CSL บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์
www.csloxinfo.com

ประธานกรรมการ
นายวงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพ? ภายใต้ชื่อ ?CS LOXINFO? ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทในกลุ่มชิน คอร์ปอเรชั่น เดิมชื่อ บริษัท ซี. เอส. คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2537 โดยให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ในประเทศไทยภายใต้ชื่อ CS INTERNET

ปัจจุบัน บริษัทมีบริษัทย่อย 3 แห่ง โดยแบ่งลักษณะการประกอบธุรกิจเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้

 1. ธุรกิจบริการอินเตอร์เน็ต (Internet services) บริษัทเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพชั้นนำของประเทศภายใต้ชื่อ ซีเอส ล็อกซอินโฟ (CS LOXINFO) ด้วยประสิทธิภาพในการบริหารเครือข่าย พร้อมกับบริการเสริมและบริการหลังการขายที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าส่งผลให้บริษัทก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจรรายใหญ่ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม จากสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน ผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายใหญ่เข้ามาแข่งขันในธุรกิจนี้มากขึ้น ส่งผลให้รายได้รวมของธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตของบริษัทเติบโตไม่มาก? ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคากับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายใหญ่ บริษัทจึงยังคงมุ่งเน้นรักษา ?คุณภาพการให้บริการ? ให้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ โดยเจาะกลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจและกลุ่มลูกค้าองค์กร (corporate) เป็นหลัก เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวจะให้ความสำคัญกับคุณภาพการบริการ ประสิทธิภาพของเครือข่าย และความต่อเนื่องในการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่าปัจจัยทางด้านราคา และเป็นกลุ่มที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 2. ธุรกิจสื่อและโฆษณา (Media and advertising) บริษัทให้บริการธุรกิจบริการจัดพิมพ์และเผยแพร่สมุดโทรศัพท์ผ่านบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) (?TMC?) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจบริการสื่อธุรกรรมเพื่อการซื้อขายผ่านสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์หน้าเหลืองและในรูปแบบอื่นๆ นอกจากนี้ยังให้บริการข้อมูลรายชื่อผู้ใช้โทรศัพท์ รวมทั้งบริการข้อมูลทั่วไป และสาระบันเทิงผ่านการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center & Audiotex) นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการรับจ้างลงโฆษณาย่อยหรือคลาสสิฟายด์สในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆผ่าน บริษัท ?วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จำกัด (?WATTA?) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ให้บริการรับจ้างลงโฆษณาย่อยหรือคลาสสิฟายด์สในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของ WATTA ให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ประเภท หนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ นิตยสารรายสัปดาห์ รายเดือน รายสองเดือนและรายปี หนังสือพ๊อคเก็ตบุ๊คและอื่นๆ ภายใต้สื่อสิ่งพิมพ์ของ WATTA ทั้งนี้ การลงทุนในวัฏฏะจะช่วยบริษัทสร้างฐานการบริการโฆษณาสินค้าและซื้อขายสินค้าอย่างครบวงจรทั้งในรูปแบบ on-line และ off-line มากยิ่งขึ้น
 3. ธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile contents) บริษัทให้บริการข้อมูลข่าวสารและสาระความบันเทิงสำหรับผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Contents) และบริการเว็บท่า hunsa.com ผ่านบริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (?ADV?) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding company) ที่ได้เข้าไปลงทุนในบริษัท ชินนี่ดอทคอม จำกัด (?SHINEE?) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสาระความบันเทิงสำหรับผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Contents) ภายใต้ชื่อ Shinee.com และดำเนินธุรกิจบริการข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ซึ่งเป็นลักษณะของ Web portal โดยใช้ชื่อว่า hunsa.com ซึ่งเป็นเว็บท่าที่ได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วไปในการสนทนาและการค้นหาข้อมูลข่าวสาร การเข้าไปลงทุนใน ADV จะส่งผลให้บริษัทเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน SHINEE ผ่านการถือหุ้นใน ADV ทั้งหมด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างและกระจายแหล่งรายได้ของบริษัทอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทได้ในอนาคต

 

อนึ่ง นอกจากธุรกิจข้างต้นแล้ว บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจบริการรับส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (Satellite uplink-downlink services) ภายใต้สัญญาดำเนินการให้บริการจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) ซึ่งให้บริษัทเป็นผู้ให้บริการรับ-ส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาว เทียมและสัญญาณบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมเป็นระยะเวลา 22 ปี สิ้นสุดปี 2559 บริษัทได้ร่วมมือกับ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน)) เพื่อให้บริการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่ครบวงจร อาทิเช่น การให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม บริการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม และบริการถ่ายทอดรายการบันทึกเทปทั้งในระบบอนาลอกและระบบดิจิตอล โดยบริการทั้งแบบ Full Time ซึ่งเหมาะสำหรับรายการที่มีกำหนดการออกอากาศที่ชัดเจนและแน่นอนทุกวัน หรือการถ่ายทอดรายการสด หรือรายการกีฬาที่มีการแข่งขันเป็นฤดูกาล

สำหรับฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทในปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีสินทรัพย์รวม? 2,196 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,252 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 944 ล้านบาท และมีรายได้รวม 2,664 ล้านบาท กำไรสุทธิ 161 ล้านบาท

 

2 thoughts on “CSL บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)”

 1. admin says:

  จะเห็นว่า CSL ปันผลเยอะมากเกือบๆ 20% จากราคาปัจจุบัน เท่าที่อ่านดูแล้วเค้าได้เงินมาจากเงินปันผลพิเศษ จากกำไรพิเศษต่างๆ เช่น การปิดกิจการของ Loxley จะเห็นว่ามีการลดทุนมาตลอดทางเลย

  รายได้จากอินเตอร์เน็ต 70% มาจากลูกค้าองค์กรที่ต้องใช้เน็ตในการประกอบธุรกิจ เช่นพวก Leased Line, ADSL, IPSTAR, Dial-up, Value Added Service, VOIP ตัวหลักของอินเตอร์เน็ตคือ Leased Line = 14%

  บริการโฆษณาบนสมุดหน้าเหลือง ไทยแลนด์ เยลโล่เพจเจส รายได้ 40% ของรายได้รวม โดยรายได้หลักประมาณ 70% มาจากการขายโฆษณาในเขต กทม.และปริมณฑล ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลาง

  นอกจากเป็นหนังสือแล้วยังมีเบอร์ 1188 บริการข้อมูลสินค้าและบริการ และเลขหมายต่างๆ อีกด้วย และ CSL ยังเป็นเจ้าของ hunsa.com ด้วย

  เป้าหมายของเค้าคือรักษาคุณภาพ กลุ่มลูกค้าจะเป็นองค์กรธุรกิจมากกว่า

 2. admin says:

  @0.29 บาท คาดว่าปี 2010 จะจ่ายปันผล 0.29 บาท คิดเป็นเงินปันผลตอบแทน 9% ถือว่าใช้ได้ทีเดียวเชียว 😀 สะสมจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *