ASP บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.asiaplus.co.th

นายชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการ
นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

เป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการธุรกิจการเงินครบวงจร ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์

พันธกิจ

 • ขยายผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร
 • พัฒนาความรู้และความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ ๆ ทางการเงิน ให้แก่ลูกค้าและพนักงาน
 • ขยายเครือข่ายการกระจายผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
 • กระจายฐานรายได้จากธุรกรรมต่าง ๆ ให้มีความสมดุล
 • ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ด้วยการให้บริการทางการเงินที่มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ของลูกค้าได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยจุดเด่นและความถนัดตลอดจนประสบการณ์อันยาวนานของบริษัทในการให้บริการที่มีคุณภาพในระดับที่มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้บริษัทยังมีการกระจายฐานธุรกิจเพื่อให้ผลประกอบการมีเสถียรภาพ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีดังนี้

 1. ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ พยายามรักษาสัดส่วนของธุรกิจลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบันที่เหมาะสม โดยอาศัยจุดแข็งของบริษัทในด้านต่อไปนี้
 • ฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง
 • เครือข่ายสาขาที่คลอบคลุมทั่วประเทศ
 • ทีมงานวิจัยที่มีคุณภาพ
 • ความรู้ความสามารถด้านธุรกิจต่างประเทศและธุรกิจสถาบันในประเทศ
 • ความพร้อมในการให้บริการในธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้น
 1. ธุรกิจวาณิชธนกิจ บริษัทให้บริการการเป็นที่ปรึกษาเพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การให้คำปรึกษาด้านการควบรวมกิจการ ?การให้คำปรึกษาในการปรับโครงสร้างกิจการ รวมทั้งการให้คำปรึกษาในเรื่องแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม ตลอดจนการหาผู้ร่วมทุน? ทั้งนี้ โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายของบริษัทเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านวาณิชธนกิจ
 1. การบริหารสินทรัพย์ของลูกค้า

บริษัทให้บริการด้านการบริหารสินทรัพย์ของลูกค้าผ่าน 2 ช่องทาง คือ สายงานบริหารสินทรัพย์ ?เวล์ธพลัส? ภายใต้บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) โดยการคัดสรรผลิตภัณฑ์การเงินที่เหมาะสมที่สุดที่มีเสนอในตลาด ทั้งในและต่างประเทศ สำหรับลูกค้ารายบุคคลและนิติบุคคล และอีกช่องทางหนึ่งผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ด้วยการออกกองทุนใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศหลายรูปแบบ อย่างต่อเนื่องเพื่อสนองตอบความต้องการของนักลงทุนทั่วไป

 1. การลงทุนของบริษัท บริษัทมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความหลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ทั้งที่เป็นตราสารทุน ตราสารหนี้ และ ตราสารอนุพันธ์? โดยมีระยะเวลาการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว?? สำหรับการลงทุนในตราสารทุน จะไม่จำกัดเพียงการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรายการซื้อขายปกติเท่านั้น? แต่ยังมีการลงทุนประเภท Private equity และ Venture Capital อีกด้วย? ทั้งนี้ บริษัทมุ่งหวังผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญจากการลงทุนประเภทดังกล่าว
 1. การพัฒนาเทคโนโลยี บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะมีขึ้น?? และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เพิ่มขึ้น? เพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพและมีความโดดเด่น? โดยเน้นที่ความสะดวกรวดเร็วของระบบ เครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนมุมมองในหลายมิติ เพื่อให้การตัดสินใจหรือกำหนดกลยุทธการลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 1. การให้ความรู้แก่ลูกค้าและพนักงาน เพื่อให้การเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ต่อลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจะจัดให้มีการอบรมลูกค้า ให้มีความเข้าใจและมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว? และที่สำคัญที่สุดคือ การพัฒนาระดับความสามารถของพนักงานบริษัท ให้สามารถให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ เหล่านั้น

One thought on “ASP บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)”

 1. admin says:

  @1.70 บาท เงินปันผลตอบแทนปี 2010 คาดว่าจะจ่าย 0.16 บาท จะได้ปันผลถึง 11% เลยทีเดียว!!! ราคานี้น่าสนแล้ววว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *