CSC บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ( Crown Seal Public Company Limited ) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2511 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มภายในประเทศกับบริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด และบริษัท โตโยไซกัน ไกชา จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและเทคนิคในการผลิตฝาจุกจีบ ฝาอลูมิเนียมเกลียวกันปลอม ฝาแม็กซี่ และฝาพลาสติก

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่? 30 ธันวาคม ?2520

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ทะเบียนเลขที่บมจ.288 ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นทะเบียนเลขที่ 0107537000416

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายฝาสำหรับปิดผนึกภาชนะประเภทขวด อาทิ ฝาจีบ ?ฝาอลูมิเนียมเกลียวกันปลอม ฝาวงแหวนแม็กซี่คราวน์ ฝาวงแหวนแม็กซี่แค้ป ฝาวงแหวนแม็กซี่พี และฝาพลาสติก สำหรับผนึกขวดบรรจุน้ำอัดลม น้ำดื่ม นม เบียร์ สุรา โซดา น้ำผลไม้ และเวชภัณฑ์ รวมถึงเครื่องผนึกฝาจีบแบบคันโยกและเครื่องผนึกฝาแม็กซี่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการให้บริการรับจ้างพิมพ์แผ่นตราต่างๆ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

(1)?????????? บริษัท เพชรแพค จำกัด ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก? ประเภทขวด มีทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

(2)?????????? บริษัท เฮอริเทจ สโตนแวร์ จำกัด ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนเซรามิค มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

(3)?????????? บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ฝากระป๋อง กระป๋อง 2 ชิ้น และกระป๋อง 3 ชิ้น มีทุนจดทะเบียน 1,800 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 1.6 ของทุนจดทะเบียน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CSC ได้ที่เว็บบอร์ดครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *