BSM บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.buildersmart.com

นายสุเรซ ซูบรามาเนียม ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างตกแต่งภายในคุณภาพสูง (Construction and Interior Decoration Materials) สำหรับสำนักงานและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร ซึ่งสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ?ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างสำหรับงานตกแต่งภายใน (Building Product)? อาทิ ผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม ระบบโครงคร่าวผนังและเพดานทีบาร์ ฉนวนกันความร้อน ผลิตภัณฑ์สีทาภายใน เป็นต้น และ ?ผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านสำหรับผู้ออกแบบ (Specified Product)? อาทิ ระบบเฟรมอลูมิเนียมสำเร็จรูป มือจับสแตนเลส บัวยิบซั่ม กระเบื้องปูพื้นและกรุผนัง เป็นต้น บริษัทฯ เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์บางประเภทที่เป็นลิขสิทธิ์ตราสินค้าของบริษัทเอง อาทิ ALLOY, BSM TIS, BSM40, Ceiling D?cor, ULTRAWALL, BSM SERVE BOARD, ECO ONE เป็นต้น ทั้งยังเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เจ้าของลิขสิทธิ์ตราสินค้าชั้นนำอื่นทั้งในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ อาทิ FLETCHER, C&A, Norco, Pine Solutions, BPB Thai Gypsum, SHERA, Weber, DeWALT เป็นต้น โดยการทำการตลาดโดยตรงกับผู้ออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Designer) โดยการจำหน่ายผ่านผู้รับเหมา และทำการตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน (Interior Contractor) ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ลูกค้าผู้รับเหมาทุกรายสมัครเข้าเป็นสมาชิกของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจให้แก่ระหว่างกลุ่มลูกค้าสมาชิกอีกด้วย

ในปี 2551 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเท่ากับ 404.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69.48 ล้านบาท จากปี 2550 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.74 ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายฐานลูกค้าใหม่จากการออกงานนิทรรศการในช่วงปีที่ผ่านมา และบริษัทฯ มีการทำตลาดสำหรับสินค้าใหม่ อาทิ พรม C&A ระบบประตู-หน้าต่าง Fletcher โครงหลังคาไม้สน เป็นต้น รวมทั้งมีการกระตุ้นยอดขายตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยยอดขายตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก 5.14 ล้านบาทในปี 2550 เป็น 14.35 ล้านบาทในปี 2551 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 179.18 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2551 เท่ากับร้อยละ 22.59 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2550 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 20.08 เนื่องมาจากเติบโตเพิ่มขึ้นของยอดรายได้จากการขาย โดยเฉพาะการเติบโตเพิ่มขึ้นของยอดขายตลาดต่างประเทศซึ่งมีอัตราการทำกำไรสูงกว่ายอดขายในประเทศ กล่าวคืออัตรากำไรขั้นต้นจากยอดขายต่างประเทศเปรียบเทียบกับอัตรากำไรขั้นต้นจากยอดขายในประเทศ ในปี 2551 เท่ากับร้อยละ 54.02 และ 21.43 ตามลำดับ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2551 เท่ากับ 2.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 0.60 ของรายได้รวม ซึ่งลดลงจากร้อยละ 1.68 ของรายได้รวมปี 2550 ที่ผ่านมา เนื่องจากในปี 2551 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.99 ซึ่งค่าใช้จ่ายสำคัญๆ ที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ค่าใช้จ่ายเดินทางและทำการตลาดต่างประเทศ ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2551 เป็นต้น

ธุรกิจของบริษัทฯ มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม ณ สิ้นปี 2551 เท่ากับ 173.55 ล้านบาท และมีหนี้สินหมุนเวียนรวมเท่ากับ 108.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.59 เท่า และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.92 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ สามารถสร้างยอดขาย และมีอัตราการทำกำไรที่ดี รวมทั้งยังสามารถบริหารการจัดเก็บหนี้ลูกหนี้การค้า การบริหารสต๊อกสินค้า ให้เหมาะสมกับระยะเวลาการชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 217.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 45.65 จากปี 2550 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 109.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.63 ล้านบาท จากปี 2550 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 108.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.52 ล้านบาท จากปี 2549 เนื่องมาจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 0.50 บาท) ให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) ในราคาหุ้นละ 1.10 บาท กอปรกับผลประกอบการในปี 2551 ที่สามารถทำกำไรสุทธิได้ประมาณ 2.42 ล้านบาท บริษัทฯ จึงมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2551 เท่ากับ 1.01 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างเงินทุนของธุรกิจที่มีความเข้มแข็ง

บริษัทฯ มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในการเป็นผู้นำในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างตกแต่งภายในสำหรับสำนักงานและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นการนำเสนอ ให้คำปรึกษา และการให้บริการแก่ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และลูกค้าของบริษัทฯ รวมถึงการคิดค้นรูปแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่บริษัทฯ จำหน่ายให้ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มลูกค้าและบุคคลทั่วไปให้ทราบถึงความเป็น BuilderSmart ผ่านคอนเซ็ปต์ ?BUILD FOR LIFE? ซึ่งจะสื่อสารผ่าน 3 แนวคิดหลัก คือ

 1. สะดวก รวดเร็ว (Fast Track)
 2. คุ้มค่า คุ้มราคา (Best Value)
 3. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly)

ข่าวคราวของ BSM

ความคิดเห็นนักลงทุนท่านอื่นๆ

3 thoughts on “BSM บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)”

 1. admin says:

  BSM ต้องมีอะไรซะอย่างถึงทำให้ผู้บริหารเข้ามาเก็บหุ้นของตัวเอง แม้จะมีการปฏิเสธไปแล้วว่าแค่สะสมเพราะเห็นราคาต่ำ แต่อย่างนี้มักจะออกมาในรูปผลประกอบการดี พลิกจากแย่เป็นฟื้นตัว หรือไม่ก็เตรียมออกตราสารทางการเงินอะไรบางอย่าง แต่ที่เห็นๆ ก็คือแนวโน้มผลการดำเนินงานดีขึ้นเรื่อย ๆ ปี 53 ตั้งเป้าเติบโตเยอะอยู่ เหมือนว่าจะมีอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นเป็นแนว อย่าลืมนะเค๊าทำธุรกิจตกแต่งที่อยู่อาศัย ช่วงนี้งานเข้าซะด้วย ราคาหุ้นมีโอกาสวิ่งไปใกล้ราคาเปิดช่วงเข้าตลาดแถว 1.40 บาท สะสมๆ

 2. admin says:

  ยกนิ้วให้เด็กแนวครับ วันนี้ขึ้นไปเกือบ Ceiling 😀 ของเค้าดีจริง สภาวะตลาดเลือดสาดแต่หุ้น BSM พุ่งกระฉูดได้ตอน 15.05น. โวลุ่มโป่งมาเลยคร๊าบบบ

 3. admin says:

  หุ้นแอบชอบ BSM ชักจะยังไงๆ อยู่นะหุ้นตัวเนียะ ดูเป็นตัวเล็กที่มีทุนแค่ 150 ล้านหุ้น แต่เห็นการวาง bid-offer แล้วต้องบอกว่านี่แหละมีเจ้า และต้องมี story อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องในเร็วๆ นี้ถึงได้มีการเคลื่อนไหวที่แปลกๆ เซียนกราฟเห็นแล้วต้องน้ำลายฟูมปาก เพราะอาการแบบนี้เรียกว่ากำลังจะเป็น Tower ขึ้นแรงไม่ยาก ถ้ามีเรื่องเด็ดแนบมาอีกหน่อยเดียวเผลอๆ ระเบิดระเบ้อไม่รู้ตัว ตอนนี้แอบเก็บกันไว้ก่อนแล้วกันต้านหน้าเบาะๆ 1.20 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *