วิเคราะห์ TYONG บริษัท ธนายง จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.tanayong.co.th

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ
นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ธนายง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2511 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทได้เริ่มเปิดโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการแรก คือ ?โครงการธนาซิตี้? ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนบางนา-ตราด กม.14 ในปี 2531 ซึ่งเป็นโครงการที่ประกอบไปด้วย บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุดพักอาศัย และที่ดินเปล่าจัดสรร

บริษัทได้นำกิจการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรกในวันที่ 1 มีนาคม 2534 ?และต่อมาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2536 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ธนายง จำกัด เป็น บริษัท ธนายง จำกัด (มหาชน) ในขณะเดียวกัน บริษัทได้ขยายลักษณะการประกอบธุรกิจออกไปหลายประเภท เช่น โครงการอสังหาริมทรัพย์ อาคารพักอาศัยใจกลางเมือง เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ อาคารสำนักงาน โรงแรม และโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ซึ่งใช้เงินลงทุนมหาศาล โดยบริษัทเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทยภายใต้ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542

ในปี 2540 ประเทศไทยประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ จนกระทั่งรัฐบาลในขณะนั้นต้องประกาศมาตรการลอยตัวค่าเงินบาท ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่กู้ยืมเงินจากต่างประเทศ การลอยตัวค่าเงินบาทส่งผลให้เงินกู้ยืมที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศมีมูลค่าเมื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาทเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก บริษัทก็ได้รับผลกระทบต่าง ๆ เหล่านี้ด้วยเช่นกัน

ในระหว่างปี 2545-2549 บริษัทได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการจนกระทั่งศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการในปลายปี 2549

ในปี 2550 บริษัทได้กลับมาดำเนินธุรกิจโดยปกติด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในอนาคต บริษัทได้เริ่มปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ทั้งในส่วนโครงสร้างผู้ถือหุ้น ทีมงานผู้บริหาร ตลอดจนได้มีการร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งจากดูไบ ฮ่องกง จีน ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการลงทุนทั่วโลกมาร่วมลงทุนในบริษัท

ระหว่างปี 2550-2551 บริษัทและบริษัทในกลุ่ม ได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สำหรับการพัฒนาโครงการในอนาคต โดยได้ซื้อที่ดินที่หาดกมลา จังหวัดภูเก็ต, ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ, กาญจนบุรี และเขาใหญ่ อีกทั้งได้เช่าที่ดินที่เชียงใหม่

ในปี 2551 บริษัทได้เปิดให้บริการโรงแรมบูติคแห่งแรกโดยมีบริษัท แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส จำกัด? ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเป็นผู้บริหาร ภายใต้ชื่อ ?โรงแรม ยู เชียงใหม่? นอกจากนี้ บริษัทได้เซ็นสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) เพื่อออกแบบและก่อสร้างโครงการโรงแรมโฟร์พอยท์ เชอราตัน (Four Points by Sheraton) ที่กรุงเทพฯ กับเจ้าของโครงการ

ในปี 2551 เพื่อส่งเสริมการบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทได้นำระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ (?PROMIS?) ซึ่งเป็นระบบซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวมมาใช้ในบริษัทตลอดจนบริษัทในกลุ่ม โดยซอฟต์แวร์นี้จะทำให้บริษัทสามารถบริหารการเงินได้โดยละเอียด ตลอดจนสามารถประเมินและวางแผนงานด้านต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันที่ดี

โครงสร้างรายได้

รายได้/ชื่อโครงการ ดำเนินการโดย 2551/2552 2550/2551 2549/2550
รายได้

(ล้านบาท)

ร้อยละ รายได้

(ล้านบาท)

ร้อยละ รายได้

(ล้านบาท)

ร้อยละ
1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 48.7 4.5 10.2 0.4 29.8 0.9
โครงการธนาซิตี้ บริษัท ธนายง จำกัด (มหาชน)
2. ธุรกิจโรงแรม การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

และการให้บริการ

204.7 19.1 175.6 7.0 170.6 5.0
โรงแรมอิสติน เลคไซด์ บริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จำกัด
โรงแรมยู เชียงใหม่ บริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จำกัด
เดอะรอยัลเพลส 1 บริษัท ธนายง จำกัด (มหาชน)
เดอะรอยัลเพลส 2 บริษัท ธนายง จำกัด (มหาชน)
เดอะแกรนด์ บริษัท ธนายง จำกัด (มหาชน)
ทีเอสทีทาวเวอร์ บริษัท ดีแนล จำกัด และบริษัท ธนายง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ยงสุ อพาร์ทเม้นท์ บริษัท ยงสุ จำกัด
ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์

คันทรี คลับ จำกัด

3. งานบริหารโครงการ 547.3 51.1 976.0 39.4 502.1 14.7
โครงการบ้านเอื้ออาทร บริษัท ธนายง จำกัด (มหาชน) 440.1 976.0 502.1
โครงการโรงแรมโฟร์พอยท์ เชอราตัน

(Four Points by Sheraton)

บริษัท ธนายง จำกัด (มหาชน) 107.2
4. อื่นๆ 270.0 25.2 1,329.2 53.4 2,717.40 79.5
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้และการฟื้นฟูกิจการ บริษัท ธนายง จำกัด (มหาชน) 195.1 1,149.2 2,647.1
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัท ธนายง จำกัด (มหาชน) 11.8 114.4 6.5
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัท ธนายง จำกัด (มหาชน) 25.6
ดอกเบี้ยรับ บริษัท ธนายง จำกัด (มหาชน) 1.2 5.5 5.5
รายได้อื่น 61.9 60.1 32.7
รวมรายได้ทั้งสิ้น 1,070.7 100 2,491.0 100 3,419.9 100

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) (2) ธุรกิจโรงแรม การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ และการให้บริการ (Hotel, Hospitality, Property Management and Services) และ (3) งานบริหารโครงการ (Project Management) โดยในระยะสั้น บริษัทคาดว่าจะมีรายได้หลักมาจากงานบริหารโครงการ แต่ในระยะยาว รายได้ของบริษัทจะมาจากธุรกิจหลักทั้ง 3 ประเภท ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันมากขึ้น

ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน กราฟราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี

บทวิเคราะห์หุ้น

ข่าวเกี่ยวข้องทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *