Uncategorized

หุ้น NNCL บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.navanakorn.co.th

พลเอกอัครเดช ศศิประภา ประธานกรรมการ
พลเอกชัยณรงค์ หนุนภักดี ประธานกรรมการบริหาร
นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2514 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครพร้อมระบบสาธารณูปโภค ให้เป็นแบบอย่างของนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทยโดยนำโรงงานที่กระจัดกระจายตามชุมชนให้เข้ามาอยู่รวมกันเพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการควบคุมและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น?? ที่ตั้งของโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครตั้งอยู่ ณ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นทำเลที่มีข้อได้เปรียบในด้านการคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็วและหลากหลาย ทั้งการขนส่งทางรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน เนื่องจากด้านหน้าของโครงการติดถนนพหลโยธิน กม. 46 ด้านหลังติดทางรถไฟห่างจากท่าอากาศยานดอนเมืองเพียง 20 กิโลเมตรและห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง 60 กิโลเมตร โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครมีพื้นที่โครงการทั้งสิ้นประมาณ 6,485 ไร่ แบ่งพื้นที่โครงการออกเป็นเขตอุตสาหกรรม, เขตที่อยู่อาศัยเขตพาณิชยกรรม, เขตปลอดอากร และเขตระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่สีเขียวร้อยละ 60, 15,? 5, 4 และ 16 ของพื้นที่ทั้งหมดตามลำดับ คงเหลือพื้นที่พร้อมขายในปัจจุบันทั้งสิ้นประมาณ 542 ไร่ ?ซึ่งพื้นที่พร้อมขายทั้งหมดสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าและความเหมาะสมของพื้นที่ ทั้งนี้ เมื่อต้นปี 2546 บริษัทได้จัดซื้อที่ดินทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งติดกับเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครเดิมประมาณ 137 ไร่ มาพัฒนาเป็นเขตปลอดอากรเพื่อเป็นการจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนโดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ซึ่งได้รับความสนใจและตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายการลงทุนในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแห่งใหม่เพื่อเป็นช่องทางการสร้างรายได้แหล่งใหม่? โดยบริษัทได้จัดซื้อที่ดินจำนวน 1,903 ไร่ มาพัฒนาเป็นโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมแห่งใหม่ที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้ชื่อโครงการ ?เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา)? คงเหลือพื้นที่พร้อมขายในปัจจุบัน ทั้งสิ้นประมาณ 1,123 ไร่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 3 เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกให้กับนักลงทุนที่ตัดสินใจมาตั้งโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของบริษัทเพื่อรับสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยแบ่งพื้นที่โครงการออกเป็นเขตอุตสาหกรรม , เขตพาณิชยกรรม และเขตระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่สีเขียวร้อยละ 68, 1 และ 31 ของพื้นที่ทั้งหมดตามลำดับ ปัจจุบันระบบสาธารณูปโภคเฟสที่ 1? บนพื้นที่ขายระยะที่ 1 ประกอบไปด้วย งานก่อสร้างเขื่อนดิน สถานีสูบน้ำฝนแห่งที่ 1 บ่อเก็บน้ำฝน อ่างเก็บน้ำดิบ รั้วและอาคารสำนักงาน งานก่อสร้างถนน ระบบระบายน้ำฝน ท่อระบายน้ำเสีย และท่อเมนจ่ายน้ำประปา ท่อส่งน้ำดิบ โรงผลิตน้ำประปา และโรงบำบัดน้ำเสียกลาง ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ในส่วนระบบสาธารณูปโภค เฟสที่ 2 และ 3 ??อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2552 นี้ ??อนึ่งบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนของโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) จาก BOI แล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2548 ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะผู้ประกอบการเขต 3 ทุกประการ

บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2545 และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2547 โดยได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 20,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 25 บาท ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 927,110,000 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2548 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 4,128,400 หุ้นให้แก่กรรมการและพนักงานเพื่อตอบแทนความตั้งใจทุ่มเทการทำงานให้บริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีและเพื่อรักษาพนักงานที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทต่อไป ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 968,394,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 96,839,400 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 มีมติให้ออกและ? จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อายุ 5 ปี จำนวน 48,419,700 หน่วย? ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ (ยกเว้นจะมีการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิที่กำหนด) ราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 10.00 บาท และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 48,419,700 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ทำให้ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,452,591,000 บาท

วันที่ 14 มิถุนายน? 2549 บริษัท ได้มีมติในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้? จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท? ดังนั้น จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NNCL-W1) จากเดิมที่ราคาการใช้สิทธิ 10 บาท ต่อ 1 หุ้น เป็น 1 บาท ต่อ 1 หุ้น ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 1 ตรงกับวันที่ 29 ธันวาคม 2549 โดยกำหนดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในอัตราส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท และมีผู้ที่มาใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัท คิดเป็นจำนวนทั้งหมด 21,450,300 บาท? และบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจาก 968,394,000 บาท เป็น? 989,844,300 บาท

วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 2 ตรงกับวันที่ 30 มีนาคม 2550 มีผู้ยื่นใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 83,457,220 หุ้น จึงทำให้การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเป็น? 1,073,301,520 บาท

วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 3 ตรงกับวันที่ 29 มิถุนายน 2550 มีผู้ยื่นใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 53,520,3000 หุ้น จึงทำให้การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเป็น? 1,126,821,820 บาท

เรื่องที่คุณอาจสนใจ  TNITY บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งที่ 4 และ 5 ตรงกับวันที่ 28 กันยายน 2550 และ 28 ธันวาคม 2550? ไม่มีผู้ยื่นใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จึงทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีทุนจดทะเบียน เรียกชำระแล้วเป็น 1,126,821,820 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 325,769,120 หน่วย

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 1,126,821,820 บาท เนื่องจากในระหว่างปี 2550 มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งสิ้น 158,427,820 บาท และคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้สิทธิอีกจำนวน 325,769,120 หน่วย ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2553

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้รวมของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) สำหรับปี 2548 ? 2551 สามารถแยกตามลักษณะการดำเนินงานได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด ปี 2551 ปี 2550 ปี 2549 ปี 2548
รายได้ % รายได้ % รายได้ % รายได้ %
รายได้จากการขายที่ดิน 186.00 25.26 643.36 56.03 652.17 59.50 420.58 49.10
– รายได้จากการขายที่ดินโครงการนวนคร

ปทุมธานี

130.63 17.74 425.35 37.05 322.93 29.46 348.60 40.70
– รายได้จากการขายที่ดินเขตปลอดอากร 31.90 4.33 40.98 3.74 71.99 8.40
– รายได้จากการขายที่ดินเขตพรีเมี่ยมโซน 142.73 12.43
– รายได้จากการขายที่ดินเขตอุตสาหกรรมผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อม 215.38 19.65
– รายได้จากการขายที่ดินโครงการนวนคร (โคราช) 23.47 3.19 75.27 6.55 72.87 6.65
รายได้จากการให้บริการ 490.37 66.61 479.42 41.76 417.47 38.09 421.93 49.26
รายได้จากค่าเช่า* 16.24 2.21 14.00 1.22 9.35 0.85 6.83 0.80

รายได้อื่น **

43.62 5.92 11.37 0.99 17.01 1.55 7.23 0.84

รายได้รวม

736.23 100.00 1,148.15 100.00 1,095.99 100.00 856.57 100.00

หมายเหตุ :???? รายได้หลักของบริษัท ประกอบด้วย รายได้จากการขายที่ดินเฉลี่ยประมาณร้อยละ 50 ของรายได้รวม รายได้จากการให้บริการเฉลี่ยประมาณร้อยละ 47 ของรายได้รวม และรายได้อื่นเฉลี่ยอยู่ประมาณร้อยละ 3 ของรายได้รวม

*??? รายได้ค่าเช่า คือรายได้จากการให้เช่าที่ดินและสถานที่

**? รายได้อื่น =?? ดอกเบี้ยรับ รายได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง และรายได้อื่นๆ ปี 2551 บริษัทมีดอกเบี้ยรับ 0.83 ล้านบาท? เงินปันผลรับ 3.83 ล้านบาท และ รายได้อื่นๆ 38.97 ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน กราฟราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี

บทวิเคราะห์หุ้น

ข่าวเกี่ยวข้องทั้งหมด

วิเคราะห์หุ้น โดยนักลงทุนรายย่อย

8 thoughts on “หุ้น NNCL บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

 1. NNCL มันก็แปลกอยู่นะ วันประกาศงบที่ 23 กุมภาพันธ์ มีกำไรเพียง 22 ล้านบาท จากปีก่อนกำไรถึง 77 ล้านบาท ควรจะเป็นวันที่ราคาหุ้นลงมาพักตัว แต่กลับเป็นตรงกันข้ามคือกระชาก และวิ่งต่อๆ กันไปอีก 1-2 วัน อาการแบบนี้บอกว่า ซื้อหลังหมดความกังวล หรือซื้อเพราะมีปัจจัยอะไรใหม่ๆ ให้เล่น ซึ่งกระแสที่ออกมาตอนนี้เป็นเรื่องของพวกพลังงานทั้งหลายแหล่ และNNCL ก็มีเรื่องของการจับมือกับ RATCH + PTT ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ขนาดเขื่องๆ ประมาณ 240-260 MG นั่นเอง ทันทีที่ข่าวมาบตะพุดเริ่มคลี่คลาย และกลุ่มปตท. เริ่มตัวเบา เหมือนเป็นจังหวะให้คาดว่าเงินลงทุนและการหุ้นส่วนกับ NNCL กำลังจะเป็นจริงก็เลยเป็นโอกาสให้คนมือไวเข้ามาคว้าหุ้นไว้ งานนี้ว่ากันว่า NNCL จะถือหุ้น 30% ในโรงไฟฟ้า ส่วนเม็ดเงินลงทุน ผู้บริหารเผยว่ากำลังพิจารณา หาทางให้ต้นทุนถูกสุดๆ ถ้าเป็นงี้เดาไม่ยากเลยพี่ ไม่เพิ่มทุน ก็ออกวอร์เพิ่มสักตัว แค่นี้หุ้นก็เด้งดึ๋งๆ แล้ว แต่เอ๊ะ ที่ราคาหุ้นดีดๆ อยู่เนียะ มันเรื่องนี้อ๊ะปล่าว ถึงได้แรงจัง ที่แน่ๆ Book value 1.8 บาท ถ้าจะเพิ่มทุนจริง ยังมีรางวิ่งอีกโข

 2. NNCL ทำท่าจะมากันอีกรอบแล้วมั้ง หลังจากงวดก่อนเด็กแนวชวนเล่นจนราคาวิ่งมันไปใกล้ 1.50 บาท การพักตัวทำได้ดี เพราะกระแสการเมืองทำให้หุ้นอ่อนลง และพอสร้างฐานได้ก็ทำท่าจะตั้งตัวขึ้นใหม่ ประเด็นที่กำลังสนใจคือโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมที่ NNCL หมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นงานสำคัญนั้น ข่าวที่กำลังสนใจก็คือโอกาสที่จะได้รับการร่วมพันธมิตรกับ PTT หรือ RATCH นั้นถือว่ามีลุ้นเหมือนกัน เด็กแนวว่าตามสไตล์ยักษ์ ปตท. เล็กๆ ไม่ ใหญ่ๆ ทำ เผลอๆ อาจจะเข้าถือหุ้นบริษัทโรงไฟฟ้านวนครเลยก็ได้ หรือที่เรียกว่า NNCL-Power แล้วในอนาคตก็จดทะเบียนในตลาดให้ดูดีขึ้นไปอีก คิดไปอย่างนี้เหมือนงานใหญ่อะนะ อะไรๆ ก็เกิดขึ้นได้ขอบอกเพราะไปมาบตะพุดจะเจอปัญหาฟ้องร้องไม่จบสิ้น และถ้าเป็นไปได้จะทำให้เป็นตัวเพิ่มรายได้สำคัญให้บริษัทในปีต่อๆ ไป คิดไปคิดมาเก็บหุ้นรอบใหม่กันดีก่า Book value 1.8 บาท ยังไงก็ไม่เสียว เก็งตามกราฟต้านหน้า 1.50 ขอให้รวยคร๊าบบบ

 3. NNCL รอบนี้ดูแล้วว่าไม่ธรรมดาซะจริง ถ้าดูกราฟอย่างเดียวจะเห็นแนวต้านสั้นได้ถึง 1.50 บาท ถ้าจะเอาประเด็นด้วยก็น่าจะไปได้เลยกว่านั้น เรื่องเก่าคือลุ้นการทำโรงไฟฟ้าที่จะต้องร่วมทุนกับ PTT หรือ RATCH ซึ่งตอนนี้กำลังบุกงานไฟฟ้าอย่างมาก ส่วนอีกข่าวที่ไม่ควรลืมก็คือการขายที่ดินให้ญี่ปุ่นได้ 29 ไร่เมื่อเดือนก่อนรับเงินเข้ากระเป๋า 150 ล้านบาทคาดว่ากำไรน่าจะประมาณ 70 ล้านบาทกระมังจากรายการนี้ แค่นี้ก็มากกว่ากำไรปี 52 ทั้งปีแล้วอ่ะ ยังไม่นับโอกาสที่จะขายที่ดินได้เพิ่มอีกหลังการเมืองสงบ และรายได้จากการให้ Lotus เช่าที่ บวกกับอนาคตเรื่องการขายไฟฟ้า หรือแม้แต่ที่เคยมีข่าวว่า PTT จะเข้าร่วมทุนด้วย เห็นแค่นี้เซียนหุ้นที่ลุ้นข่าวบวกกับรายได้ต้องบอกว่าเจ๋งแค่ไตรมาสเดียวกำไรอย่างนี้แล้วอีกสามไตรมาสจะประมาณไหนกันเนียะ ซื้อเถอะ high เก่า 1.80 ไม่ใชเ่ รื่องยาก

 4. NNCL ยังคงชอบหุ้นตัวนี้อยู่ แม้ราคาจะออกอืดๆ แต่ใครมีอยู่แนะให้ถือ ใครไม่มีแนะให้ช้อน เพราะดูแล้วไม่ธรรมดาซะจริง ถ้าดูกราฟอย่างเดียวจะเห็นแนวต้านสั้นได้ถึง 1.50 บาท หลังจากนั้นหลุดขึ้นไป 1.8 เลยถ้าจะเอาประเด็นด้วยก็น่าจะไปได้เลยกว่านั้น เรื่องเก่าคือลุ้นการทำโรงไฟฟ้าที่จะต้องร่วมทุนกับ PTT หรือ RATCH ซึ่งตอนนี้กำลังบุกงานไฟฟ้าอย่างมากส่วนอีกข่าวที่ไม่ควรลืมก็คือการขายที่ดินให้ญี่ปุ่นได้ 29 ไร่เมื่อเดือนก่อนรับเงินเข้ากระเป๋า 150 ล้านบาทคาดว่ากำไรน่าจะประมาณ 70 ล้านบาทกระมังจากรายการนี้ แค่นี้ก็มากกว่ากำไรปี 52 ทั้งปีแล้วอ่ะ ยังไม่นับโอกาสที่จะขายที่ดินได้เพิ่มอีกหลังการเมืองสงบ และรายได้จากการให้ Lotus เช่าที่ บวกกับอนาคตเรื่องการขายไฟฟ้า หรือแม้แต่ที่เคยมีข่าวว่า PTT จะเข้าร่วมทุนด้วย เห็นแค่นี้เซียนหุ้นที่ลุ้นข่าวบวกกับรายได้ต้องบอกว่าเจ๋งแค่ไตรมาสเดียวกำไรอย่างนี้แล้วอีกสามไตรมาสจะประมาณไหนกันเนียะ ซื้อเถอะ high เก่า 1.80 ไม่ใช่เรื่องยาก

 5. NNCL วันนี้ขอกลับมาเบิ้ล หลังจากแนะเก็งไปรอบหนึ่งเมื่อวานกับบทวิเคราะห์มื้อบ่ายไม้สั้นของเด็กแนวไปแล้ว ที่ต้องกลับมาเก็งกันอีกเพราะกระแสหนาหูขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวผลประกอบการ Q1 ที่วกกลับมาเชียร์อีกแล้วสำหรับนวนครของดีที่ไม่มีเหวงอย่างแน่นอน ล่าสุดผู้บริหารเปิดเผยเองว่ายอดจองที่ดินในนิคมตอนนี้ทุบสถิติไปแล้วร่วม 300 ล้านบาท มากกว่าปีก่อนแบบไม่เห็นฝุ่น เท่ากับว่าไตรมาส 1 จะมีรายได้ส่วนนี้ราว 200 ล้านบาท รวมรายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภคอีก 100 ล้านบาท รวมแล้วรายได้เกือบเท่ากับปี 52 ทั้งปีอ่ะ แล้วอย่างนี้กำไรจะไปกันขนาด
  ไหนราคาพื้นฐานไม่อยากพูดถึงสูงจัง ไว้ค่อยมาประเมินให้อีกทีนะ เห็นตัวเลขก็มึนแล้ว เก็งตามกราฟไป 2 บาทนะแฟนคลับทุกท่าน

 6. NNCL ขอกลับมาเหลียวมองนวนครอีกครั้ง หลังจากแนะเก็งไปรอบหนึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อน ที่ต้องกลับมาเก็งกันอีกเพราะกระแสหนาหูขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวผลประกอบการ Q1 ที่คาดว่าไม่มีเหวงอย่างแน่นอน ล่าสุดผู้บริหารเปิดเผยเองว่ายอดจองที่ดินในนิคมตอนนี้ทุบสถิติไปแล้วร่วม 300 ล้านบาท มากกว่าปีก่อนแบบไม่เห็นฝุ่น เท่ากับว่าไตรมาส 1 จะมีรายได้ส่วนนี้ราว 200 ล้านบาท รวมรายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภคอีก 100 ล้านบาท รวมแล้วรายได้เกือบเท่ากับปี 52 ทั้งปีอ่ะหรือถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ตกใจเล่นๆ เทียบไตรมาส 1 ปี 52 ที่กำไรแค่สี่แสนบาท จะกลายเป็นว่ากำไร Q153 นี้โตแตกตื่นตาเหลือก 40,000% ขอย้ำโดยประการชะนี้ การเข้าสะสมหุ้นเพื่อลุ้นผลประกอบการอาจต้องใจเย็นหน่อยนะ เพราะราคาหุ้นค่อยๆไต่ระดับ แต่ก็น่าสะสม ดูกราฟแล้วมีโอกาสเดินหน้าได้ถึง 1.80 บาท สำหรับคนเล่นเรื่องผลประกอบการก็ไม่ควรพลาดอีกตัว

 7. NNCL กลับมาดูรอบของนวนครกันอีกแล้วครับท่าน เพราะใกล้ผลประกอบการจะออกเต็มทน เด็กแนวคาดว่า Q1 กำไรจะก้าวกระโดด เนื่องจากขายที่ดินได้ทะลุเป้าแล้ว 300 ล้านบาทซึ่งมีข่าวออกมาบ่อย เรียกว่ามากกว่าปีก่อนทั้งปีซะอีก ส่วนกำไรก็น่าจะใกล้ๆ 120 ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 1 ปีก่อนทำกำไรได้แค่ 4 แสนกว่าบาท และไม่น่าเชื่อว่า Q153 ก็กำไรมากกว่าปี 52 ทั้งปีที่กำไรแค่ 22 ล้านบาท ส่วนตลอดทั้งปี 53 น่าจะมีกำไรปาเข้าไป 300 ล้านบาท ราคาเหมาะสมราวๆ 2 บาท และสิ่งที่กำลังรอคอยอย่างมากคือข่าวเรื่องการสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะหา Partner ชื่อดังมาร่วมทุน อย่างนี้ต้องสะสม ใครมีไว้ขอให้รวยทันใช้

 8. NNCL รอบนี้ดูเหมือนนิคมตัวใหญ่ขึ้นอย่างเดียว แต่ตัวเล็กกลับเงียบเหงาบอกไม่ถูก ทั้งๆ ที่ผลประกอบการนั้นโตแรงมากๆ
  นวนคร ใน Q1 ที่ผ่านมามียอดขายที่ดินทุบสถิติราวๆ 200 ไร่เห็นจะได้ ทำให้กำไรพุ่งปรี๊ด 136 ล้านบาท มากกว่าทั้งปี 52 ที่ทำกำไรได้แค่ 22 ล้านบาทเองอ่ะ อะไรจะขนาดนั้น และจากข้อมูลที่มีการตรวจสอบพบว่า Q2 ยังขยายตัวดี ซึ่งถ้าอิงจากตัวเลขยอดขายที่ดินน้อยกว่า Q1 สักครึ่งนึง กำไรไตรมาสสองน่าจะราวๆ 40-50 ล้านบาท ทำให้ครึ่งปีกำไรทะลัก และที่สนใจก็คือ ญี่ปุ่น เตรียมจะซื้อที่ดินอีกราว 120 ไร่ อินเดียวเตรียมจะซื้ออีก 50 ไร่ ซึ่งเดิมที่เคยประเมินว่ายอดขายทั้งปี 500 ล้านบาทดูเหมือนจะกลายเป็นขนมไปซะแล๊น เพราะครึ่งปีก็เกินแล้วมั้งเนียะ เด็กแนวว่าเผลอกำไรทั้งปีอาจจะราวๆ 300-350 ล้านบาททุบสถิติที่เคยทำมาก็ว่าได้ ซึ่งจะทำให้ Book สินปี ใกล้ๆ 2.10 บาท กำไรต่อหุ้นไม่น้อยกว่า 0.30 บาท ถ้าเทียบให้ค่า PE ซัก 8 เท่าราคาหุ้นก็ต้องเห็น 2.40 บาทเห็นจะได้ เท่ากับว่า NNCL กลายเป็นหุ้นซ่อนมูลค่าอีกตัวนะเนียะ แนวต้านกราฟแถว high เดิม 1.80 บาทมีลุ้นเลยขอบอก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *