BOL บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ http://www.bol.co.th

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (?บริษัท?) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2546 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดชื่อ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาท และได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550 เป็น 78.75 ล้านบาท และเพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 75,764,200 บาท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการข้อมูล ข่าวสาร การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางธุรกิจ ซึ่งได้มาจากการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง ได้แก่ ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีสัญญาเพื่อรับข้อมูลนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์ทั้งหมดในประเทศ ซึ่งรวมถึง สถานะของบริษัท คณะกรรมการ และผลดำเนินการของแต่ละบริษัท กว่า 800,000 บริษัทในประเทศไทย และบริษัทยังได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่น ข้อมูลบุคคลและนิติบุคคลล้มละลายจากกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม และข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ในหมวดอุตสาหกรรมต่างๆ โดยรวบรวมจากหนังสือพิมพ์ตลอดจนแหล่งข่าวด้านธุรกิจชั้นนำต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลการชำระเงินของลูกหนี้การค้าจากบริษัทต่างๆ? ที่ร่วมโครงการกับบริษัทอีกด้วย บริษัทจะทำการตรวจสอบ ประมวลผล วิเคราะห์ จัดเก็บ และบันทึกข้อมูลเพื่อให้บริการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ภายใต้เว็บไซต์ของบริษัทชื่อ www.BOL.co.th

นอกจากนี้ การร่วมทุนกับ บริษัท ดัน แอนด์ แบรดสตรีท อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (?D&B?) นั้น ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัท นอกจาก BOL ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการ และการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ให้บริการข้อมูล ชั้นนำระดับโลก ยังช่วยให้บริษัทสามารถขยายขอบเขตการให้บริการข้อมูลของบริษัทไปยังต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายของ D&B และเพิ่มบริการข้อมูลบริษัทในต่างประเทศให้กับลูกค้าในประเทศเพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อของประเทศให้แข็งแกร่ง และส่งเสริมความโปร่งใสของการทำธุรกรรม และในวันที่ 22 มีนาคม 2549 บริษัทได้จัดตั้งบริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นมา ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เลขทะเบียน 0105549038501

ด้วยคลังข้อมูลกว่า 800,000 บริษัทในประเทศไทย และอีกกว่า 120 ล้านบริษัทใน 214 ประเทศทั่วโลก และจากความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูล และการบริหารจัดการความเสี่ยง กอปรกับความรู้ทางด้านไอที ทำให้บริษัทเป็นผู้นำด้านการให้บริการทางธุรกิจครบวงจร ตั้งแต่บริการข้อมูลพื้นฐาน เช่น ข้อมูลงบการเงิน ข้อมูลการล้มละลาย รวมถึงบริการด้านข่าวสาร การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกต้องมากที่สุด ตลอดจนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการลงทุน เพิ่มความเชื่อมั่นและโอกาสทางธุรกิจ

บริษัทยังได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ประมวลผลของฐานข้อมูลลูกหนี้สินเชื่อทั้งหมดทีได้รับจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

บริษัทยังได้เล็งเห็นความสำคัญของการประมวลผลข้อมูลในเชิงลึก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ โดยตั้งแต่ปี 2548 บริษัทได้พัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจที่เรียกว่า Decision Support System (?DSS?) ขึ้นสำหรับลูกค้าที่เป็นสถาบันการเงิน?? ระบบ DSS จะเป็นการผนวกข้อมูลในฐานข้อมูลของบริษัทกับฐานข้อมูลของลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถวิเคราะห์โอกาสในการขยายตลาดใหม่ บริหารฐานข้อมูลลูกค้า และเพื่อช่วยการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในปี 2547 บริษัทได้นำเข้าระบบการวิเคราะห์ทางการเงินจากต่างประเทศ ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้อมูล ทำให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ ในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

ในปลายปี 2550 บริษัทได้ทำการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้ชื่อ Corpus โดยเป็นระบบที่เป็นศูนย์รวมของการให้บริการข้อมูลออนไลน์ ทั้งในส่วนของข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลกรรมการ รายชื่อผู้ถือหุ้น งบการเงินของบริษัท ตลอดจนข้อมูลข่าว ข้อมูลล้มละลาย ผ่านบริการต่าง ๆ เพื่อผู้ใช้สามารถนำข้อมูลที่มีกว่า 800,000 บริษัททั่วประเทศ ประกอบกับข้อมูลข่าวและข้อมูลล้มละลาย มาใช้ในการวิเคราะห์ภาพรวมทางธุรกิจไปจนถึงการวิเคราะห์สภาพธุรกิจรายบริษัทได้โดยง่าย และสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้ข้อมูลที่แตกต่างกันของคนหลาย ๆ กลุ่ม เพื่อช่วยให้นักบริหารในทุกสาขาอาชีพในหลากหลายอุตสาหกรรมสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *