วิเคราะห์หุ้น CI บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์
www.charnissara.co.th

ประธานกรรมการ
นางศรีวรา อิสสระ

กรรมการผู้จัดการ
นายสงกรานต์ อิสสระ

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในโครงการอาคารสำนักงานและศูนย์การค้า ในนามชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่อบริษัท ซี.ไอ. ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด ซึ่งมีบริษัท ซี.ไอ. พร็อพเพอตี้ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้กลุ่มบริษัท ซี.ไอ. พร็อพเพอตี้ เป็นกลุ่มบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากว่า 17 ปี เป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาโครงการอาคารสำนักงานและศูนย์การค้าให้เช่า ในนามโครงการชาญอิสสระทาวเวอร์ บนถนนพระราม 4 โครงการอาคารชุดพักอาศัย (Condominium) ประเภท เรสซิเดนเชียลคอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์คอนโดมิเนียม รีสอร์ทคอนโดมิเนียม อันได้แก่ โครงการชะอำบีชคลับ โครงการจินดารักษ์วิลลา โครงการบ้านสวนเพชร และโครงการชาญอิสสระซิตี้โฮม นอกจากนี้ยังพัฒนาทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยวเช่น โครงการชาญอิสสระพาร์ค

โฮม ?โครงการบ้านสวนอิสสระ และยังมีโครงการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเฟสที่ 3 ซึ่งเป็นนิคมแห่งแรกที่บริหารโครงการโดยภาคเอกชนอีกด้วย

บริษัท ซี.ไอ. ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ซี.ไอ.เอ็ม. ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาทเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2533 โดยบริษัทได้มีผู้ร่วมทุนจากต่างประเทศ คือ บริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจแบบ Conglomerate เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ก่อนที่บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาทเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2537 และ 800 ล้านบาทเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2543?? ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระเต็มมูลค่าแล้วเป็นจำนวนเงิน 600 ล้านบาท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทดำเนินธุรกิจใน 3 ลักษณะ คือ

1.พัฒนาธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดิน , คอนโดมิเนียมอยู่อาศัยเพื่อขาย

2.ให้เช่าหรือขายอาคารสำนักงานและศูนย์การค้า

3.รับบริหารอาคารสำนักงานและโครงการอสังหาริมทรัพย์

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทสามารถจำแนกได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทรายได้ 2551 2550 2549 2548
รายได้ % รายได้ % รายได้ % รายได้ %
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารงาน

รายได้อื่น ๆ

900.0

90.9

65.4

8.8

40.2

81.4

8.2

5.9

0.8

3.7

724.3

97.0

44.5

10.9

56.1

77.6

10.4

4.8

1.2

6.0

580.8

101.3

22.3

18.9

5.2

50.2

74.6

13.0

2.9

2.4

0.7

6.4

941.8

95.3

6.2

50.8

86.1

8.7

0.6

4.6

รวมรายได้ทั้งสิ้น 1,105.3 100.0 932.8 100.0 778.7 100.0 1,094.1 100.0

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทยังคงเน้นการรักษาระดับคุณภาพของบ้านจัดสรร บ้านพักตากอากาศ คอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัย อาคารสำนักงาน และคุณภาพของการบริการ ซึ่งบริษัทถือว่าเป็นปัจจัยในความสำเร็จของบริษัทที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาธุรกิจในโครงการบ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียมเพื่อการอาศัยและบ้านพักตากอากาศต่อไป เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นความต้องการของอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะที่พักอาศัยมีแนวโน้มเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการทำโครงการบ้านพักอาศัยจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าอาคารสำนักงาน ทำให้มีความเสี่ยงน้อยกว่าในภาวะที่เศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอน นอกจากนี้บริษัทยังมีเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ในเมืองตากอากาศที่สำคัญ เช่น หัวหิน ชะอำ หรือภูเก็ต และพื้นที่ในเมือง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวก ใจกลางเมือง และมีขนาดไม่ใหญ่มาก โดยเน้นกลุ่มลูกค้าวัยทำงานที่มีรายได้ค่อนข้างสูงและมีการดำเนินชีวิต (Lifestyle) เฉพาะตัว

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ CI ทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *