BWG บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

บทความเขียนและเรียบเรียงโดย

อ.โตโร่ (นักลงทุน)

 

มีศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ 8 ตำบลห้วยแห้ง  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

การบริการ

ให้บริการปรับคุณภาพของเสียรวม และรับฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตราย และบำบัดน้ำเสียรวม

ให้บริการคัดแยกและรับฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย

ปรับคุณภาพวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทน

 

โครงสร้างบริษัท และบริษัทย่อย

bwg

การประกอบธุรกิจ

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการด้านการบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้ว จากภาคอุตสาหกรรมอย่างทั่วถึงและครบวงจร  ซึ่งต้องสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ อย่างถูกวิธี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บริษัท เบตเตอร์ เวิดล์ กรีน จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ทั้งในส่วนที่ไม่อันตราย (Non-Hazardous Waste) และที่เป็นอันตราย (Hazardous Waste) โดยมีศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี     (“ศูนย์บริหารและจัดการฯ”) ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี บนเนื้อที่ดิน รวมประมาณ 271 ไร่  ประกอบด้วยระบบการให้บริการดังนี้

 1. ระบบการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย

                เป็นระบบที่ดำเนินการตามมาตรฐานหลุมฝังกลบ ที่ผ่านการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อการประกอบกิจการฝังกลบวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย ณ ศูนย์บริหารและจัดการ กากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย ระบบการปูพื้นหลุม (Lining) ตามมาตรฐานสากล  ระบบการทดสอบการรั่วซึมของวัสดุปูพื้นหลุมในระหว่างขั้นตอนของการปูพื้นหลุมระบบทดสอบแรงอัดของวัสดุปูพื้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรองรับสิ่งปฏิกูลฯ ระบบการรวบรวมน้ำชะกาก(Leachate) ระบบท่อรวบรวมแก๊สที่เกิดขึ้นจากหลุมฝังกลบ ระบบการปิดคลุมหลุมฝังกลบ และการติดตามตรวจสอบตลอดอายุการใช้งานของหลุมฝังกลบ

 1. ระบบการปรับเสถียรและการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตราย

                ระบบปรับเสถียรเป็นระบบลดความเป็นพิษขององค์ประกอบของสิ่งปฏิกูลฯ แต่ละชนิด  เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว  ภายหลังจากลดค่าความเป็นพิษซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ยอมรับในระดับสากล  สิ่งปฏิกูลฯ ก็จะถูกนำไปยังพื้นที่ของการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) เป็นแบบ Area& Trench Method  ซึ่งสะดวกต่อการควบคุมและการกำหนดพื้นที่ฝังกลบหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย มีระบบการปูพื้นหลุมแบบ Double Lining  มีระบบป้องกัน  ควบคุมและดูแลสิ่งปฏิกูลฯ  ที่นำมาฝังกลบอย่างเข้มงวด มีการดำเนินงานที่รัดกุม ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง

 1.   ระบบบำบัดน้ำเสียรวม (Waste Water Treatment)

บริษัทฯ ได้จัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขึ้นในบริเวณศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี  ซึ่งมีการแบ่งแยกการดำเนินงานสำหรับน้ำเสียอันตราย และไม่อันตรายไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ ระบบบำบัด  น้ำเสียชีวภาพ (Biological Treatment) และระบบบำบัดน้ำเสียเคมี (Chemical Wastewater Treatment) โดยระบบบำบัดน้ำเสีย

ของบริษัทฯ เป็นแบบทีละเท (Batch) สามารถบำบัดน้ำเสียได้มากถึงวันละ 450 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้บริษัทฯ         ยังได้จัดให้มีระบบ Reverse Osmosis (RO)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดให้ดียิ่งขึ้น

 1. ระบบการปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทน

(Synthetic Fuel Blending) และวัตถุดิบทดแทน (Alternative Raw Material)

ระบบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ ประโยชน์ใหม่  ในรูปแบบของเชื้อเพลิงทดแทน และวัตถุดิบทดแทน  โดยการนำสิ่งปฏิกูลฯ ไปปรับคุณภาพ/องค์ประกอบที่เหมาะสม  ที่จะนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน และวัตถุดิบทดแทนให้แก่ เตาเผาอุณหภูมิสูง เตาเผาอุตสาหกรรม และเตาเผาเฉพาะสำหรับสิ่งปฏิกูลฯ อันตราย โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบด้านพลังงานเป็นสำคัญ สามารถสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนให้แก่เตาเผาขยะอุตสาหกรรมโดยเฉพาะของบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)  ซึ่งเป็น บริษัทย่อย อีกด้วย

 1. ระบบคัดแยกและแปรรูปกากอุตสาหกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ (Refuse Derived Fuel)(RDF))
  บริษัทฯ ได้จัดสร้างระบบคัดแยกและแปรรูปกากอุตสาหกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ โดยการคัดแยกและแปรรูปกากอุตสาหกรรม ประเภทเศษหนัง  กระดาษ เส้นใยต่างๆ, สิ่งทอ พลาสติก บรรจุภัณฑ์, วัสดุดูดซับ ยาง ฯลฯ  มีกำลังการผลิต 200 ตัน/วัน ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นคือ “ผลิตภัณฑ์ทดแทนเชื้อเพลิง” “Refuse Derived Fuel” (RDF)      ซึ่งสามารถนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงบางประเภทได้  โดยมีคุณสมบัติที่มีค่าความร้อน (Heating Value)  ความชื้น ขนาด และความหนาแน่น เหมาะสมในการใช้เป็นเชื้อเพลิง ป้อนหม้อไอน้ำ มีองค์ประกอบทางเคมีและกายภาพ                   ที่เหมาะสมแก่การนำไปใช้ผลิตไฟฟ้า หรือความร้อน

 

กำไรสุทธิ

bwg-profit

กราฟราคาหุ้น

http://www.torolimited.com:8080/chart/go.php?stock=bwg

bwg-chart

ช่วงนี้เห็นราคาหุ้น BWG ขยับขึ้นมายืนเหนือ 1.6 บาท ได้อย่างแข็งแรง มันค่อนข้างจะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทดูจากตารางก่อนหน้า เราจะพบว่า

กำไรของบริษัทเติบโตขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 55 เป็นต้นมา และอัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อาจจะเป็นไปได้ว่าโครงการต่างๆ ที่ภาครัฐกวดขันให้ภาคเอกชน โดยเฉพาะอุตสาหกรรม ต้องมีระบบจัดการ บริหารขยะเป็นพิษ เป็นพิเศษ ซึ่งมันจะส่งผลให้งานของ BWG เพิ่มสูงขึ้นทันทีเพราะในตลาดหุ้นไทยมีหุ้นที่ให้บริการกำจัดขยะไม่กี่ราย และ BWG มีฐานะทางการเงินดีที่สุดในขณะนี้

ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาบริษัทมีกำไรตลอดไม่เคยขาดทุน และอัตราส่วนทางการเงินหลายๆ ตัวปรับตัวดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตา มีปันผลเป็นน้ำจิ้มสม่ำเสมอ 2-3% ถึงจะไม่มาก แต่ก็ดีกว่าฝากเงินที่ธนาคารอยู่ดี

ราคาหุ้นตอนนี้อยู่ 1.75 บาทต่อหุ้น P/E ตอนนี้อยู่ที่ 19.58 เท่า หากมองย้อนหลังแล้วนักลงทุนเคยซื้อขายกันที่ P/E 24 เท่า นั่นแสดงว่าราคาหุ้นตอนนี้ยังพอมีทางเป็นไปได้ถึงขาขึ้นและจะขึ้นได้ถึง 2.4 บาท เลยทีเดียวหากบริษัทยังคงสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง กำไรของบริษัทส่วนหนึ่งมาจากบริษัทลูก AKP ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกันซึ่งมีกำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี ราคาหุ้น AKP อยู่ที่ 2.32 บาท ต่อหุ้น P/E 17 เท่า หากให้เลือกระหว่าง BWG กับ AKP ตอนนี้น่าจะไปเล่น AKP มากกว่า

อย่างไรก็ตามหากชอบหุ้นกลุ่มนี้ ทั้งสองตัวถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ลงทุนได้ และสามารถถือลุ้นผลประกอบการณ์ได้นานหลายเดือน จนเป็นปีเลย หากท่านประยุทธ์ยังเข้มง้วดไปเรื่อยๆ และรัฐกวดขันการกำจัดขยะ รายได้ของทั้ง BWG & AKP ก็คงจะมีแต่โตเอาๆ เป็นหุ้นที่กำไรขึ้นเงียบๆ ราคาทยอยปรับขึ้นนะครับ

 

หากท่านสนใจเข้าอบรมหลักสูตรวิเคราะห์หุ้น คลิ๊กด้านล่าง

 1. หลักสูตรลงทุนหุ้นเบื้องต้น
 2. หลักสูตรสอนดูกราฟหุ้น
 3. หลักสูตรอ่านงบการเงิน
 4. ระบบข้อมูลข่าวสาร

หรือติดต่อ Call Center (Hotline 24 hrs) 082-492-7166

2 thoughts on “BWG บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)”

 1. admin says:

  หุ้นแอบชอบ BWG สำหรับคนที่ชอบเล่นหุ้นตามกราฟ และค้นหาหุ้นที่ลงมากๆ แล้ว เรียกว่าราคาหุ้นสร้างระดับ new low แต่เครื่องมือวัดค่ากลับไม่ low นั้น ตามตำราเค๊าบอกว่านี่แหละจังหวะเก็บหุ้นที่ข่าวร้ายสะท้อนไปหมด และข่าวดีจะไหลเข้ามานั่นเอง จับตาดูหุ้นขยะตัวนี้ที่ราคาลงต่ำกว่ามูลค่า Book อย่างมากมายจนต้องหันมาแอบให้เก็บกัน ถ้าขึ้นมาเมื่อไรละก้อ กำไรกันบานเลยด้วย

 2. admin says:

  หุ้นแอบชอบ BWG เห็นกราฟแล้วก็ชอบ เพราะมีแรงประคองแปลกๆ อย่างน่าจับตา จะมีอะไรรึเปล่าคนอยากรู้ต้องลองสะสมดู สัญญาณเทคนิคเหมือนมีการปั้นขึ้นมาเป้าหมายแรก 2.50 บาท น่าจะได้แตะๆ ไม่ช้านี้ ชอบอ่ะ ชอบยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *