BIG บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บทความเขียนและเรียบเรียงโดย

toro-author
บริ ษัท บิ๊ก คาเมร่ า คอร์ ปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) (“บริ ษั ทฯ” หรื อ “บิ๊ก คาเมร่ า”) ดําเนินธุรกิจค้ าปลี กกล้ องถ่ ายภาพและอุ ปกรณ์ซึ่งได้ รับการแต่งตั ้งให้ เป็ นผู้ จ ัด จํ าหน่าย(ค้ าปลี ก)อุ ปกรณ์ ถ่ ายภาพยี่ ห้ อชั ้นนํ ามากมาย อาทิเช่ น Canon Nikon Sony Fujifilm Olympus Panasonic โดยมี ช่ องทางการจํ าหน่ ายผ่ านทางสาขาของ บิ๊ก คาเมร่ า ที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ มากกว่า 221 สาขา นอกจากการจัดจําหน่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพและอุปกรณ์ เกี่ยวเนื่องต่างๆ ( Accessories) เช่น กล้ องบันทึกวีดี โ อ เลนส์ แฟลซ ก ล้ อ ง ส่ องทางไกล เมมโ ม รี่การ์ด ฟิ ลเตอร์ กระเป๋ ากล้ อง ขาตั ้งกล้ อง แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริ มอื่นๆ บิ๊ก คาเมร่ า ยังมีธุรกิจให้ บริ การทางด้ านงานพิมพ์ภาพถ่ายคุณภาพสูง ธุรกิจบริ การทางด้ านการรับประกันอุปกรณ์ถ่ายภาพ และธุรกิจบริ การซ่อมบํารุ งอุปกรณ์ถ่ายภาพ แ ล ะ เ ม ื ่ อ ปี 2556 บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ขยายกิจการเข้ าสู่ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ ชื่อ “BIG Mobile by BIG Camera” โดยจัดจําหน่ ายโ ทรศัพ ท์มื อถื อและอุ ปกรณ์ อาทิเ ช่ น Samsung Sony Alcatel Nokia i-mobile Asus ซึ่งมีสาขาให้ บริ การกว่า 20 สาขาทั่วประเทศ

 

แต่ก่อนที่จะมาเป็น BIG Camera เช่นทุกวันนี้ต้องบอกว่าหุ้นมีมหากาพย์ใครที่เคยอยู่ในวงการนี้มานานก็จะรู้ว่าแต่ก่อนที่จะมาเป็น BIG เดิมทีบริษัทนี้ชื่อ SUN   บริษัท ซันวู้ดอินดัสทรีส์ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ” หรื อ “SET”) โดยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2534 ต่อมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ SUN ป ร ะ จ ํา ปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ได้ อนุมัติ การซื ้อหุ้ นสาม ัญของ บริ ษัท บิ๊ก คาเมร่ า จํากัด (“บิ๊ก” หรื อ “BIG”) จํ านวน 2,799,700 หุ้ น มู ลค่ าที่ตราไว้ หุ้ นละ 100.00 บาท (หนึ่ งร้ อยบาท) คิ ดเป็นร้อยละ 99.99 ของจํ านวนหุ้ นที ่จํ าหน่ายได้ แล้ วท ั ้งหมดของ บิ๊ก คาเมร่ า ในราคาซื ้อหุ้ นละ 104.2857143 บาท รวมเป็ นราคาซื ้อหุ้ น บิ ๊ กคาเมร่ า ท ั ้ง ส ิ ้ น 291,968,714 บาท ท ั ้ง น ี ้ SUN ได้ ชําระค่าหุ้ นดัง กล่ าวโ ดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่ มทุนใหม่ ของ SUN จํ านวน 730,721,700
ห ุ้ น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้ นละ 1.00 บาท รวม 730,721,700 บาท ในราคาหุ้ นละ 0.399562124 บาท โดยคิดเป็ นมูลค่ารวม 291,968,714 บาท ใ ห้ ก ั บผ ู้ ถื อ ห ุ้ นข อ ง บิ๊ก คาเมร่ า ที่ตอบรับคําเสนอซื ้อหุ้ นของ SUN แทนการชํ าร ะเ ป็ นเ งิ น ซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็ นการเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางอ้ อมตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ต่อมาจึงได้ มี การเปลี่ ยนชื่ อบริ ษั ทฯ เป็ น บริ ษั ท บิ๊ ก คาเมร่ า คอร์ ปอเรชั่นจํ ากัด (มหาชน) และ มีการประกอบธุรกิจการลงทุนในบริ ษัทอื่น (Holding Company) โดยมีการลงทุนใน บิ๊ก คาเมร่ า เพี ยงบริ ษั ทเดี ยว ซึ่ งเ ป็ น บ ร ิ ษ ั ท แกน ที ่ประกอบธุรกิจค้ าปลีกอุปกรณ์ถ่ายภาพและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการถ่ายภาพ ต่างๆ และธุรกิจ ค้ าปลี กโ ทรศัพ ท์เ คลื่ อนที่รวมทั ้งธุรกิจให้ บริ การแก่ผู้ ใช้ อุปกรณ์ถ่ายภาพทั ้งระดับมืออาชีพและระดับสมัครเล่ น ได้ แก่ ให้ บริ การด้ านพิ มพ์ ภาพถ่ าย ให้ บริ การทําโ ฟโ ต้ บุ๊ ค (Photo Book) ให้ บริ การขยายระยะเวลาการรั บประกันอุ ปกรณ์ ถ่ายภาพ และให้ บริ การซ่ อมแ ซมอุ ปกร ณ์ ถ่ ายภาพ ซึ ่ งการ ใ ห้ บริ การ
ดังกล่าวจะอยู่ในร้ านสาขาของ บิ๊ก คาเมร่ า และเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถื อหุ้ นครั ้งที่ 1/2557 ได้ มีมติเปลี่ยนแปลงมู ลค่ าที่ต ราไว้ ของหุ้ นสามั ญบริ ษั ทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้ นละ 1.00 บาท จํ านวน 882,219,700 หุ้ น เป็ นมู ลค่ าหุ้ นละ 0.25 บาท จํ านวน 3,528,878,800 ห ุ้ น เพื่อเป็ นการเพิ่มสภาพคล่องให้ กับหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ภายหลังจากหลักทรัพย์มีการซื ้อขายในตลาดหลักทรั พย์

อ่านถึงตรงนี้นักลงทุนก็พอจะรู้แล้วว่าความเป็นมาเป็นไปเป็นอย่างไรสำหรับ SUN ผมคงไม่ต้องลงรายละเอียดลึกลงไปแต่ที่แน่ๆ ภาพในอดีตไม่ได้สวยหรูนักเพราะมีการเพิ่มทุน ลดทุน ครบเซ็ตมันคือเกมส์การเงินที่น่าสนใจ หากใครสนใจแกะรายละเอียดงบการเงินพร้อมทั้งกลยุทธ์ต่างๆ ที่ผู้บริหารสามารถงัดมาใช้ยามจะชุบชีวิตบริษัทใหม่ต้องเข้าคอร์ส VI หลักสูตรที่จะสอนถึงการอ่านงบอย่างเข้าใจและง่ายดาย คนไม่จบบัญชีก็เรียนได้

 

เอาหละว่ากันตามข้อมูลปัจจุบันกันก่อนครับ Big Camera ทุกคนน่าจะรู้จักเพราะสาขาเยอะมาก ตามห้างใหญ่ๆ ก็จะพบร้านกล้องเจ้านี้ งบการเงินก็กลายร่างจาก SUN มาเป็น BIG จะพบว่าชีวิตเริ่มต้นใหม่เมื่อปี 56 ที่สามารถลดทุนล้างขาดทุนสะสมจนหมด นั่นคือตอนชุบชีวิตใหม่ แต่อย่าลืมว่าเหตุการณ์นั้นอาจจะตามมาหลอกหลอนนักลงทุนได้อีกในอนาคต ก็ว่ากันไปตามธุรกิจปัจจุบันครับ

big-profit

รายได้ปีนี้ดีขึ้นผิดหูผิดตาธุรกิจกล้องน่าจะทำให้บริษัทพลิกฟื้นขึ้นมาได้ เพราะเมื่อตัวเลขมาดี แน่นอนราคาหุ้นย่อมตามมา อาจจะด่วนสรุปไปว่าธุรกิจได้ Turn Around เรียบร้อยแล้ว ผมคิดว่ายังไม่ควรด่วนสรุปในวันนี้หากต้องรอระยะเวลาผ่านไปสักพักเพื่อให้แน่ใจว่า BIG Camera คือธุรกิจทำเงินที่น่าสนใจ

 

ราคาหุ้น คลิ๊กที่นี่

ราคาหุ้นวิ่งกันหน้าตั้งตอนนี้เรียกว่าเป็นหุ้นหลายเด้ง หรือกำไรหลายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะมาจากบาทนิดๆ ตอนนี้ราคาหุ้นเกือบสี่บาทถ้วน ความถูกแพงของหุ้นคงไม่ต้องพูดมาก เพราะต้องบอก “โคตรมหาแพง” ในวันนี้ Market Cap ของหุ้นอยู่ที่หมื่นกว่าล้าน หากมองที่ตัวธุรกิจเองแล้ว สินทรัพย์มีเพียงไม่ถึงสองพันล้าน อันนั้นนักลงทุนต้องชั่งใจเองนะครับว่าจะซื้อลงทุนหรือเทรดดิ้ง ถ้าเล่นเก็งกำไรจากราคาผมก็อาจจะแนะนำ แต่เพื่อลงทุนอย่างแท้จริงแล้วคงต้องระวังให้มาก ศึกษาให้ดี เพราะกรณีศึกษามีให้ดูหลายๆ เคสในอดีตอาจจะขาดทุนมหาศาลได้ เมื่อ(จ้าว) เลิกเล่นตัวนี้

big-price

 

 

หลักสูตรวิเคราะห์หุ้นของทางสถาบัน

  1. หลักสูตรลงทุนหุ้นเบื้องต้น
  2. หลักสูตรสอนดูกราฟหุ้น
  3. หลักสูตรอ่านงบการเงิน
  4. ระบบกอลิลล่า ซิสเต็มส์
  5. หลักสูตรอื่นๆ

หรือติดต่อ Call Center (Hotline 24 hrs) 082-492-7166