วิเคราะห์หุ้น SSEC : บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ http://www.ssec-online.com

น.ส.วรรณวิมล โชติพืช ประธานกรรมการ
นายศิริพงษ์ สุทธาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 5? โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดำเนินการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

1.? ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

2.? ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3.? ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

4.? ธุรกิจจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5.? ธุรกิจการค้าหลักทรัพย์

6. ??ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

โครงสร้างรายได้ของบริษัท

รายได้ ดำเนิน

การโดย

% การถือหุ้นของบริษัท ปี 2551 ปี 2550 ปี 2549

(ปรับปรุงใหม่)

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
1. รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์
1.1?? ค่านายหน้า

จากการซื้อขายหลักทรัพย์

จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัท

บริษัท

279.08

45.11

68.11

11.01

307.44

17.96

71.88

4.20

418.97

1.95

84.97

0.40

ค่านายหน้ารวม 324.19 79.12 325.40 76.08 420.92 85.37
1.2?? ค่าธรรมเนียมและบริการ บริษัท 22.24 5.43 17.63 4.12 9.66 1.96
SAC

SSECAM

99.99

51.00

6.82

5.50

1.67

1.34

5.37

24.76

1.26

5.79

13.17

2.67

ค่าธรรมเนียมและบริการรวม 34.56 8.44 47.76 11.17 22.83 4.63
1.3?? กำไร (ขาดทุน)

จากการซื้อขายหลักทรัพย์

จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัท SAC

บริษัท

99.99

(15.81)

0.11

0.003

(3.86)

0.03

0.00

0.54

0.11

(0.005)

0.13

0.03

0.00

(3.71)

(0.75)

กำไร (ขาดทุน) รวม (15.697) (3.83) 0.645 0.15 (3.71) (0.75)
1.4? ดอกเบี้ยและเงินปันผล บริษัท 11.06 2.70 11.44 2.67 12.57 2.55
SAC

SSECAM

99.99

51.00

0.18

(0.24)

0.04

(0.06)

0.22

0.13

0.05

0.03

0.53

0.11

ดอกเบี้ยและเงินปันผลรวม 11.00 2.68 11.79 2.75 13.10 2.66
1.5? ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ บริษัท 52.49 12.81 40.36 9.44 39.59 8.03
รวมรายได้ธุรกิจหลักทรัพย์ 406.54 99.22 425.96 99.60 492.73 99.94
2.? 2. รายได้อื่น บริษัท 3.56 0.87 2.20 0.51 0.36 0.07
SAC

SSECAM

99.99

51.00

(0.24)

(0.11)

(0.06)

(0.03)

(0.10)

(0.36)

(0.02)

(0.08)

(0.03)

(0.006)

รวมรายได้อื่น 3.21 0.78 1.74 0.41 0.33 0.064

รวมรายได้

409.75 100.00 427.70 100.00 493.06 100.00

ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน กราฟราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี

บทวิเคราะห์หุ้น SSEC

ข่าวเกี่ยวข้องทั้งหมด


One thought on “วิเคราะห์หุ้น SSEC : บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน)”

  1. admin says:

    SICCO ข่าวว่าดีลใกล้ดัน หรือว่ากันว่าเรื่องกำลังจะจบ ก็คือการมีคนมาซื้อ SICCO ไปนั่นเอง ส่วนจะเป็นใครนั้นหลายกระแส ทั้ง SCB หรือไม่ก็ TISCO บ้างก็ว่าเกาหลี กันไปนั่นเลย ว่าไปแล้วเรื่องมันต้องจบไม่ช้าก็เร็ว นักลงทุนที่หวังการณ์ไกล น่าสะสมไว้ในพอร์ทดีกว่าที่รอให้ราคาไปอยู่บนดอยแล้วเข้าไปซื้อจะเจ็บหนัก มีตัวอย่าง ACL, SCIB ที่ราคาขึ้นไปไหนต่อไป พอข่าวออกก็ไม่มี gap ในการเล่นเลย ตัว SICCO มี Book ที่ 7 บาทถ้าจะขายก็ไม่ต่ำกว่าเนียะนะ แล้ว SSEC ซึ่งเป็นตัวลูกถืออยู่ 70% นั้นคงไม่มีการหักเหลี่ยมโหด เพราะจะต้องถูก tender ไปด้วย มูลค่า Book อยู่ 1.42 บาท ก็ต้อง tender กันไม่ต่ำกว่านี้ มาดูซิว่าเป็นไงเพราะ SICCO ราคากระดานแถว 5.20 ห่างจาก Book อีก 35% ส่วนลูกรัก SSEC ราคากระดาน แถวนี้ห่างจาก Book กว่า 50% น่าประคบประหงม ทั้งคู่เลยด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *