AAV บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)โดยปัจจุบันถือหุ้นใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย เพียงแห่งเดียว ดังนัน้ ภาพรวมการประกอบธุรกิจจะพิจารณาจากบริษัทที่ดำเนินธุรกิจแกน (Operating Company) หรือ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เท่านัน้

บจ. ไทยแอร์เอเชีย เป็นผู้นำในธุรกิจสายการบินราคาประหยัดของประเทศไทย มีวิสัยทัศน์ไทยแอร์เอเชียมุ่งมั่นเป็นสายการบินราคาประหยัดชัน้ นำในภูมิภาค เพื่อให้บริการผู้โดยสารในราคาคุ้มค่ามากที่สุด ผ่านการบริการที่มีคุณภาพมีความน่าเชื่อถือและคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด อีกทัง้ พันธกิจในการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพลิก
โฉมการเดินทางทางอากาศ และเปิดโอกาสให้ ?ใคร ใคร? ก็บินได้? นอกจากนียั้งมุ่งเน้นการให้บริการด้วยจำนวนเที่ยวบินที่สูงในเส้นทางบินระยะใกล้แบบไม่มีการเชื่อมต่อ (point-to-point) ทั้งเส้นทางบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ ที่ใช้เวลาเดินทางต่อเที่ยวบิน ไม่เกิน 4 ชั่วโมงจากฐานปฏิบัติการการบิน (Hub) แต่ละแห่งในประเทศไทย
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (สนามบินดอนเมือง) จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทำให้สายการบินไทยแอร์เอเชียสามารถเข้าถึงประชากรในประเทศและในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศอินเดีย และตอนใต้ของประเทศจีน ทัง้ นี ้ไทยแอร์เอเชียเชื่อว่ากลุ่มลูกค้าซึ่งเดิมไม่มีกำลังซือ้ เพียงพอในการใช้บริการการขนส่งทางอากาศหรือประชากรที่อาศัยอยู่
ในพืน้ ที่ที่สายการบินอื่นไม่เปิดให้บริการ จะหันมาเดินทางโดยเครื่องบินของไทยแอร์เอเชียได้บจ. ไทยแอร์เอเชียนำรูปแบบธุรกิจ (Business model) ของ AirAsia Berhad (AAB) มาใช้ โดย AAB ซึ่งเป็นผู้
ให้บริการสายการบินราคาประหยัดภายใต้แบรนด์ ?แอร์เอเชีย? ในประเทศมาเลเซีย บริษัทฯ เชื่อว่า โดยการให้บริการการเดินทางโดยชัน้ บินเพียงชัน้ เดียว ฝูงบินที่ประกอบด้วยเครื่องบินรุ่นเดียว การให้บริการแบบไม่มีการเชื่อมต่อ (point-topoint)?มีอัตราการใช้เครื่องบินต่อลำในระดับสูง การประหยัดต่อขนาด ช่องทางการจัดจำหน่าย และเครือข่ายเส้นทางบินที่
ครอบคลุม ทำให้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย สามารถให้บริการด้วยต้นทุนที่ตํ่ากว่าสายการบินอื่นในประเทศไทย และในระดับต้นทุนที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับผู้ประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยัดรายอื่นทั่วโลก ดังนัน้ ด้วยต้นทุนที่ต่ำ ราคาค่าโดยสารที่ตํ่า ชื่อทางการค้าและการตลาดที่แข็งแกร่งของไทยแอร์เอเชีย รวมถึงการให้บริการที่เชื่อถือได้ ทำให้ธุรกิจของ บจ.
ไทยแอร์เอเชีย เติบโตขึน้ อย่างต่อเนื่องนับตัง้ แต่เริ่มประกอบธุรกิจเมื่อปี 2547

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนของ AirAsia Berhad ในหลายด้าน ทัง้ นี ้ ธุรกิจของบริษัทฯพึ่งพิงกับ สัญญาอนุญาตให้ใช้ชื่อทางการค้าที่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ทำกับ AAB ซึ่ง AAB อนุญาตให้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยสำหรับการใช้ชื่อทางการค้า ?AirAsia? เพื่อการดำเนินธุรกิจของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย และ
การเข้าถึงทักษะความรู้ทางด้านการตลาด การประกอบธุรกิจ และการบริการลูกค้า นอกจากนี ้ บจ. ไทยแอร์เอเชียเช่าเครื่องบินในลักษณะสัญญาเช่าดำเนินงานจาก AirAsia Mauritius (AAM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ AAB รวมทัง้ บริษัทฯพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในกลุ่มแอร์เอเชีย ซึ่งระบบซอฟแวร์หลักของบริษัทฯ (มีศูนย์กลางอยู่ในกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย)?นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังมีช่องทางในการได้รับชิน้ ส่วนอะไหล่ที่จัดเก็บโดย AAB และได้รับประโยชน์จากบริการ
ประจำท่าอากาศยานซึ่งให้บริการโดยสมาชิกในกลุ่มแอร์เอเชียในบางท่าอากาศยานในประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย รวมทัง้ ให้บริการและได้รับบริการอื่นๆ จาก AAB และสมาชิกของกลุ่มแอร์เอเชียเอเชีย อาทิ การซ่อมบำรุง การป้ องกันความเสี่ยงจากนำ้ มันเชือ้ เพลิง เว็บไซต์แอร์เอเชียสำหรับการขายบัตรโดยสารทางอินเตอร์เน็ต ซอฟต์แวร์สำรองที่นั่ง
เป็นต้น อย่างไรก็ตามอำนาจการตัดสินใจในการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย โดยต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างรายได้

aav

 

 

One thought on “AAV บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด”

  1. admin says:

    ต้นทุนนำ้ มันเชือ้ เพลิงสำหรับเครื่องบินคิดเป็นสัดส่วนมากที่สุดของต้นทุนจากการดำเนินงานของ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย โดยคิดเป็นร้อยละ 43.4 ของต้นทุนรวมของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ในปี 2556 ด้วยเหตุนี ้ ผลการดำเนินงานของ บจ.ไทยแอร์เอเชีย จึงได้รับผลกระทบอย่างมากหากราคานำ้ มันเชือ้ เพลิงมีความผันผวนสูง

    ปี 2558 ราคาน้ำมันตลาดโลกลดลงแตะระดับ 39 USD ถูกที่สุดในรอบหลายๆ ปี น่าจะส่งผลให้กำไรของ AAV ปีนี้ปรับตัวดีขึ้นมาก ดูจากราคาหุ้นวันนี้แล้วก็น่าเข้าลงทุนพอสมควร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *