BAT-3K บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ http://www.3kbattery.com

นายกวี ขอไพบูลย์ ประธานบริษัท

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2529 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก จำนวน 8 ล้านบาท เพื่อผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?3K?

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2537 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยรับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2538

ณ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,275 ล้านบาท มีมูลค่าขายกว่า 3,728 ล้านบาท มีสัดส่วนการขายในประเทศ และ ส่งออก ในอัตราร้อยละ 46: 54

สินค้าของบริษัทฯมีคุณภาพและได้รับมาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้

  1. ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO14001:2004 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2547
  2. ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550
  3. ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO / TS16949 :2002 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550

 

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่ แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มคือ

  1. แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ (Automotive Battery)

1.1????? แบตเตอรี่ชนิดต้องดูแลรักษา (Low Maintenance)

1.2????? แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องดูแลรักษา (Maintenance Free)

  1. 2. แบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์(Motorcycle Battery)

2.1????? แบตเตอรี่ชนิดต้องดูแลรักษา (Low Maintenance)

2.2????? แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องดูแลรักษา (VRLA)

  1. แบตเตอรี่แสงสว่าง / จับสัตว์
  2. แบตเตอรี่สำหรับรถกอล์ฟ เป็นแบตเตอรี่ชนิด Deep Cycle สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าคงที่อย่างต่อเนื่องได้เป็นระยะเวลานาน เหมาะสำหรับรถกอล์ฟทุกประเภท
  3. แบตเตอรี่สำหรับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ ( EB Battery) เป็นแบตเตอรี่ในกลุ่ม Deep Cycle บำรุงรักษาง่าย อายุการใช้งานยาวนาน สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าคงที่ได้เป็นระยะเวลานานและสามารถชาร์จกลับได้ง่ายด้วยกระแสไฟต่ำ เป็นพลังงานทดแทนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีด้วยกันหลายชนิดและส่วนใหญ่ราคาค่อนข้างสูงโดยขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต การบำรุงรักษา เช่น ชนิดนิกเกิลแคดเมียม (Ni-cd) ชนิดตะกั่วกรด(Lead Acid Battery) ?ชนิดนิกเกิลไฮไดรต์ (NiH) เป็นต้น ปัจจุบันแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด แบบ Deep cycle เป็นที่นิยมใช้มากที่สุดและราคาจะถูกกว่าชนิดอื่น
  4. แบตเตอรี่สำหรับรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า (V-Type Battery) เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้แผ่นธาตุชนิดพิเศษ
  5. แบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้า (EV Battery) เหมาะสำหรับรถไฟฟ้า รถนำเที่ยว หรือรถเข็นไฟฟ้า สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าคงที่ได้อย่างต่อเนื่อง

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)? เป็นบริษัท ผู้ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ ภายใต้??? แบรนด์ 3K มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กลุ่มขอไพบูลย์ แบตเตอรี่ 3เคมีเทคโนโลยี่การผลิตที่ทันสมัย คุณภาพสินค้ามีมาตรฐานสูงเทียบเท่าสินค้าต่างประเทศ โดยอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นบริษัทร่วมทุนจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งบริษัทเหล่านี้ จะได้รับเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัทแม่

ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่มีการพัฒนาไปมาก ซึ่งวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตยังคงเป็นตะกั่ว เนื่องจากมีราคาเหมาะสมในเชิงพาณิชย์มากกว่าวัตถุดิบชนิดอื่น อาทิเช่น เงินหรือแคดเมี่ยม ซึ่งมีราคาที่สูงกว่า?ดังนั้นผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ของบริษัทฯ จึงเป็นแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด (Lead Acid Battery)

 

1.???????????? ตลาดส่งออก

2.???????????? ตลาดในประเทศ

2.1????????? ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market: OEM)

2.2????????? ตลาดทดแทน (Replacement Equipment Market: REM)

 

1.) บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จำกัด บริษัทฯถือหุ้นจำนวน 79,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99

เป็นตัวแทนจำหน่าย และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ประเภทตลาดทดแทน (REM) โดยมีการกระจายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายของทางบริษัทฯ ที่มีมากกว่า 200 แห่ง ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และอีกกว่า 3,000 ร้านค้าย่อย

2.)? บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด บริษัทฯถือหุ้นจำนวน 2,425,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.00

เป็นโรงงานหลอมตะกั่วรีไซเคิล โดยใช้แบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานและเสียภาษีสรรพสามิตแล้วเป็นวัตถุดิบในการผลิต ตะกั่วที่ผลิตได้ส่วนใหญ่จะจำหน่ายให้กับบริษัทฯเพื่อลดผลกระทบของความผันผวนด้านราคาและการขาดแคลนวัตถุดิบจากการนำเข้าตะกั่ว

3.)? บริษัท 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่ จำกัด บริษัทฯถือหุ้นจำนวน 1,999,993 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99

เป็นบริษัท ผลิตถังแบตเตอรี่ รถฟอร์คลิฟท์ ให้กับบริษัทฯ ?และให้เช่า ดูแล และบำรุงรักษา แบตเตอรี่ รถฟอร์คลิฟท์ รวมทั้งให้บริการหลังการขาย กับบริษัททั่วไป

4.)? บริษัท ไทย สโตเรจ แบตเตอรี่ เจแปน บริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 10 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.67

เป็นบริษัทร่วมในประเทศญี่ปุ่น เพื่อดูแลการขายแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์และแบตเตอรี่สำหรับรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า รวมทั้งให้บริการหลังการขาย? และการส่งเสริมการขายต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในประเทศ

อุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ของไทย มีผู้ผลิตรายใหญ่จำนวน 5 ราย คือ

1.)??????? บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

2.)??????? บจ.สยามยีเอสแบตเตอรี่

3.)??????? บจ.ฟูรูกาวาแบตเตอรี่

4.)??????? บมจ.ยัวร์ซ่าแบตเตอรี่ (ประเทศไทย)

5.)??????? บจ.พานาโซนิค แบตเตอรี่ (ประเทศไทย)

 

ตลาดในประเทศ

กลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้นั้น?? จะคล้ายคลึงกันคือการเพิ่มจำนวนร้านค้าตัวแทนจำหน่าย? การให้ส่วนลดทางการค้าแก่ตัวแทนจำหน่าย? และการหาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ? เช่น? การจำหน่ายผ่านศูนย์บริการรถยนต์? และศูนย์บริการ Modern Trade เป็นต้น พร้อมทั้งการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำของผู้บริโภคผ่านการโฆษณาตามสื่อต่างๆ?รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด และการจัดโปรโมชั่น

 

ตารางแสดงปริมาณการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ (พันลูก)

2551 2550 2549
รวมผลิต 12,186 16,252 16,176

ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ (พันลูก)

2551 2550 2549
รวมจำหน่าย 8,504 10,151 10,410

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

1.)???? ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market: OEM) ความต้องการใช้แบตเตอรี่ในกลุ่มนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของผู้ประกอบการยานยนต์ที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย ตลาดOEM เป็นตลาดที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อเนื่องไปยังตลาดทดแทน REM เพราะผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่เป็นชนิดและตราผลิตภัณฑ์เดิมที่ติดมากับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ แต่อย่างไรก็ตามการจำหน่ายแบตเตอรี่ในตลาดOEM จะมีกำไรค่อนข้างต่ำ

2.)??????? ตลาดแบตเตอรี่ทดแทน (Replacement Equipment Market: REM) เป็นตลาดที่จำหน่ายแบตเตอรี่เพื่อนำไปใช้ทดแทนแบตเตอรี่เก่าที่หมดอายุการใช้งานหรือเสื่อมสภาพ?ดังนั้นความต้องการใช้แบตเตอรี่ในกลุ่มนี้จึงขึ้นอยู่กับปริมาณรถยนต์เก่าที่ยังใช้งานอยู่ ซึ่งการจำหน่ายแบตเตอรี่ในตลาดกลุ่มนี้จะได้กำไรที่สูงกว่าในตลาด OEM แต่ต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง

บริษัทฯให้ความสำคัญตลาดแบตเตอรี่ทดแทนเป็นหลัก กลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งขัน คือ การลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยและลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆลงด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตสามารถใช้วัตถุดิบในการผลิตน้อยลง แต่ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพการใช้งานคงเดิม

ตลาดส่งออก

ประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในประเทศไทยถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในกระบวนการผลิต? ทำให้แบตเตอรี่ที่ได้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นจนเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในตลาดต่างประเทศ? ส่งผลให้การส่งออกแบตเตอรี่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง

มูลค่าการส่งออกแบตเตอรี่ของประเทศไทย??? (ล้านบาท)
2551 2550 2549
หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ 7,787.81 8,327.48 6,233.77
มูลค่าส่งออกของบริษัทฯ 2,002.58 2,650.12 1,714.19
มูลค่าส่งออกของบริษัทฯ (%) 25.71 31.82 27.50
ที่มา?:?ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร?สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์?โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร ล้านบาท

บริษัทฯให้ความสำคัญกับตลาดการส่งออกเพราะตลาดมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ในตลาดโลก อีกปัจจัยหนึ่งคือเป็นการลดผลกระทบของการแข่งขันรุนแรงด้านราคาของตลาดในประเทศ ?เป็นผลให้บริษัทฯมีสัดส่วนในการส่งออกประมาณร้อยละ 54 ของรายได้รวม ปัจจุบันบริษัทฯ ส่งออกไปยังโซนอินโดจีน เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา รวมทั้งหมดกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *