วิเคราะห์หุ้น TPAC บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.thaiplaspac.com

บริษัทฯประกอบธุรกิจหลักในการรับจ้างผลิตบรรจุภัณฑ์ทำจากพลาสติก ประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติกในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการใช้งานของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม โดยใช้กระบวนการผลิตหลัก 3 ประเภทคือ กระบวนการผลิตแบบฉีด (Injection Moulding), กระบวนการผลิตแบบเป่า (Blow Moulding) และกระบวนการผลิตแบบ PET (Injection?Blow Moulding) ภายใต้ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 และ GMP ที่ได้การรับรองจากสถาบัน AJA (Anglo Japanese American Registrars)

ประเภทบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทฯทำการผลิตแยกเป็น บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลและเวชภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือช่างและเฟอร์นิเจอร์

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมิประเทศ

รายได้ 2551 2550 2549
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน
รายได้จากการขายในประเทศ 909 95% 817 95% 647 94%
รายได้จากการขายต่างประเทศ 43 4% 31 4% 28 4%
รายได้จากการขายรวม 952 99% 848 99% 675 98%
รายได้อื่น ๆ* 5 1% 8 1% 13 2%
รวมรายได้ 957 100% 856 100% 688 100%

* อาทิ รายได้จากการขายเศษพลาสติก การขายแม่พิมพ์ลูกค้า และกำไรจากการขายทรัพย์สิน เป็นต้น

โครงสร้างรายได้แบ่งตามอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ 2550 2549 2548
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน
บรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 528 55% 495 58% 395 57%
บรรจุภัณฑ์บรรจุน้ำยาของใช้ในครัวเรือน 219 23% 191 22% 171 25%
บรรจุภัณฑ์บรรจุของใช้ส่วนบุคคล?? และเวชภัณฑ์ 149 15% 105 12% 39 5%
ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครื่องมือช่าง 56 6% 57 7% 70 10%
รายได้จากการขายรวม 952 99% 848 99% 675 98%
รายได้อื่น ๆ 5 1% 8 1% 13 2%
รวมรายได้ 957 100% 856 100% 688 100%

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯมีความมุ่งมั่นจะเป็นผู้นำในธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์ต่างๆ และผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ทำจากพลาสติก ที่มีคุณภาพสูงด้วยกระบวนการผลิตแบบฉีด (Injection moulding), แบบเป่า (Blow moulding) และ แบบ PET (Injection ? Blow moulding) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, ของใช้ส่วนบุคคลและเวชภัณฑ์, ของใช้ในในครัวเรือน, ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครื่องมือช่าง โดยมุ่งไปที่ผลิตภัณฑ์ที่มีคู่แข่งน้อยแต่มีมูลค่าเพิ่มสูง โดยบริษัทฯ ยังคงตั้งเป้าหมาย การเติบโตของรายได้เฉลี่ยใน 3 ปีข้างหน้าไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ต่อปี

ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน กราฟราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี

บทวิเคราะห์หุ้น

ข่าวเกี่ยวข้องทั้งหมด

วิเคราะห์หุ้น โดยนักลงทุนรายย่อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *