ข้อมูลพื้นฐานหุ้น

BROOK บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) ก่อตั้งเมื่อปี 2537 จากการควบรวมกิจการของ 2 บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและที่ปรึกษา ได้แก่ บริษัท ไอ เอ็ม อาร์ เอส จำกัด (ก่อตั้งในปี 2524) และบริษัท ซีมิโค บิสซิเนส อินฟอร์เมชั่น แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด (ก่อตั้งในปี 2527) และในเดือนสิงหาคม 2543 บริษัทฯ ได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในการให้บริการด้านข้อมูลหรือคำปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาอิสระให้แก่องค์กรชั้นนำของภาครัฐบาล และภาคเอกชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ? โดยบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจให้บริการงาน 3 ประเภทคือ
(1)??? ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน การลงทุน? (Business & Financial Consulting, Investments)
(2)??? เป็นตัวแทนและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Brokerage and Consultancy)
(3)??? ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนสำหรับเงินลงทุน Offshore Capital (Offshore Capital Management)

บริษัทฯยังคงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานบริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน การลงทุน ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายรวมถึงครอบคลุมธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกัน อันจะทำให้การประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นๆ โดยยังคงมุ่งเน้นในการให้บริการและคำปรึกษาที่เหมาะสมทั้งแก่ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม อันจะส่งผลช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่มและประสิทธิภาพในการดำเนินงานแก่ลูกค้าของบริษัทฯเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้ทำการปรับโครงสร้างและเริ่มขยายการดำเนินธุรกิจในด้านที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนกับงานการให้บริการคำปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน การลงทุน โดยการเพิ่มพร้อมทั้งเน้นการให้บริการเป็นตัวแทนและที่ปรึกษาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้บริษัทฯยังได้เพิ่มการบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนสำหรับเงินลงทุน Offshore Capital ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอนาคตที่ดี อีกทั้งบริษัทฯหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนจากค่าบริการที่ดีและสามารถทำให้ดำเนินธุรกิจอย่างมี Synergy มากขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าจากการปรับโครงสร้างใหม่ที่ผ่านมาและการจัดเป็นกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ จะสามารถเพิ่มผลตอบแทนดี อีกทั้งยังเป็นฐานในการดำเนินธุรกิจและขยายกิจการของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคตได้ อันจะทำให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเป็นสำคัญ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในการให้บริการด้านข้อมูลหรือคำปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาอิสระให้แก่องค์กรชั้นนำของภาครัฐบาล และภาคเอกชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจให้บริการงาน 35 ประเภทคือ

(1) ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน การลงทุน (Business & Financial Consulting, Investments)

(2) เป็นตัวแทนและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Brokerage and Consultancy)

(3) ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนสำหรับเงินลงทุน Offshore Capital (Offshore Capital Management)

One thought on “BROOK บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  1. ดูงบ Q1/53 แล้วก็เห็นว่ากำไรจากการลงทุน คิดว่าน่าจะเป็นหุ้นเยอะกว่ากำไรจากการทำธุรกิจ สองสามเท่าทีเดียว ถ้าจะลงทุนของเค้าต้องคิดดีๆ นะครับ ว่าอยากลงทุนที่ธุรกิจหรือให้เค้าเอาเงินเราไปซื้อหุ้นอีกที 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *