หุ้น NNCL บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.navanakorn.co.th

พลเอกอัครเดช ศศิประภา ประธานกรรมการ
พลเอกชัยณรงค์ หนุนภักดี ประธานกรรมการบริหาร
นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2514 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครพร้อมระบบสาธารณูปโภค ให้เป็นแบบอย่างของนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทยโดยนำโรงงานที่กระจัดกระจายตามชุมชนให้เข้ามาอยู่รวมกันเพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการควบคุมและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น?? ที่ตั้งของโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครตั้งอยู่ ณ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นทำเลที่มีข้อได้เปรียบในด้านการคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็วและหลากหลาย ทั้งการขนส่งทางรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน เนื่องจากด้านหน้าของโครงการติดถนนพหลโยธิน กม. 46 ด้านหลังติดทางรถไฟห่างจากท่าอากาศยานดอนเมืองเพียง 20 กิโลเมตรและห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง 60 กิโลเมตร โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครมีพื้นที่โครงการทั้งสิ้นประมาณ 6,485 ไร่ แบ่งพื้นที่โครงการออกเป็นเขตอุตสาหกรรม, เขตที่อยู่อาศัยเขตพาณิชยกรรม, เขตปลอดอากร และเขตระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่สีเขียวร้อยละ 60, 15,? 5, 4 และ 16 ของพื้นที่ทั้งหมดตามลำดับ คงเหลือพื้นที่พร้อมขายในปัจจุบันทั้งสิ้นประมาณ 542 ไร่ ?ซึ่งพื้นที่พร้อมขายทั้งหมดสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าและความเหมาะสมของพื้นที่ ทั้งนี้ เมื่อต้นปี 2546 บริษัทได้จัดซื้อที่ดินทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งติดกับเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครเดิมประมาณ 137 ไร่ มาพัฒนาเป็นเขตปลอดอากรเพื่อเป็นการจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนโดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ซึ่งได้รับความสนใจและตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายการลงทุนในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแห่งใหม่เพื่อเป็นช่องทางการสร้างรายได้แหล่งใหม่? โดยบริษัทได้จัดซื้อที่ดินจำนวน 1,903 ไร่ มาพัฒนาเป็นโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมแห่งใหม่ที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้ชื่อโครงการ ?เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา)? คงเหลือพื้นที่พร้อมขายในปัจจุบัน ทั้งสิ้นประมาณ 1,123 ไร่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 3 เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกให้กับนักลงทุนที่ตัดสินใจมาตั้งโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของบริษัทเพื่อรับสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยแบ่งพื้นที่โครงการออกเป็นเขตอุตสาหกรรม , เขตพาณิชยกรรม และเขตระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่สีเขียวร้อยละ 68, 1 และ 31 ของพื้นที่ทั้งหมดตามลำดับ ปัจจุบันระบบสาธารณูปโภคเฟสที่ 1? บนพื้นที่ขายระยะที่ 1 ประกอบไปด้วย งานก่อสร้างเขื่อนดิน สถานีสูบน้ำฝนแห่งที่ 1 บ่อเก็บน้ำฝน อ่างเก็บน้ำดิบ รั้วและอาคารสำนักงาน งานก่อสร้างถนน ระบบระบายน้ำฝน ท่อระบายน้ำเสีย และท่อเมนจ่ายน้ำประปา ท่อส่งน้ำดิบ โรงผลิตน้ำประปา และโรงบำบัดน้ำเสียกลาง ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ในส่วนระบบสาธารณูปโภค เฟสที่ 2 และ 3 ??อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2552 นี้ ??อนึ่งบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนของโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) จาก BOI แล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2548 ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะผู้ประกอบการเขต 3 ทุกประการ

บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2545 และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2547 โดยได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 20,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 25 บาท ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 927,110,000 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2548 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 4,128,400 หุ้นให้แก่กรรมการและพนักงานเพื่อตอบแทนความตั้งใจทุ่มเทการทำงานให้บริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีและเพื่อรักษาพนักงานที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทต่อไป ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 968,394,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 96,839,400 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 มีมติให้ออกและ? จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อายุ 5 ปี จำนวน 48,419,700 หน่วย? ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ (ยกเว้นจะมีการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิที่กำหนด) ราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 10.00 บาท และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 48,419,700 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ทำให้ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,452,591,000 บาท

วันที่ 14 มิถุนายน? 2549 บริษัท ได้มีมติในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้? จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท? ดังนั้น จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NNCL-W1) จากเดิมที่ราคาการใช้สิทธิ 10 บาท ต่อ 1 หุ้น เป็น 1 บาท ต่อ 1 หุ้น ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 1 ตรงกับวันที่ 29 ธันวาคม 2549 โดยกำหนดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในอัตราส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท และมีผู้ที่มาใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัท คิดเป็นจำนวนทั้งหมด 21,450,300 บาท? และบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจาก 968,394,000 บาท เป็น? 989,844,300 บาท

วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 2 ตรงกับวันที่ 30 มีนาคม 2550 มีผู้ยื่นใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 83,457,220 หุ้น จึงทำให้การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเป็น? 1,073,301,520 บาท

วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 3 ตรงกับวันที่ 29 มิถุนายน 2550 มีผู้ยื่นใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 53,520,3000 หุ้น จึงทำให้การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเป็น? 1,126,821,820 บาท

วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 4 และ 5 ตรงกับวันที่ 28 กันยายน 2550 และ 28 ธันวาคม 2550? ไม่มีผู้ยื่นใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จึงทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีทุนจดทะเบียน เรียกชำระแล้วเป็น 1,126,821,820 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 325,769,120 หน่วย

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 1,126,821,820 บาท เนื่องจากในระหว่างปี 2550 มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งสิ้น 158,427,820 บาท และคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้สิทธิอีกจำนวน 325,769,120 หน่วย ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2553

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้รวมของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) สำหรับปี 2548 ? 2551 สามารถแยกตามลักษณะการดำเนินงานได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด ปี 2551 ปี 2550 ปี 2549 ปี 2548
รายได้ % รายได้ % รายได้ % รายได้ %
รายได้จากการขายที่ดิน 186.00 25.26 643.36 56.03 652.17 59.50 420.58 49.10
– รายได้จากการขายที่ดินโครงการนวนคร

ปทุมธานี

130.63 17.74 425.35 37.05 322.93 29.46 348.60 40.70
– รายได้จากการขายที่ดินเขตปลอดอากร 31.90 4.33 40.98 3.74 71.99 8.40
– รายได้จากการขายที่ดินเขตพรีเมี่ยมโซน 142.73 12.43
– รายได้จากการขายที่ดินเขตอุตสาหกรรมผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อม 215.38 19.65
– รายได้จากการขายที่ดินโครงการนวนคร (โคราช) 23.47 3.19 75.27 6.55 72.87 6.65
รายได้จากการให้บริการ 490.37 66.61 479.42 41.76 417.47 38.09 421.93 49.26
รายได้จากค่าเช่า* 16.24 2.21 14.00 1.22 9.35 0.85 6.83 0.80

รายได้อื่น **

43.62 5.92 11.37 0.99 17.01 1.55 7.23 0.84

รายได้รวม

736.23 100.00 1,148.15 100.00 1,095.99 100.00 856.57 100.00

หมายเหตุ :???? รายได้หลักของบริษัท ประกอบด้วย รายได้จากการขายที่ดินเฉลี่ยประมาณร้อยละ 50 ของรายได้รวม รายได้จากการให้บริการเฉลี่ยประมาณร้อยละ 47 ของรายได้รวม และรายได้อื่นเฉลี่ยอยู่ประมาณร้อยละ 3 ของรายได้รวม

*??? รายได้ค่าเช่า คือรายได้จากการให้เช่าที่ดินและสถานที่

**? รายได้อื่น =?? ดอกเบี้ยรับ รายได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง และรายได้อื่นๆ ปี 2551 บริษัทมีดอกเบี้ยรับ 0.83 ล้านบาท? เงินปันผลรับ 3.83 ล้านบาท และ รายได้อื่นๆ 38.97 ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน กราฟราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี

บทวิเคราะห์หุ้น

ข่าวเกี่ยวข้องทั้งหมด

วิเคราะห์หุ้น โดยนักลงทุนรายย่อย

8 thoughts on “หุ้น NNCL บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)”

 1. admin says:

  NNCL มันก็แปลกอยู่นะ วันประกาศงบที่ 23 กุมภาพันธ์ มีกำไรเพียง 22 ล้านบาท จากปีก่อนกำไรถึง 77 ล้านบาท ควรจะเป็นวันที่ราคาหุ้นลงมาพักตัว แต่กลับเป็นตรงกันข้ามคือกระชาก และวิ่งต่อๆ กันไปอีก 1-2 วัน อาการแบบนี้บอกว่า ซื้อหลังหมดความกังวล หรือซื้อเพราะมีปัจจัยอะไรใหม่ๆ ให้เล่น ซึ่งกระแสที่ออกมาตอนนี้เป็นเรื่องของพวกพลังงานทั้งหลายแหล่ และNNCL ก็มีเรื่องของการจับมือกับ RATCH + PTT ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ขนาดเขื่องๆ ประมาณ 240-260 MG นั่นเอง ทันทีที่ข่าวมาบตะพุดเริ่มคลี่คลาย และกลุ่มปตท. เริ่มตัวเบา เหมือนเป็นจังหวะให้คาดว่าเงินลงทุนและการหุ้นส่วนกับ NNCL กำลังจะเป็นจริงก็เลยเป็นโอกาสให้คนมือไวเข้ามาคว้าหุ้นไว้ งานนี้ว่ากันว่า NNCL จะถือหุ้น 30% ในโรงไฟฟ้า ส่วนเม็ดเงินลงทุน ผู้บริหารเผยว่ากำลังพิจารณา หาทางให้ต้นทุนถูกสุดๆ ถ้าเป็นงี้เดาไม่ยากเลยพี่ ไม่เพิ่มทุน ก็ออกวอร์เพิ่มสักตัว แค่นี้หุ้นก็เด้งดึ๋งๆ แล้ว แต่เอ๊ะ ที่ราคาหุ้นดีดๆ อยู่เนียะ มันเรื่องนี้อ๊ะปล่าว ถึงได้แรงจัง ที่แน่ๆ Book value 1.8 บาท ถ้าจะเพิ่มทุนจริง ยังมีรางวิ่งอีกโข

 2. admin says:

  NNCL ทำท่าจะมากันอีกรอบแล้วมั้ง หลังจากงวดก่อนเด็กแนวชวนเล่นจนราคาวิ่งมันไปใกล้ 1.50 บาท การพักตัวทำได้ดี เพราะกระแสการเมืองทำให้หุ้นอ่อนลง และพอสร้างฐานได้ก็ทำท่าจะตั้งตัวขึ้นใหม่ ประเด็นที่กำลังสนใจคือโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมที่ NNCL หมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นงานสำคัญนั้น ข่าวที่กำลังสนใจก็คือโอกาสที่จะได้รับการร่วมพันธมิตรกับ PTT หรือ RATCH นั้นถือว่ามีลุ้นเหมือนกัน เด็กแนวว่าตามสไตล์ยักษ์ ปตท. เล็กๆ ไม่ ใหญ่ๆ ทำ เผลอๆ อาจจะเข้าถือหุ้นบริษัทโรงไฟฟ้านวนครเลยก็ได้ หรือที่เรียกว่า NNCL-Power แล้วในอนาคตก็จดทะเบียนในตลาดให้ดูดีขึ้นไปอีก คิดไปอย่างนี้เหมือนงานใหญ่อะนะ อะไรๆ ก็เกิดขึ้นได้ขอบอกเพราะไปมาบตะพุดจะเจอปัญหาฟ้องร้องไม่จบสิ้น และถ้าเป็นไปได้จะทำให้เป็นตัวเพิ่มรายได้สำคัญให้บริษัทในปีต่อๆ ไป คิดไปคิดมาเก็บหุ้นรอบใหม่กันดีก่า Book value 1.8 บาท ยังไงก็ไม่เสียว เก็งตามกราฟต้านหน้า 1.50 ขอให้รวยคร๊าบบบ

 3. admin says:

  NNCL รอบนี้ดูแล้วว่าไม่ธรรมดาซะจริง ถ้าดูกราฟอย่างเดียวจะเห็นแนวต้านสั้นได้ถึง 1.50 บาท ถ้าจะเอาประเด็นด้วยก็น่าจะไปได้เลยกว่านั้น เรื่องเก่าคือลุ้นการทำโรงไฟฟ้าที่จะต้องร่วมทุนกับ PTT หรือ RATCH ซึ่งตอนนี้กำลังบุกงานไฟฟ้าอย่างมาก ส่วนอีกข่าวที่ไม่ควรลืมก็คือการขายที่ดินให้ญี่ปุ่นได้ 29 ไร่เมื่อเดือนก่อนรับเงินเข้ากระเป๋า 150 ล้านบาทคาดว่ากำไรน่าจะประมาณ 70 ล้านบาทกระมังจากรายการนี้ แค่นี้ก็มากกว่ากำไรปี 52 ทั้งปีแล้วอ่ะ ยังไม่นับโอกาสที่จะขายที่ดินได้เพิ่มอีกหลังการเมืองสงบ และรายได้จากการให้ Lotus เช่าที่ บวกกับอนาคตเรื่องการขายไฟฟ้า หรือแม้แต่ที่เคยมีข่าวว่า PTT จะเข้าร่วมทุนด้วย เห็นแค่นี้เซียนหุ้นที่ลุ้นข่าวบวกกับรายได้ต้องบอกว่าเจ๋งแค่ไตรมาสเดียวกำไรอย่างนี้แล้วอีกสามไตรมาสจะประมาณไหนกันเนียะ ซื้อเถอะ high เก่า 1.80 ไม่ใชเ่ รื่องยาก

 4. admin says:

  NNCL ยังคงชอบหุ้นตัวนี้อยู่ แม้ราคาจะออกอืดๆ แต่ใครมีอยู่แนะให้ถือ ใครไม่มีแนะให้ช้อน เพราะดูแล้วไม่ธรรมดาซะจริง ถ้าดูกราฟอย่างเดียวจะเห็นแนวต้านสั้นได้ถึง 1.50 บาท หลังจากนั้นหลุดขึ้นไป 1.8 เลยถ้าจะเอาประเด็นด้วยก็น่าจะไปได้เลยกว่านั้น เรื่องเก่าคือลุ้นการทำโรงไฟฟ้าที่จะต้องร่วมทุนกับ PTT หรือ RATCH ซึ่งตอนนี้กำลังบุกงานไฟฟ้าอย่างมากส่วนอีกข่าวที่ไม่ควรลืมก็คือการขายที่ดินให้ญี่ปุ่นได้ 29 ไร่เมื่อเดือนก่อนรับเงินเข้ากระเป๋า 150 ล้านบาทคาดว่ากำไรน่าจะประมาณ 70 ล้านบาทกระมังจากรายการนี้ แค่นี้ก็มากกว่ากำไรปี 52 ทั้งปีแล้วอ่ะ ยังไม่นับโอกาสที่จะขายที่ดินได้เพิ่มอีกหลังการเมืองสงบ และรายได้จากการให้ Lotus เช่าที่ บวกกับอนาคตเรื่องการขายไฟฟ้า หรือแม้แต่ที่เคยมีข่าวว่า PTT จะเข้าร่วมทุนด้วย เห็นแค่นี้เซียนหุ้นที่ลุ้นข่าวบวกกับรายได้ต้องบอกว่าเจ๋งแค่ไตรมาสเดียวกำไรอย่างนี้แล้วอีกสามไตรมาสจะประมาณไหนกันเนียะ ซื้อเถอะ high เก่า 1.80 ไม่ใช่เรื่องยาก

 5. admin says:

  NNCL วันนี้ขอกลับมาเบิ้ล หลังจากแนะเก็งไปรอบหนึ่งเมื่อวานกับบทวิเคราะห์มื้อบ่ายไม้สั้นของเด็กแนวไปแล้ว ที่ต้องกลับมาเก็งกันอีกเพราะกระแสหนาหูขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวผลประกอบการ Q1 ที่วกกลับมาเชียร์อีกแล้วสำหรับนวนครของดีที่ไม่มีเหวงอย่างแน่นอน ล่าสุดผู้บริหารเปิดเผยเองว่ายอดจองที่ดินในนิคมตอนนี้ทุบสถิติไปแล้วร่วม 300 ล้านบาท มากกว่าปีก่อนแบบไม่เห็นฝุ่น เท่ากับว่าไตรมาส 1 จะมีรายได้ส่วนนี้ราว 200 ล้านบาท รวมรายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภคอีก 100 ล้านบาท รวมแล้วรายได้เกือบเท่ากับปี 52 ทั้งปีอ่ะ แล้วอย่างนี้กำไรจะไปกันขนาด
  ไหนราคาพื้นฐานไม่อยากพูดถึงสูงจัง ไว้ค่อยมาประเมินให้อีกทีนะ เห็นตัวเลขก็มึนแล้ว เก็งตามกราฟไป 2 บาทนะแฟนคลับทุกท่าน

 6. admin says:

  NNCL ขอกลับมาเหลียวมองนวนครอีกครั้ง หลังจากแนะเก็งไปรอบหนึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อน ที่ต้องกลับมาเก็งกันอีกเพราะกระแสหนาหูขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวผลประกอบการ Q1 ที่คาดว่าไม่มีเหวงอย่างแน่นอน ล่าสุดผู้บริหารเปิดเผยเองว่ายอดจองที่ดินในนิคมตอนนี้ทุบสถิติไปแล้วร่วม 300 ล้านบาท มากกว่าปีก่อนแบบไม่เห็นฝุ่น เท่ากับว่าไตรมาส 1 จะมีรายได้ส่วนนี้ราว 200 ล้านบาท รวมรายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภคอีก 100 ล้านบาท รวมแล้วรายได้เกือบเท่ากับปี 52 ทั้งปีอ่ะหรือถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ตกใจเล่นๆ เทียบไตรมาส 1 ปี 52 ที่กำไรแค่สี่แสนบาท จะกลายเป็นว่ากำไร Q153 นี้โตแตกตื่นตาเหลือก 40,000% ขอย้ำโดยประการชะนี้ การเข้าสะสมหุ้นเพื่อลุ้นผลประกอบการอาจต้องใจเย็นหน่อยนะ เพราะราคาหุ้นค่อยๆไต่ระดับ แต่ก็น่าสะสม ดูกราฟแล้วมีโอกาสเดินหน้าได้ถึง 1.80 บาท สำหรับคนเล่นเรื่องผลประกอบการก็ไม่ควรพลาดอีกตัว

 7. admin says:

  NNCL กลับมาดูรอบของนวนครกันอีกแล้วครับท่าน เพราะใกล้ผลประกอบการจะออกเต็มทน เด็กแนวคาดว่า Q1 กำไรจะก้าวกระโดด เนื่องจากขายที่ดินได้ทะลุเป้าแล้ว 300 ล้านบาทซึ่งมีข่าวออกมาบ่อย เรียกว่ามากกว่าปีก่อนทั้งปีซะอีก ส่วนกำไรก็น่าจะใกล้ๆ 120 ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 1 ปีก่อนทำกำไรได้แค่ 4 แสนกว่าบาท และไม่น่าเชื่อว่า Q153 ก็กำไรมากกว่าปี 52 ทั้งปีที่กำไรแค่ 22 ล้านบาท ส่วนตลอดทั้งปี 53 น่าจะมีกำไรปาเข้าไป 300 ล้านบาท ราคาเหมาะสมราวๆ 2 บาท และสิ่งที่กำลังรอคอยอย่างมากคือข่าวเรื่องการสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะหา Partner ชื่อดังมาร่วมทุน อย่างนี้ต้องสะสม ใครมีไว้ขอให้รวยทันใช้

 8. admin says:

  NNCL รอบนี้ดูเหมือนนิคมตัวใหญ่ขึ้นอย่างเดียว แต่ตัวเล็กกลับเงียบเหงาบอกไม่ถูก ทั้งๆ ที่ผลประกอบการนั้นโตแรงมากๆ
  นวนคร ใน Q1 ที่ผ่านมามียอดขายที่ดินทุบสถิติราวๆ 200 ไร่เห็นจะได้ ทำให้กำไรพุ่งปรี๊ด 136 ล้านบาท มากกว่าทั้งปี 52 ที่ทำกำไรได้แค่ 22 ล้านบาทเองอ่ะ อะไรจะขนาดนั้น และจากข้อมูลที่มีการตรวจสอบพบว่า Q2 ยังขยายตัวดี ซึ่งถ้าอิงจากตัวเลขยอดขายที่ดินน้อยกว่า Q1 สักครึ่งนึง กำไรไตรมาสสองน่าจะราวๆ 40-50 ล้านบาท ทำให้ครึ่งปีกำไรทะลัก และที่สนใจก็คือ ญี่ปุ่น เตรียมจะซื้อที่ดินอีกราว 120 ไร่ อินเดียวเตรียมจะซื้ออีก 50 ไร่ ซึ่งเดิมที่เคยประเมินว่ายอดขายทั้งปี 500 ล้านบาทดูเหมือนจะกลายเป็นขนมไปซะแล๊น เพราะครึ่งปีก็เกินแล้วมั้งเนียะ เด็กแนวว่าเผลอกำไรทั้งปีอาจจะราวๆ 300-350 ล้านบาททุบสถิติที่เคยทำมาก็ว่าได้ ซึ่งจะทำให้ Book สินปี ใกล้ๆ 2.10 บาท กำไรต่อหุ้นไม่น้อยกว่า 0.30 บาท ถ้าเทียบให้ค่า PE ซัก 8 เท่าราคาหุ้นก็ต้องเห็น 2.40 บาทเห็นจะได้ เท่ากับว่า NNCL กลายเป็นหุ้นซ่อนมูลค่าอีกตัวนะเนียะ แนวต้านกราฟแถว high เดิม 1.80 บาทมีลุ้นเลยขอบอก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *