CPR บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.cprgomu.co.th

นายเซอิชิ โอกาว่า ประธานกรรมการบริษัท
นายยูจิ เคียวอิ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) (?CPR? หรือ ?บริษัทฯ?) ก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2539 โดยตระกูลวณิชวิศิษฐ์กุล และนำจดทะเบียนเป็นมหาชนเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2547 มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 199 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางและยางติดเหล็กที่เป็นส่วนประกอบของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้กับบริษัทผู้ประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์(?Original Equipmnt Manufacture: OEM?) ทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ?? ตั้งอยู่เลขที่ 78 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน (กิโลเมตรที่ 77.5) ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัทฯ มีโรงงานทั้งหมด 6 โรงงาน บริษัทฯ มีกำลังการผลิตในส่วน Compound Mixing เท่ากับ 4,368 ตันต่อปี? และมีกำลังการผลิตชิ้นส่วนยางและยางติดเหล็กเท่ากับ 50 ล้านชิ้นต่อปี

เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2547 ถึงเดือนสิงหาคม 2550 บริษัทฯ ได้มีการระดมทุนภายในประเทศเท่านั้น? โดยมีนายนพดล? วณิชวิศิษฎ์กุล? ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการและนายอรัญ? ศรีว่องไทย ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการบริหารใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดผลิตชิ้นส่วนยางในธุรกิจประกอบรถยนต์? โดยให้บริษัทฯ Kinugawa Rubber Industrial ประเทศญี่ปุ่น? เข้าร่วมทุนถือครองหุ้น 49 %? จากที่เคยทำธุรกิจกันมาเป็นเวลานาน ทำให้มั่นใจว่าการร่วมทุนในครั้งนี้ จะทำให้ตลาดมีการขยายตัวและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้มากขึ้น รวมถึงการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งจะทำให้คุณภาพสินค้าดีขึ้นและต้นทุนการผลิตลดลงภายใต้ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล โดยมี Mr. Tomohisa? Ohno ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ ?Mr. Yuji? Kyoi ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ? และนายอรัญ? ศรีว่องไทย ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยางและยางติดเหล็กเพียงรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและสูตรการผลิตชิ้นส่วนยางจาก Kinugawa Rubber Industrial ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ Nissan Motor Group และเป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยางรายใหญ่ให้กับรถยนต์นิสสันในประเทศญี่ปุ่นด้วย ชิ้นส่วนยางและยางติดเหล็กที่บริษัทฯ ผลิตจะจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ? สำหรับตลาดภายในประเทศจะจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการรถยนต์นิสสัน, ฟอร์ด, มาสด้า, มิตซูบิชิ, ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์, และซูซูกิ และจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ ได้แก่ ยามาฮ่า สำหรับตลาดต่างประเทศนั้น บริษัทฯ จะจำหน่ายให้กับ Kinugawa Rubber Industrial ในประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำไปส่งให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ในต่างประเทศ

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางและยางติดเหล็กแก่ผู้ผลิตสินค้าต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer: OEM) ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งในตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ และมีเป้าหมายที่จะขยายตลาดให้กว้างขึ้น และขยายการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและยางติดเหล็กให้แก่บริษัทผู้ประกอบรถยนต์ทุกยี่ห้อ

บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่เป็นกำไรเรื่อยมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึง ปี 2548 และมีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการดำเนินงานที่ดีเป็นผลจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผลจากการย้ายฐานการผลิตของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตและส่งออกรถยนต์ของเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกรถปิคอัพ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้อุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบรถยนต์เติบโตอย่างมากตามไปด้วย แต่ในปี 2549 และปี 2550 บริษัทฯ เริ่มมีอัตรากำไรลดลง เป็นลำดับ (58.00% ,37.96%) โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มสูงขึ้นของราคาต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง (วัตถุดิบ ค่าแรง ค่าพลังงาน) ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก? สถานการณ์ทางการเมืองและการแข็งค่าของสกุลเงินบาท รวมถึงการเปลี่ยนนโยบายการจัดซื้อจัดหาของบริษัทผู้ประกอบการเป็นแบบ Global Sourcing เป็นเหตุให้มีการแข่งขันในคุณภาพและราคาเพิ่มสูงมากขึ้นกว่าเดิม ทำให้บริษัทผู้ผลิตต้องชะลอการส่งออกเนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่า อีกทั้งต้องมีการปรับอัตรากำไรให้ลดลงและเข้มงวดการรักษาคุณภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดในภาคพื้นเดียวกัน? แต่ในปี? 2551? มีกำไรเพิ่มขึ้น

ในปี2550 เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก อัตราการแข็งตัวของค่าเงินบาท ความไม่สงบใน 3 จังหวัดภาคใต้ อุทกภัย สถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอนภายในประเทศและปัญหาสภาพคล่องของการลงทุนเนื่องจาก Subprime ในต่างประเทศ ?ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของนักลงทุน และได้ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศชะลอตัวลงอีกเมื่อเทียบกับปีก่อน

 

One thought on “CPR บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน)”

  1. admin says:

    CPR ถ้าว่ากันด้วยอะไรทีเกี่ยวข้องกับกลุ่มยานยนต์ ดูเหมือนมันจะเป็นใจในการเล่นเก็งกำไรได้ไปซะหมดส่วน CPR เนียะเค๊าทำธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนยางล้วนๆ และยางติดเหล็ก ทั้งที่ใช้ประกอบในรถยนต์ และแมงกะไซด์ ถ้าดูผลประกอบการไตรมาสสาม ยังไม่แสดงศักยภาพ เท่าใดนักเหมือนหุ้นยานยนต์ทั่วไปที่กว่าจะแสดงกำไรได้ก็ต้องเห็นใน Q4 เนียะและเด็กแนวก็ประเมินว่า CPR น่าจะมีกำไรเด่นไม่แพ้ใครเนื่องจากเป็นชิ้นส่วนที่ต้องใช้ตามการประกอบรถยนต์ในประเทศเป็นหลัก และยอดขายรถยนต์ของไทยนั้นกระฉูด โดยเฉพาะเดือนธันวาคมที่ผ่านมามียอดขายสูงสุดในรอบ 3 ปี และผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องกันว่าแค่ผลิตอย่างเดียวไม่ต้องกินข้าวกินปลา ก็ต้องใช้เวลา 6 เดือนต่อเนื่องจึงจะส่งของได้ทันเอาเข้าไปขนาดนั้น แนวต้านไม่ต้องเอาไกล ขอแค่ 2.40 บาทในระยะสั้น RSI มีสัญญาณซื้อเจ๋งๆ ส่วนระยะยาว กราฟสวยขนาดนี้เห็น MACD ตั้งท้องเบ้อเร่อ อาจจะ มีโอกาสยาวๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *