AJ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนบริษัท 0107537001285 (เดิมเลขที่ บมจ.375) บริษัทฯประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิล์มภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศของ BOPP Film, BOPET Film, BOPA Film(Nylon) และ Metallized Film โดยในปัจจุบันนี้บริษัทมีกำลังการผลิต BOPP Film 66,000 ตันต่อปี BOPET Film 28,500 ตันต่อปี BOPA Film 8,000 ตันต่อปี และ METALLIZED Film 15,275 ตันต่อปี ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนกึ่งสำเร็จรูปซึ่งนำไปใช้ในการแปรรูปเป็นซองบรรจุอาหารและขนมขบเคี้ยว? ซองบรรจุสิ่งของ เช่น เสื้อผ้า แชมพู ดอกไม้ ฯลฯ กระดาษห่อของขวัญ เคลือบกระดาษ เคลือบผิวไม้เฟอร์นิเจอร์? ฉนวนป้องกันความร้อนภายในอาคาร? ฉนวนไฟฟ้า อุตสาหกรรมชนิดน้ำ (Liquid) และ อาหารแช่แข็ง เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในเขต 3 ณ การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยเรียกชำระแล้วจำนวน 359,500,450 หุ้น เป็นเงิน 359,500,450 บาท

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 19/111 หมู่ที่ 7 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์ 0-2415-0035 โทรสาร 0-2415-3795 เว็บไซต์ http://www.ajplast.co.th

โรงงานตั้งอยู่ที่ การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เลขที่ 38/11 หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทรศัพย์ 038-490330-5 โทรสาร 038-490337

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2530 ด้วยทุนจดทะเบียนหนึ่ง ล้านบาท? โดยนายณรงค์? สุทธิสัมพัทน์ เป็นผู้ก่อตั้ง (แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อ 3 พฤษภาคม 2537) เพื่อผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิล์ม BOPP โรงงานแห่งแรกตั้งอยู่เลขที่ 19/111 หมู่ที่ 7 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ต่อมาได้ย้ายโรงงานไปตั้งอยู่ที่การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื่องจากสถานที่เดิมมีความคับแคบไม่สามารถขยายฐานการผลิตในอนาคต อีกทั้งโรงงานใหม่ตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือแหลมฉบัง และอยู่ใกล้กับแหล่งผลิตวัตถุดิบเม็ดพลาสติก Polypropylene ในจังหวัดระยอง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้มาก

บริษัทฯได้ขยายสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPP สายที่สอง และได้เพิ่มสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPET? และขยายสายการผลิตแผ่นฟิล์ม METALLIZED เมื่อกลางปี 2544 และได้เพิ่มสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPP สายที่สาม และแผ่นฟิล์ม METALLIZED สายที่สองเมื่อปลายไตรมาสที่สองและไตรมาสที่สามของปี 2546 ตามลำดับและเพิ่มสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPET สายที่สองในปลายปี 2547 และได้เพิ่มสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPA (Nylon)เมื่อต้นปี 2549 ที่ผ่านมาและเมื่อไตรมาสที่สามของปี 2551 ได้เพิ่มสายการผลิต BOPP สายที่สี่อีกหนึ่งสายการผลิตและในปี 2552 ได้ลงทุนเพิ่มในสายการผลิตแผ่นฟิล์ม METALLIZED สายที่สาม

ปัจจุบันกลุ่มสุทธิสัมพัทน์ยังคงเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ถือหุ้นในบริษัทฯ?? ร้อยละ 63.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

การประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิล์ม ได้แก่ แผ่นฟิล์ม BOPP แผ่นฟิล์ม BOPET แผ่นฟิล์ม BOPA (Nylon) และแผ่นฟิล์ม? METALLIZED ซึ่งนำไปใช้ในการแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน เช่น ซองบรรจุอาหารและขนมขบเคี้ยว? ซองบรรจุสิ่งของ เช่น เสื้อผ้า แชมพู ดอกไม้ ฯลฯ กระดาษห่อของขวัญ เคลือบกระดาษ เคลือบผิวไม้เฟอร์นิเจอร์? ฉนวนป้องกันความร้อนภายในอาคาร ฉนวนไฟฟ้า อุตสาหกรรมชนิดน้ำ (Liquid) และอาหารแช่แข็ง เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 39.77 และร้อยละ 60.23 ตามลำดับ (คำนวณจากมูลค่าขายสุทธิ ปี 2552)

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่อย่างใด

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ (Goal)

บริษัทฯ มีแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศ และเพิ่มปริมาณการส่งออก ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปี 2552 รายได้จากการขายต่างประเทศได้เพิ่มขึ้นจากปี 2551 และเพิ่มขึ้นจากปี 2550 เป็นจำนวนมาก ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกำลังการผลิตของแผ่นฟิล์ม BOPP แผ่นฟิล์ม BOPET แผ่นฟิล์ม BOPA และแผ่นฟิล์ม Metallized ตามความต้องการของตลาดและลูกค้าได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี บริษัทฯได้มีการขยายฐานของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดในอนาคต

One thought on “AJ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)”

  1. ging says:

    ขออนุญาตสอบถามค่ะ ช่วงนี้รับสมัครพนักงานหรือเปล่าคะ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *