BGH บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2512 ในนาม ?บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด? ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท โดยเริ่มเปิดดำเนินงาน ?โรงพยาบาลกรุงเทพ?? เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์? 2515 และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2534? จดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในปี? 2537 จนถึงปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น? จำนวน 1,312.26 ล้านบาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน? 1,214.50? ล้านบาท

บริษัทดำเนินธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน? โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการเป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านต่าง ๆ ภายใต้ชื่อ ?โรงพยาบาลกรุงเทพ (Bangkok Hospital)? ซึ่งประกอบด้วย ?โรงพยาบาลกรุงเทพ? ?โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ? ?โรงพยาบาลวัฒโนสถ? (โรงพยาบาลรักษาโรคมะเร็งกรุงเทพ)

โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นโรงพยาบาลขนาด 446 เตียง ตั้งอยู่บนพื้นที่ 9 ไร่เศษ ในซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร ให้บริการรักษาพยาบาลครบทุกสาขาโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งอุปกรณ์การรักษาที่ทันสมัย ครบวงจร เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการจัดตั้งศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางและคลินิก 40 แห่ง ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เป็นอาคารโรงพยาบาล 7 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) ขนาด 56 เตียง ตั้งอยู่บนพื้นที่ 377 ตารางวา ในซอยศูนย์วิจัยบริเวณใกล้เคียงกับโรงพยาบาลกรุงเทพ และนับเป็นโรงพยาบาลหัวใจเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีความพร้อมด้วยปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ครบทุกสาขา เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และการให้บริการครบวงจรตั้งแต่การป้องกันโรคหัวใจ การตรวจรักษาและการฟื้นฟูส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจของผู้ป่วยตามมาตรฐานสากล เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ นับเป็นโรงพยาบาลเอกชนด้านโรคหัวใจแห่งแรกในประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นจากศูนย์หัวใจ ซึ่งเดิมเป็นศูนย์รักษาโรคเฉพาะระบบของโรงพยาบาลกรุงเทพ เนื่องจากอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคหัวใจ ประกอบกับความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ ทำให้ผู้บริหารของบริษัทได้ตัดสินใจขยายสถานที่ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยการก่อตั้ง ?โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ? เพื่อเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ด้านสุขภาพโรคหัวใจครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมต่างประเทศ โดยมีแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจครบทุกสาขาที่ให้บริการด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ผ่าตัด ป้องกันและฟื้นฟูโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงการบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคหัวใจด้วยห้องอภิบาลหัวใจเคลื่อนที่ Mobile CCU ตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลวัฒโนสถ เป็นโรงพยาบาลขนาด 35 เตียง ตั้งอยู่ในซอยศูนย์วิจัยบริเวณเดียวกับโรงพยาบาลกรุงเทพ นับเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางเพื่อบำบัดรักษาโรคมะเร็งของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย มีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูงเพื่อการวินิจฉัย และให้การรักษา ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจรักษามะเร็งครบทุกสาขาวิชา

ศูนย์ให้บริการลูกค้าต่างประเทศ ให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน พร้อมล่ามที่ให้บริการในภาษาหลักต่าง ๆ อาทิ ภาษา อังกฤษ ญี่ปุ่น อาหรับ เกาหลี ฝรั่งเศส จีน พม่า และเขมร และอื่น เป็นต้น รวมทั้งการอำนวยความสะดวกอื่นๆ แก่ชาวต่างประเทศ อาทิ การติดต่อกับบริษัทประกันภัยในต่างประเทศ การให้บริการต่อวีซ่า การจองตั๋วเครื่องบิน การจองโรงแรม การแลกเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น โดยแบ่งการบริการแก่ชาวต่างประเทศ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BGH ได้ที่นี่เลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *