AH บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

Posted Leave a commentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น, บทความโตโร่

บทความเขียนและเรียบเรียงโดย บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (AH)   บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2545 บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจจากการออกแบบ ผลิต และติดตั้ง อุปกรณ์จับยึดเพื่อใช้ในการประกอบรถยนต์แบบครบวงจร (Car Assembly Jigs) การออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่น (Stamping Die) และรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (OEM Auto Parts) ได้แก่ ชิ้นส่วนพื้นรถยนต์ ตัวค้ำ ตัวยึด และชิ้นส่วนปลีก ย่อยอื่นๆ จากนั้น บริษัทฯ ได้พัฒนาก้าวหน้ามาสู่การผลิต ชิ้นส่วนพลาสติกชิ้นส่วนโลหะตีอัดขึ้นรูป (Forging) และกลึง สำเร็จด้วยเครื่องจักร และชิ้นส่วนกรอบโครงช่วงล่างรถกระบะ (Frame components) นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการลงทุนใน บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัทตัวแทนจำหน่าย […]

THANI บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด

Posted 2 CommentsPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น, บทความโตโร่, บทวิเคราะห์หุ้น, วิเคราะห์หุ้น

บทความเขียนและเรียบเรียงโดย หุ้นตัวนี้ถูกคัดสรรขึ้นมาจาก ระบบ กอริลล่า ที่ทางสถาบันคิดค้นขึ้นเพื่อเลือกหุ้นเด่นในแต่ละช่วงเวลา เราไปดูพื้นฐานกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง   บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2531 ในนาม “บริษัท ราชธานี ลิ ซซิ่ง จํากัด” ด้วย ทุนจดทะเบียนเริ่ มแรกจํานวน 6 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์หลั กเพื่อประกอบธุรกิจประเภทการให้บริการสิ นเชื่อเช่ าซื้อรถยนต์มือสอง ทั้งนี้นับตั้งแต่เปิดดําเนินการมา บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท โดยได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น จํานวน 36 ล้านบาท ในปีเดียวกั บที่บริษัทเปิดดําเนินการ ต่อมาในปี 2535 และปี 2538 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 56 ล้ านบาท และ 168 ล้านบาท ตามลําดับ ในช่วงเริ่มต้นของการดําเนินกิจการ บริษัทมุ่งเน้นธุรกิจด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง ทั้งประเภทการให้สินเชื่อแก่ ผู้ ซื้อรถยนต์รายย่อยโดยผ่ […]

BWG บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

Posted 2 CommentsPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น, บทความโตโร่

บทความเขียนและเรียบเรียงโดย อ.โตโร่ (นักลงทุน)   มีศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ 8 ตำบลห้วยแห้ง  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี การบริการ ให้บริการปรับคุณภาพของเสียรวม และรับฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตราย และบำบัดน้ำเสียรวม ให้บริการคัดแยกและรับฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย ปรับคุณภาพวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทน   โครงสร้างบริษัท และบริษัทย่อย การประกอบธุรกิจ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการด้านการบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้ว จากภาคอุตสาหกรรมอย่างทั่วถึงและครบวงจร  ซึ่งต้องสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ อย่างถูกวิธี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ บริษัท เบตเตอร์ เวิดล์ กรีน จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ทั้งในส่วนที่ไม่อันตราย (Non-Hazardous Waste) และที่เป็นอันตราย (Hazardous Waste) โดยมีศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี     (“ศูนย์บริหารและจัดการฯ”) ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ที่ […]

TAPAC บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)

Posted 2 CommentsPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น, บทความโตโร่

เขียนและเรียบเรียงโดย อ.โตโร่ (จิรัฏฐ์)   บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2543 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิต ประกอบและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastic Parts) เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบชิ้นส่วนพลาสติกของเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องเสียงรถยนต์ โดยบริษัทฯจัดจำหน่ายสินค้าที่ผลิตได้ให้แก่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ผลิตเครื่องเสียงรถยนต์ซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านเทคนิคในการผลิต และการพัฒนาทางด้านการตลาดจากบริษัท พาร์ทเนอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด (“PNI”) จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดย PNI ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 4 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2547 และทั้งสองบริษัทมีกรรมการบางท่านร่วมกัน สัดส่วนการถือหุ้นของ PNI ได้ลดลงเหลือร้อยละ 3.13 […]

EASON บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)

Posted 1 CommentPosted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น, บทความโตโร่

เขียนและเรียบเรียงโดย อ.จิรัฏฐ์ (โตโร่) วันนี้ผมจะพาไปทำความรู้จักกับ บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น EASON ว่าทำธุรกิจอะไร มีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์หุ้น ก่อนตัดสินใจลงทุนต่อไป   ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายสีอุตสาหกรรม ได้แก่ สีพ่นรถจักรยานยนต์ สีเคลือบบรรจุภัณฑ์ และหมึกพิมพ์ งานโลหะ โดยบริษัทเป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ สีพ่นรถจักรยานยนต์ เพื่อส่งมอบให้ แก่กลุ่มลูกค้าผู้ใช้สีที่เป็นผู้ผลิต ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงร่วมมือทางการค้ากับเจ้าของลิขสิทธิ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า สามารถใช้ได้กับสภาพแวดล้อมในแต่ละประเทศ สําหรับสีเคลือบบรรจุภัณฑ์ และหมึกพิมพ์ ออฟเซ็ทงานโลหะ บริษัทจะผลิตตาม Know-how ที่บริษัทได้วิจัยพัฒนาขึ้น รวมถึงผลิตตาม Know-how จากความร่วมมือทางการค้ ากับเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างๆ จากนั้นจะ จําหน่ายสีให้กับลูกค้าผู้ใช้สีโดยตรงภายใต้ ตราสินค้ า EASON และ INX เป็ นต้น   ธุรกิจบริษัทย่อย บริษัท อีซึ่น อุไร เพ้นท์ จำกัด […]