CRANE บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.chukai.co.th

นายพิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานกรรมการ

ธุรกิจของกลุ่มเดอะเครนได้ก่อตั้งขึ้นโดยคุณธงไชย แพรรังสี เป็นครั้งแรกในปี 2533 เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายและให้บริการเคลื่อนย้ายวัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมาก ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด (?TCS?) ต่อมาธุรกิจการให้บริการเคลื่อนย้ายวัสดุหรืออุปกรณ์ได้มีการขยายตัวมากขึ้น เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจในกลุ่มเดอะเครนให้ครอบคลุมการดำเนินงานในหลายพื้นที่คุณธงไชย แพรรังสีจึงได้จัดตั้งบริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด (?TCL?) บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด (?TCR?) และบริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด (?TCH?) เพื่อให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าในหลาย ๆ พื้นที่ รวมถึงการให้บริการในการซ่อมแซมเครื่องจักรกลหนักใช้แล้ว ต่อมาเมื่อ 26 พฤษภาคม 2540 คุณธงไชย แพรรังสีได้จัดตั้งบริษัท ชูไก จำกัด (?บริษัทฯ? หรือ ?CRANE?) เพื่อดำเนินธุรกิจในการซ่อมแซมเครื่องจักรกลหนักใช้แล้วที่ ถนนบางนา ? ตราด กม. 7 และเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการซ่อมแซมและจำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรกลหนักให้แก่บริษัทในกลุ่มและลูกค้าทั่วไป

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯจึงสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลักดังนี้

  1. การให้บริการเคลื่อนย้ายวัสดุหรืออุปกรณ์โดยรถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถยกตู้คอนเทนเนอร์ รถแมนลิฟท์ เพื่อการก่อสร้าง การยก ประกอบ และติดตั้ง รวมถึงให้บริการขนส่งและขนย้าย ด้วยรถหัวลาก หางเทรลเลอร์ และรถบรรทุกประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นการให้บริการมีทั้งแบบการเหมาโครงการโดยคิดค่าบริการแบบเบ็ดเสร็จและมีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการไว้อย่างชัดเจน หรือการให้บริการแบบรายเดือนหรือรายวัน ซึ่งให้บริการโดยกลุ่มบริษัทย่อย
  2. การจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักใช้แล้วและอะไหล่ต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มบริษัทย่อยและบุคคลภายนอก ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัทฯ
  3. การให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลหนักแก่กลุ่มบริษัทย่อยและบุคคลภายนอก ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัทฯ

โครงสร้างรายได้

สายผลิตภัณฑ์ ดำเนินการโดย ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
การให้บริการเช่าเครื่องจักรกลและขนส่ง
การให้บริการเช่าเครื่องจักรกล TCS, TCL,

TCR, TCH

401.30 53.42 405.32 54.65 415.98 50.96
การให้บริการขนส่ง TCS, TCL,

TCR, TCH

66.73 8.88 48.01 6.47 32.30 3.96
จำหน่ายเครื่องจักรกลหนักปรับสภาพใหม่ CRANE 249.22 33.17 253.86 34.23 316.36 38.76
การให้บริการซ่อมแซมและจำหน่ายอะไหล่ CRANE 9.68 1.29 14.13 1.91 24.91 3.05
รายได้อื่น CRANE, TCS, TCL, TCR, TCH 24.30 3.24 20.29 2.74 26.70 3.27
รวม 751.23 100.00 741.60 100.00 816.25 100.00

หมายเหตุ : CRANE หมายถึง บริษัทชูไก จำกัด (มหาชน)

TCS หมายถึง บริษัทเดอะเครน เซอร์วิส จำกัด

TCL หมายถึง บริษัทเดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด

TCR หมายถึง บริษัทเดอะเครน ระยอง จำกัด

TCH หมายถึง บริษัทเดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

จากการที่ในปัจจุบันการให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ และการติดตั้ง ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือโครงการขนาดใหญ่ ทั้งของภาครัฐบาลและเอกชน เช่น โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานไฟฟ้า อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ส่วนใหญ่จะดำเนินการโดยบริษัทชั้นนำจากต่างประเทศ หรือ บริษัทตัวแทนจากต่างประเทศ ซึ่งมีความชำนาญและความพร้อมทั้งในเรื่องของเครื่องจักรและบุคลากรผู้ควบคุมงาน

กลุ่มบริษัทฯในฐานะที่เป็นผู้นำในการให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ และการติดตั้งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและโครงการขนาดใหญ่ ได้วางเป้าหมายที่จะใช้ความชำนาญและประสบการณ์ทำงานดังกล่าวรวมถึงความพร้อมทั้งในเรื่องของ เครื่องจักรกล บุคลากร และระบบดำเนินการที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งได้แก่ ISO 9001:2000 และ OHSAS 18001:1999 ที่ได้รับการรับรอง จาก TUV Rheinland Group ประเทศ เยอรมนี ในการยกระดับการให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ และการติดตั้งให้เทียบเท่ากับบริษัทคู่แข่งซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำจากต่างประเทศ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการแข่งขันรวมถึงการขยายขอบเขตการให้บริการไปสู่ต่างประเทศ ภายใต้การให้บริการแบบครบวงจร หรือการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (Turn key) ซึ่งเริ่มตั้งแต่ การออกแบบ การขนย้าย การกำหนดประเภทและชนิดของเครื่องจักร การประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ทั้งในส่วนของภาคเอกชนและภาคราชการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก และสามารถควบคุมให้ดำเนินการภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน กราฟราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี

บทวิเคราะห์หุ้น

ข่าวเกี่ยวข้องทั้งหมด

วิเคราะห์หุ้น โดยนักลงทุนรายย่อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *