หุ้น NVL บริษัท นวลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.navaleasing.co.th

นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ
นายรัตนชัย นันทปราโมทย์ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นวลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นในปี พ.ศ. 2535 ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อลีสซิ่ง และสินเชื่อรถยนต์แก่ลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ณ ปัจจุบัน บริษัทเน้นการทำการตลาดรถยนต์มือสอง เป็นส่วนใหญ่

ช่วงกลางปี 2550 บริษัทได้เริ่มขยายธุรกิจออกไปในรูปของการให้สินเชื่อรถยนต์ ในรูปของการเปิดรับตัวแทนจากท้องที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมทำธุรกิจกับบริษัทนาม ?นวเอ็กซ์เพรส? (Nava Express) ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการจัดหาลูกค้าสินเชื่อ ภายใต้ชื่อและนโยบายการปล่อยสินเชื่อของบริษัท ณ ปัจจุบัน บริษัทมีตัวแทนทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 373 แห่ง

ในปี 2551 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการขยายสินเชื่อรถยนต์ออกไปต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งสาขาเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 3 สาขา คือ สาขานครศรีธรรมราช สาขาอุบลราชธานี และสาขาขอนแก่น ตามลำดับ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วไทย และได้ริเริ่มโครงการประกันการโอนเงินให้แก่ลูกค้าภายใน 3 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มช่องทางและประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น

และในช่วงปลายปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน โดยเป็นการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระยะเวลาการซื้อหุ้นคืน คือระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2552 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 10.26?????? ล้านหุ้น เป็นราคาทั้งสิ้น 3.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.37 ของทุนชำระแล้ว

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 นั้น ด้วยผลจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้รายใหญ่ก่อนปี 2550 และลูกหนี้สินเชื่อระยะสั้น ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับรถยนต์รายหนึ่งที่มีปัญหา และส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงินหลายแห่ง รวมทั้งบริษัทมีมาตรการในการบริหารหนี้เช่าซื้อรายย่อยเข้มงวดมากขึ้น ทำให้บริษัทตัดสินใจตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 135.36 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อย ขาดทุนสุทธิจำนวน 120.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 135.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 886.84 ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 134.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.49 สำหรับฐานะการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 2,144.55 ล้านบาท ลดลงจากปี 2550 จำนวน 306.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.52 หนี้สินรวม 1,107.01 ล้านบาท ลดลงจากปี 2550 จำนวน 172.06 ล้านบาท? คิดเป็นร้อยละ 13.45

จากปัญหาเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั้งในประเทศและทั่วโลก อันเป็นผลกระทบจากวิกฤติภายในประเทศและเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น สำหรับปี 2552 บริษัทจึงได้มีการวางแผนการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศและการแข่งขันของคู่แข่งต่าง ๆ

นอกจากนี้บริษัทยังคงให้ความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่ดีและมีคุณภาพแก่ลูกค้าสูงที่สุด รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานต่าง ๆ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง

โครงสร้างรายได้ของบริษัทแยกตามประเภทของธุรกิจ

ประเภท ปี 2551 ปี 2550 ปี 2549
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ 208.06 72.73 210.79 70.93 142.98 63.72
 • ? รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
95.70 33.45 100.27 33.74 77.80 34.67
 • ? รถยนต์เพื่อการพาณิชย์
112.14 39.20 109.55 36.86 62.49 27.85
 • ? เครื่องจักร อุปกรณ์ และอื่นๆ
0.21 0.08 0.97 0.33 2.68 1.20
รายได้จากสัญญาเช่าลีสซิ่ง 17.10 5.98 27.80 9.35 30.25 13.48
 • ? รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
2.76 0.97 4.02 1.35 4.20 1.87
 • ? รถยนต์เพื่อการพาณิชย์
5.20 1.82 6.37 2.14 1.44 0.64
 • ? เครื่องจักรและอุปกรณ์
9.13 3.19 17.42 5.86 24.60 10.96
รายได้อื่น 60.90 21.29 58.60 19.72 51.17 22.80
 • ? ดอกเบี้ยรับ
23.67 8.28 19.99 6.73 18.22 8.12
 • ? บริการต่อกรมธรรม์และภาษี
19.07 6.67 15.49 5.21 19.90 8.87
 • ? รายได้ชดเชยค่าเสียหาย
7.03 2.46 6.91 2.33 5.08 2.26
 • ? รายได้อื่น
11.13 3.89 16.20 5.45 7.97 3.55

รวมรายได้*

286.06 100.00 297.19 100.00 224.39 100.00

หมายเหตุ * รายได้รวมก่อนหักค่านายหน้าจ่ายดีลเลอร์

ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน กราฟราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี

บทวิเคราะห์หุ้น

ข่าวเกี่ยวข้องทั้งหมด

วิเคราะห์หุ้น โดยนักลงทุนรายย่อย

3 thoughts on “หุ้น NVL บริษัท นวลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)”

 1. admin says:

  NVL เห็น ECL ได้ดิบได้ดีแล้วอย่างนี้ nvl จะเป็นอย่างไรหนอแต่เมื่อ week ก่อนมีข่าวว่าได้พันธมิตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยตัวอย่างเป็นทางการรวมทั้งการเข้ามาร่วมทุนว่าจะเป็นไง แต่จากการประเมินข่าวเด็กแนวว่าผู้ถือหุ้นน่าจะมีการตัดขายหุ้นบางส่วนไปให้โดยไม่ต้องเพิ่มทุนใหม่ โดยการประเมินราคาขายกันน่าจะแถวๆ 1.75 บาทตามข่าว ที่มีมูลและมักจะเป็นจริงบ่อยวะด้วยดิ งานนี้ถือว่าน่าเล่นรอบใหม่ เพราะยังไงซะหุ้นลีสซิ่งก็ต้องดิ้นเอาตัวรอดหาแหล่งเงินใหม่มาเสริมทัพ ไม่อย่างนั้นจะฝ่อเร็ว สำหรับขาเก็งกำไรมองเป้าสั้น 1.15 บาทไปพลางๆ ก่อน

 2. admin says:

  NVL ช่วงนี้ leasing กระดึ๊บกันแปลกๆ แต่ละตัวล้วนแล้วแต่มีประเด็นของใครของมันว่ากันไป อย่าง ECL ที่แนะให้เมื่อวานก็เน้นเรื่องการออกวอแรนท์แจกนักลงทุนเป็นตัวบวกต่อหุ้น ส่วน NVL นั้นถือว่าประเด็นก่อนหน้านี้ก็ไม่เลว โดยเฉพาะเคยมีข่าวว่าอิสลามแบงก์จะเข้ามาซื้อกิจการของบริษัท และที่น่าสนใจก็คือผู้บริหารของทั้งสองแห่งออกข่าวมาสนับสนุนกันด้วย ไม่มีใครส่ายหน้าเพียงแต่บอกว่าอยู่ในระหว่างการศึกษา ภาษาแถวบ้านเค๊าก็บอกว่าดูใจกันนั่นแหละเนอะ หรือถ้ามองในเชิงของนักวิเคราะห์ก็ต้องบอกว่าน่าจะอยู่ในขั้นของการทำ due diligent หรือก็คือช่วงทำข้อมูลตัวเลขต่างๆ นั่นเอง สิ่งที่จะเป็นตัวแปรสำคัญคือก็คือราคาในการเจรจาตกลงกันในเบื้องต้นเด็กแนวเล็งไว้ว่าต้องใกล้ Book value หรือแถว 1.40 บาท เป็นเกณฑ์ในการเจรจา แต่ไม่ควรจะน้อยกว่านี้นะ ดูจากกราฟหุ้นแล้วก็แจ่มเลย เกิดสัญญาณกวักมือเรียก มองต้านหน้า 1.20 บาท

 3. admin says:

  NVL ต้องขอเบิ้ลเพื่อตามต่อประเด็น เพราะช่วงนี้กระแสเรื่องการเจรจาขายกิจการยังเป็นที่สนใจ โดยเฉพาะเคยมีข่าวว่าอิสลามแบงก์จะเข้ามาซื้อกิจการของบริษัท และที่น่าสนใจก็คือผู้บริหารของทั้งสองแห่งออกข่าวมาสนับสนุนกันด้วย ไม่มีใครส่ายหน้าเพียงแต่บอกว่าอยู่ในระหว่างการศึกษา ภาษาแถวบ้านเค๊าก็บอกว่าดูใจกันนั่นแหละเนอะ หรือถ้ามองในเชิงของนักวิเคราะห์ก็ต้องบอกว่าน่าจะอยู่ในขั้นของการทำ due diligent หรือก็คือช่วงทำข้อมูลตัวเลขต่างๆ นั่นเอง สิ่งที่จะเป็นตัวแปรสำคัญคือก็คือราคาในการเจรจาตกลงกันในเบื้องต้นเด็กแนวเล็งไว้ว่าต้องใกล้ Book value หรือแถว 1.40 บาท เป็นเกณฑ์ในการเจรจา แต่ไม่ควรจะน้อยกว่านี้นะ ดูจากกราฟหุ้นแล้วก็แจ่มเลย เกิดสัญญาณกวักมือเรียก มองต้านหน้า 1.20 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *