วิเคราะห์หุ้น SYNEX บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.synnex.co.th

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (?บริษัทฯ?) ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้ามากกว่า 50 ตราสินค้าจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก และมีฐานลูกค้าทั้งหมดมากกว่า 5,000 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ทั้งที่เป็นร้านค้าปลีกและค้าส่งทั่วประเทศ ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตัวเอง รวมถึงห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านอุปกรณ์??? เครื่องเขียน ฯลฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด ในชื่อ บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2531 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท โดยเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที.เค.เอส. อินเตอร์พริ้นติ้ง จำกัด (ต่อมาบริษัท ที.เค.เอส. อินเตอร์พริ้นติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ที.เค.เอส. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2540 และเป็น บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในปี 2545) โดยบริษัท ที.เค.เอส. อินเตอร์พริ้นติ้ง จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมด

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 100,000,000 บาท ในปี 2540 ต่อมาในปี 2542 บริษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จากประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นหนึ่งในสามผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศราย ใหญ่ของโลกที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั้งในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง นิวซีแลนด์ อินเดีย เป็นต้น ได้เล็งเห็นศักยภาพการเติบโตของธุรกิจคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศใน ประเทศไทย จึงได้เข้ามาร่วมทุนในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49 ผ่านบริษัท King?s Eye Investments Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการลงทุนของกลุ่มซินเน็ค ประเทศไต้หวัน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 180,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศ ไต้หวัน ตั้งแต่ปี 2531 และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันในปี 2538

ในปี 2545 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น ?บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด? และได้ย้ายสำนักงานพร้อมทั้งสร้างศูนย์ขนส่งและกระจายสินค้าแห่งใหม่บน พื้นที่เกือบ 7 ไร่ ที่ถนนสุคนธสวัสดิ์ ใกล้ทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการกระจายสินค้าจากกลุ่มบริษัทซินเน็ค ประเทศไต้หวัน ด้วยศักยภาพและประสบการณ์ของกลุ่มบริษัทซินเน็ค ประเทศไต้หวัน ประกอบกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้บริหารของบริษัทฯ ในธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในประเทศไทย ทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 500,000,000 บาท ในปี 2547

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น ?บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)? และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 500,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 705,000,000 บาท

โครงสร้างรายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ 2549 2550 2551
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
รายได้จากการขาย
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ชิ้นส่วน 2,892 30.8% 3,218 30.7% 2,414 20.9%
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 2,132 22.7% 2,217 21.1% 2,389 20.6%
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เพื่อการพิมพ์ 1,045 11.1% 1,206 11.5% 1,312 11.3%
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเน็ทเวิร์ก 965 10.3% 1,057 10.1% 934 8.1%
5. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล 947 10.1% 958 9.1% 1,116 9.6%
6. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทชุดคอมพิวเตอร์ประกอบเสร็จและกึ่งเสร็จ 593 6.3% 717 6.8% 1,969 17.0%
7. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภท MCE 543 5.8% 671 6.4% 927 8.0%
8. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทซอฟท์แวร์ 253 2.7% 431 4.1% 499 4.3%
9. อื่นๆ 9 0.1% 8 0.1% 12 0.1%
รวมรายได้จากการขาย 9,379 99.9% 10,483 99.9% 11,572 99.9%
รายได้จากการบริการ 10 0.1% 12 0.1% 14 0.1%
รวมรายได้จากการขายและการบริการ 9,389 100.0% 10,495 100.0% 11,586 100.0%
อัตราการเติบโตของรายได้จากการขายและการบริการ 4.0% 11.8% 10.4%

ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน กราฟราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี

บทวิเคราะห์หุ้น

ข่าวเกี่ยวข้องทั้งหมด

วิเคราะห์หุ้น โดยนักลงทุนรายย่อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *