AMC บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2536 ด้วยทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเริ่มแรก จำนวน 30 ล้านบาท โดยกลุ่มนายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ เพื่อประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริการเหล็กครบวงจร ได้แก่ การจำหน่ายเหล็กม้วน (Coiled) ทั้งชนิดรีดร้อน (Hot-Rolled) และชนิดรีดเย็น (Cold-Rolled) รวมทั้งรับตัดและจำหน่ายเหล็กแผ่น (Sheet) และเหล็กม้วนสลิต (Slitting Coil) ตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด และเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ ได้แก่ ท่อเหล็ก และเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 549.97 ล้านบาท และเรียกชำระแล้ว 479.93 ล้านบาท และกลุ่มยงวงศ์ไพบูลย์และสุธีรชัย เป็นผู้บริหารและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 28.10 และร้อยละ 18.87 ของทุนชำระแล้วตามลำดับ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท
ปี 2536?? ?บริษัทประกอบกิจการศูนย์จำหน่ายเหล็กในลักษณะซื้อมาและขายไป
ปี 2547?? บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้านบาทเป็น 200 ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR) จากราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นราคาหุ้นละ 1 บาท โดยกำหนดให้มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่แก่ประชาชน จำนวน 50 ล้านหุ้น

ปี 2548??? บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคา 1 บาท เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของบริษัท
ปี 2550?? ??? ?บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400 ล้านบาท เป็น 550 ล้านบาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปและผู้ถือหุ้นเดิม และเพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ปี 2551?? ?บริษัทขยายกลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์เหล็กเพิ่มขึ้น เช่น ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า
ปี 2553?? ?บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
บริษัทได้ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตเพิ่มขึ้น โดยเป็นศูนย์บริการเหล็กที่สามารถรองรับการผลิตเหล็กในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ณ โรงงานแห่งที่ 2 (พนัสนิคม) จะเปิดดำเนินการได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2554
บริษัทได้รับรางวัล BEST VENDOR AWORD จากบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิค จำกัด

บริษัทกำหนดเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กที่มีคุณภาพ เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมท่อเหล็กซึ่งมีการเติบโตในอัตราที่สูงมากในปัจจุบันและอนาคต จากการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
นอกจากการเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กที่มีคุณภาพแล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นที่จะเป็นศูนย์บริการเหล็กครบวงจร กล่าวคือ การที่บริษัทสามารถให้บริการผลิตเหล็กรูปพรรณต่างๆ ได้ตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด ได้แก่ เหล็กแผ่น เหล็กม้วน ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการซื้อสินค้าจากการที่ลูกค้าสามารถกำหนดให้บริษัทผลิตสินค้าตามขนาดที่ต้องการใช้ โดยมีการปรับปรุงพัฒนามาตรฐานของบริษัทอยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้านความรู้ความสามารถของบุคลากรและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
รวมถึงบริษัทยังมีนโยบายพัฒนาคุณภาพ ความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ การบริการของบริษัท รวมทั้งคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของบริษัท โดยการนำระบบการบริหารงานคุณภาพในการผลิต ISO 9001:2000 เข้ามาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งปัจจุบันมีการปรับมาตรฐานไปสู่ ISO 9001: 2008 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าว่า สินค้าที่ซื้อไปจากบริษัทเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน

One thought on “AMC บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)”

  1. ขอบคุณสำหรับเนื้อหาดีๆนะครับ เซฟใว้อ่านต่อนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *