BJC บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และโอกาสทางการตลาด พร้อมกับเพิ่มคุณภาพการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และรองรับการขยายธุรกิจ??? ด้วยการเสริมสร้างความสามารถของบุคลากรหลักให้มีศักยภาพและความแข็งแกร่ง ให้สามารถผลักดันเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงสร้างรายได้ของบริษัทในอนาคต ยังคงมาจากทุกกลุ่มธุรกิจ

ทางด้านการขยายตลาด บริษัทมีแผนการในการขยายสินค้าและบริการของบริษัทไปยังต่างประเทศ โดยในระยะแรกจะขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีอัตราการเติบโตทาง เศรษฐกิจที่สูง และจะขยายสินค้าและบริการครอบคลุมตลาดต่างประเทศมากขึ้น

ทางด้านการผลิต บริษัทมีนโยบายในการปรับปรุงคุณภาพสินค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งด้านราคาและคุณภาพสินค้า ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถรักษาตำแหน่งผู้นำทางการตลาดของสินค้าสำคัญได้ อาทิเช่น ขวดแก้ว กระดาษอนามัย และผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว นอกจากนี้ ?บริษัทยังวางแผนควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยเฉพาะต้นทุนด้านเชื้อเพลิงในการผลิต เพื่อรองรับกับการปรับตัวของราคาเชื้อเพลิงที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต

ทางด้านการลงทุน และการขยายธุรกิจ บริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสมทั้งทางด้านเวลา และทรัพยากร โดยการลงทุนใหม่อาจเป็นการลงทุนด้วยตนเอง หรือร่วมทุนกับคู่ค้า หรือการซื้อกิจการที่ดำเนินการอยู่แล้ว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ความสำเร็จตามแผนการทางการตลาด และการขยายกิจการของบริษัทจะสำเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับทรัพยากรบุคคลที่มี คุณภาพ โดยบริษัทได้เริ่มพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจซึ่ง การพัฒนาบุคลากรจะดำเนินการในทุกระดับชั้น ควบคู่ไปกับการสรรหาบุคลากร และผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถมาร่วมงานกับบริษัท

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจทั้งการผลิต การตลาด การจัดจำหน่าย และการให้บริการ โดยแบ่งธุรกิจหลัก ดังนี้

กลุ่มสินค้าและบริการทางอุตสาหกรรม

ธุรกิจสินค้าและบริการทางอุตสาหกรรม ??แบ่งออกเป็น 3 ประเภท (1) ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ (2) ธุรกิจเครื่องมือและบริการทางวิศวกรรม และ (3) ธุรกิจผลิตและออกแบบโครงสร้างเหล็ก

กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค

จากการปรับโครงสร้างองค์กรในปี 2551 ได้มีการจัดตั้งฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินงานด้านการตลาดและจัดจำหน่ายให้กับสินค้าของบริษัทที่ผลิต จากกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคและบริโภค รวมทั้งทำการตลาดและจัดจำหน่ายสินค้าให้คู่ค้าแทนการดำเนินงานแบบเดิมที่ ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายอยู่รวมกันกับฝ่ายผลิต ซึ่งการปรับโครงสร้างก่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากร ร่วมกัน ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจในกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค

กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ

ในเดือนพฤศจิกายน 2551 บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรโดยจัดตั้งกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ เพื่อดำเนินงานด้านธุรกิจส่งออก สนับสนุนการด้านการตลาดจัดจำหน่าย และขยายกิจการในต่างประเทศโดยมีบริษัทหลักในกลุ่มประกอบด้วย บริษัท บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจซี ฟู้ดส์ เอสดีเอ็น บีเอชดี และบีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล คัมปะนี ลิมิเต็ด

อ่านข้อมูลโดยละเอียดได้ที่นี่ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *