่ 1.42 บาท ก็ต้อง tender กันไม่ต่ำกว่านี้ มาดูซิว่าเป็นไงเพราะ SICCO ราคากระดานแถว 5.20 ห่างจาก Book อีก 35% ส่วนลูกรัก SSEC ราคากระดาน แถวนี้ห่างจาก Book กว่า 50% น่าประคบประหงม ทั้งคู่เลยด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *