วิเคราะห์ TFD บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ http://www.listedcompany.com

นายสุนทร เสถียรไทย ประธานกรรมการ
นายกัมพล ติยะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)? ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2520? เพื่อประกอบธุรกิจก่อสร้างโรงงานมาตรฐานสำเร็จรูปในนิคมอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อขายและให้เช่าบริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2534 ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 760,000,000 บาท และมีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 637,598,035 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 637,598,035 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิคงเหลือ 122,401,965 หน่วย? อัตราส่วนการใช้สิทธิ 1 หุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในราคาการใช้สิทธิหน่วยละ 1 บาท และมีอายุการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556

สำหรับปี 2551 ที่ผ่านมาบริษัทได้ลงทุนพัฒนาที่ดิน ระบบสาธารณูปโภค และก่อสร้างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี ซึ่งบริษัทและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเมื่อประมาณกลางปี 2550 ในระยะแรกได้รวบรวมที่ดินได้แล้วประมาณ 303 ไร่ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แก่อุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนรถยนต์, อีเล็คโทรนิคส์ และอุตสาหกรรมการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่ต้องการพื้นที่โรงงานหรือคลังสินค้าขนาดเล็กและขนาดกลาง

ในส่วนของโครงการอาคารชุด 59 เฮอริเทจ ณ วันสิ้นปี 2551 บริษัทได้ทำการจำหน่ายออกไปแล้วประมาณร้อยละ 88 ของยอดขายทั้งโครงการ งานก่อสร้างอาคารมีความคืบหน้าไปแล้วประมาณร้อยละ 60 คาดว่าจะแล้วเสร็จ และเริ่มโอนให้ลูกค้าได้ภายในปี 2552

นอกจากนี้บริษัทได้ขยายธุรกิจอาคารสำนักงานในเขตกรุงเทพเพิ่มขึ้น โดยการเข้าซื้อบริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 50 เพื่อเสริมรายได้อีกทางหนึ่ง

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2551 มีรายได้รวม 597 ล้านบาท กำไรสุทธิ 55 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2550 ซึ่งมีรายได้รวม 563 ล้านบาท กำไรสุทธิ 43 ล้านบาท สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 1,489 ล้านบาท เป็น 2,807 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 89 ทั้งนี้ในปี 2551 ยังคงเป็นช่วงเวลาของการพัฒนาโครงการเดิมต่อเนื่องจากปีก่อน

ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน กราฟราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี

บทวิเคราะห์หุ้น

ข่าวเกี่ยวข้องทั้งหมด

วิเคราะห์หุ้น โดยนักลงทุนรายย่อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *