หุ้น CCET บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.calcomp.co.th

นายเซิ่ง สง ซุย ประธานกรรมการ
นายข่ง ซิ่ง โจว กรรมการผู้จัดการ

บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 125 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อีเล็คโทรนิคส์ โดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าในรูปแบบของ Original Equipment Manufacturing (OEM) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 4,786,168,001 บาทและ ปัจจุบันบริษัทฯมีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 3,930,923,139 บาท และมีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กลุ่ม (1) กลุ่ม Kinpo เป็นบริษัทจดทะเบียนในไต้หวัน เป็นผู้ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่าย Cable Modem, เครื่องคิดเลขอีเล็คโทรนิคส์, Electronics organizer, Fax, GPS บริษัทยอดสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 29,295 ล้านเหรียญไต้หวัน (2) กลุ่ม Compal เป็นผู้ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่าย Notebook, จอมอนิเตอร์ และ PDA บริษัทมียอดสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 159,545 ล้านเหรียญไต้หวัน และ (3) Far Eastern International Bank ??เป็นผู้เก็บรักษาหุ้นอ้างอิงของTaiwan Depositary Receipt (?TDR?) (Custodian ของ TDR) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ19.43

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุ่มบริษัท Kinpo, Far Eastern International Bank (Custodian ของ TDR)? และกลุ่ม Compal ?ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 39.56 ร้อยละ 19.43 และร้อยละ 6.47 ตามลำดับ (รายละเอียดของการถือหุ้นของทั้ง 2 กลุ่มสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อที่ 7.2 เรื่อง ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) โดยผู้ถือหุ้นในกลุ่มบริษัท Kinpo และ Compal นี้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อีเล็คโทรนิคส์เช่นเดียวกันกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการผลิตและการจัดจำหน่ายของแต่ละบริษัทจะมุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักที่แตกต่างกัน เช่น Kinpo Electronics, Inc. จะให้ความสำคัญและมุ่งเน้นกับผลิตภัณฑ์ประเภทกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล และออร์แกนไนเซอร์ระบบดิจิตอล ส่วน Compal Electronics, Inc. จะให้ความสำคัญและมุ่งเน้นกับผลิตภัณฑ์ประเภท Computer Notebook และบริษัทฯ จะให้ความสำคัญและมุ่งเน้นกับผลิตภัณฑ์ประเภท Printer, Blue tooth, PCB Board ดังนั้นจึงไม่เกิดภาวะการแข่งขันกันเองในตลาด เนื่องจาก บริษัทฯ กลุ่มบริษัท Kinpo และ กลุ่มบริษัท Compal นั้นผลิตสินค้าคนละชนิดกัน และไม่มีการผลิตสินค้าซ้ำกัน ส่วนบริษัทฯในเครืออื่นๆ ก็ไม่ได้ผลิตสินค้าแบบเดียวกัน เช่น บริษัท Telian และ บริษัท Zakang ดำเนินธุรกิจประเภทการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ Kinpo Electronics, Inc. มีการถือหุ้นใน Compal Electronics, Inc. ร้อยละ 4.11 และ Compal Electronics, Inc. มีการถือหุ้นใน Kinpo Electronics, Inc. ร้อยละ 8.55? โดยมีกรรมการร่วมจำนวน 4 ท่าน อีกด้วย จากการถือหุ้นและการมีกรรมการร่วมนั้น ทั้ง 2 บริษัทก็ยังไม่จัดว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน เนื่องจากมีการถือหุ้นในสัดส่วนที่น้อย ผู้ถือหุ้นของทั้ง 2 บริษัทไม่ใช่กลุ่มเดียวกัน รวมทั้งกรรมการร่วมไม่ได้เข้าไปมีส่วนในการบริหารงานโดยตรง และเมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนของกรรมการร่วมต่อกรรมการทั้งหมดของ Compal Electronics, Inc. ซึ่งเท่ากับ 4 ท่านต่อ 11 ท่าน กรรมการร่วมดังกล่าวจึงไม่สามารถควบคุมการออกเสียงได้ อีกทั้ง Kinpo Electronics, Inc. และ Compal Electronics, Inc. ยังเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไต้หวัน ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไต้หวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความถูกต้องชอบธรรมของการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นเกิดความเสียหายได้

โครงสร้างรายได้จากแต่ละสายผลิตภัณฑ์

กลุ่มสินค้า

2549 2550 2551
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
กลุ่มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 60,851 78.21 73,964 78.55 98,172 79.33
กลุ่มอุปกรณ์โทรคมนาคม 14,894 19.14 18,320 19.46 24,880 20.10
กลุ่มอุปกรณ์อื่นๆ 1,954 2.51 1,541 1.64 232 0.19
รวมรายได้จากการขาย 77,698 99.86 93,825 99.65 123,285 99.62
รายได้อื่นๆ 106 0.14 332 0.35 474 0.38
รวมรายได้ทั้งสิ้น 77,804 100.00 94,157 100.00 123,759 100.00

ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน กราฟราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี

บทวิเคราะห์หุ้น

ข่าว เกี่ยวข้องทั้งหมด

วิเคราะห์หุ้น โดยนักลงทุนรายย่อย

2 thoughts on “หุ้น CCET บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”

  1. admin says:

    CCET ถ้ารอให้ผลประกอบการแสดงกำไร หรือรอข่าวดีแรงๆ ก็คงช้าเกินไปที่จะเก็บหุ้นราคาไม้หนึ่ง ของถูกไม่มีใครมองเห็น เพราะส่วนใหญ่มองว่ายังไม่ดี แต่นี่แหละโอกาสของคนเลือกซื้อสะสมกันเลย ล่าสุดมีข่าวเข้าไปซื้อบริษัท Avaplas ผลิตแม่พิมพ์ในสิงคโปร์ ข่าวนี้บอกว่ามีลู่ทางทำมาหากินใหม่ และจะลงทุนเพิ่ม จังหวะนี้นั่นเองที่น่าสะสม เพราะราคาหุ้นต่ำกว่าใครถ้าเทียบเชิง Book value สูงระดับ 4 บาท ขณะที่ปัจจัยลบนั้นหมดไปแล้ว อย่าไปรอให้เกิดปัจจัยบวกแล้วค่อยไล่ซื้อนะ สู้มาเก็บตรงเนียะถูกมั่กๆ ช่วงสั้นแนวต้าน 3 บาท ได้เห็นไวๆ

  2. admin says:

    หุ้นแอบชอบ CCET เมื่อหลายวันก่อนให้เก็บสะสมหุ้นตัวนี้ไว้ หลังจากที่เห็น KCE วิ่งเป็นไฟไปไม่ยั้ง โดยเด็กแนวเล็งว่าหุ้นที่ยังช้ากว่าเขาคือ CCET นี่แหละ และน่าสนใจซื้อสะสมดักทางไว้ก่อนที่หุ้นจะวิ่งแรงเนื่องจากปี 53 กำไรจะกลับมาขยายตัวกว่า 65% อีกครั้งหนึ่ง และราคาหุ้นยังต่ำ ด้วยเป้าหมาย target ที่ 3.70 บาท เรียกว่าหุ้นยังสด ไม่ช้ำ ยังไม่มีใครดันให้เสียโอกาส ตรงนี้เก็บไว้เถอะแล้วจะดีเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *