CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.cpfworldwide.com

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ
นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ซีพีเอฟจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2521 ในนาม ?บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จำกัด? ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท โดยเริ่มมีรายได้จากการจำหน่ายอาหารสัตว์บก ในเขต 9 จังหวัดภาคใต้ในปี 2524 และต่อมาในปี 2530 ได้เริ่มขยายธุรกิจไปสู่การเลี้ยงสัตว์บก โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจในลักษณะครบวงจรมากขึ้น? ในปี 2531 ซีพีเอฟเริ่มดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในด้านการผลิตและจำหน่ายอาหารกุ้ง การเพาะเลี้ยงกุ้ง และการแปรรูปกุ้งเพื่อการส่งออก ในปี 2541 ได้มีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยซีพีเอฟได้เข้าซื้อบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมด้านการเลี้ยงสัตว์ และการแปรรูปเนื้อสัตว์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้ามาอยู่ภายใต้การบริหารงานของซีพีเอฟ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นปี 2542 ซึ่งมีผลทำให้ซีพีเอฟเป็นแกนนำในการดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในประเทศไทย และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายหลักของบริษัทที่มุ่งเน้นผลิตอาหารที่มีคุณภาพสู่ตลาดทั่วโลก ซีพีเอฟจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น ?บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)? ในเดือนธันวาคม 2542 ภายใต้โครงสร้างใหม่นี้ ทำให้ซีพีเอฟมีการดำเนินธุรกิจครอบคลุมไปทั่วทุกภาคของประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจสัตว์บก และธุรกิจสัตว์น้ำ ซึ่งทั้ง 2 ธุรกิจนี้มีการดำเนินงานในลักษณะครบวงจร โดยเริ่มจากการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์ และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์

นอกจากการลงทุนในประเทศไทยแล้ว บริษัทยังได้มีการลงทุนในต่างประเทศ โดยปัจจุบันได้มีการลงทุนในหลายประเทศทั่วโลก เช่น ตุรกี สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป มาเลเซีย เวียดนาม อินเดีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน รัสเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และฟิลิปปินส์ เป็นต้น เพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม โดยเป็นการลงทุนทั้งในส่วนที่จะใช้เป็นฐานการผลิตและส่วนที่จะใช้เป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าที่ผลิตและส่งออกไปจากบริษัทในกลุ่มซีพีเอฟ

ซีพีเอฟได้รับอนุญาตให้นำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า ?CPF? ในเดือนธันวาคม 2530 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในเดือนมกราคม 2537 ต่อมาในเดือนกันยายน 2544 ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ซีพีเอฟและบริษัทย่อยมีการประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (Fully integration) ทั้งในแนวดิ่ง (Vertical) และในแนวราบ (Horizontal) ซึ่งเริ่มจากการสรรหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปเนื้อสัตว์ การผลิตสินค้าอาหารจากเนื้อสัตว์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจสัตว์บก ซึ่งครอบคลุมสินค้าหลักในกลุ่มของไก่เนื้อ ไก่ไข่ ?เป็ด และสุกร และธุรกิจสัตว์น้ำ ซึ่งครอบคลุมสินค้าหลักในกลุ่มของกุ้งและปลา โดยผลิตภัณฑ์ในแต่ละธุรกิจยังสามารถแบ่งได้เป็น 3 หมวดหลัก ได้แก่ หมวดอาหารสัตว์ หมวดพันธุ์สัตว์ หมวดเนื้อสัตว์ (รวมถึงสัตว์มีชีวิต) และเนื้อสัตว์ปรุงสุกและผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน นอกจากนี้ บริษัทได้มีกลยุทธ์ในการสร้างตราสินค้าของบริษัทให้เป็นที่รู้จักและยอมรับจากลูกค้า พร้อมไปกับการมีกิจกรรมด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และการขยายจุดจำหน่ายสินค้าของบริษัทให้ทั่วถึง และใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากขึ้น

 

One thought on “CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)”

  1. admin says:

    หุ้นแอบชอบ CPF ดูกราฟ ดู story ที่เกี่ยวพันกับกุ้ง และการขายอาหารทุกประเภท ก็ต้องหันมาเก็งกำไรเจ้าสัวกันดีกว่า สำหรับคนที่ชอบหุ้นตัวนี้น่าจะรู้นิสัยดีว่ารอบการเล่นมีจังหวะของเค๊าเอง แนวต้านสั้น 12.50 บาท ลุ้นข่าวดีผลประกอบการไตรมาส 4 อาจมี surprise เช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *