DCC บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ http://www.dynastyceramic.com

นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการ
นายสัญชัย เจนจรัตน์ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) เดิมชื่อบริษัท โรแยลฟลอร์ไทล์ จำกัด ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคภายใต้เครื่องหมายการค้า ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป โทมาฮ็อค จากัวร์ นาวาร์ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2532 และเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2535 และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2537 และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 280 ล้านบาท เรียกเก็บเต็มมูลค่าหุ้นละ 10 บาท จำนวน 272 ล้านบาท แล้วเมื่อเดือนมกราคม 2538

ปลายปี 2540 กลุ่มผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิคชนิดเดียวกันและมีโรงงานใกล้เคียงกัน? ได้ประมูลซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 14.9 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 54.82 ของทุนที่ชำระแล้ว จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทเงินทุนแห่งหนึ่ง และ ได้ปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีมีสีสันสวยงาม รวมทั้งปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการตลาดโดยเน้นการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคให้มากขึ้น

ปลายปี 2543 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 408 ล้านบาท? โดยแบ่งเป็น 40.8 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อนำเงินทุนเพิ่มทุนไปลงทุนขยายกำลังการผลิตโดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน) จากผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด ทำให้บริษัทฯมีโรงงานของบริษัทไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน) เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง โดยปัจจุบันบริษัท ฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 96.83 และได้แตกมูลค่าหุ้นเหลือหุ้นละ 1 บาท จำนวน 408 ล้านหุ้นถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 85.59 และโดยชาวต่างประเทศร้อยละ 14.41? (ปิดสมุด ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 )

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคและรับซื้อสินค้าทั้งหมดที่ผลิตจากบริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน) ในราคาขายส่งมาจัดจำหน่าย และยังนำเข้ากระเบื้องแกรนิตจากประเทศจีนซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าชนิดที่บริษัทผลิตเอง รวมทั้งสั่งซื้อ สุขภัณฑ์ คิ้ว จมูกบันได และกาวยาแนว มาจัดจำหน่ายผ่านบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ บริษัท พิค แอนด์ เปย์ จำกัด บริษัท เมืองทองเซรามิค จำกัด และ บริษัท เวิลด์ไวด์ เซรามิค จำกัด? ที่บริษัทได้เข้าไปลงทุนถือหุ้นมากกว่า 90 %เมื่อปี 2548 เพื่อทำตลาดขายปลีกเองในรูปตลาดนัดกระเบื้องฯ ทำให้บริษัทใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น รู้ความต้องการและแนวทางการเลือกซื้อกระเบื้องของลูกค้า และได้นำข้อมูลมาปรับปรุงสินค้าและการบริการ ทำให้สามารถขายสินค้าได้มากขึ้น

ณ.สิ้นปี 2551 บริษัทมีคลังสาขาทั่วประเทศรวมประมาณ 163? แห่ง นอกจากนั้น ยังจำหน่ายให้ผู้แทนจำหน่ายในประเทศอีกประมาณ 130 ราย และส่งไปขายยังต่างประเทศ เช่น ?บรูไน มัลดิฟ อินโดจีน ศรีลังกา พม่า ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลี ญี่ปุ่น แคนาดา? ฟิจิ? ลาว กัมพูชา ฯลฯ ทั้งนี้กระเบื้องที่บริษัทและบริษัทย่อยผลิตประกอบด้วย

1.? กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนัง ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?ไดนาสตี้?(Dynasty)

2.?? กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนัง ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?ไทล์ ท้อป?(Tiletop)

  1. กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนัง ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?โทมาฮอก?(Tomahawk)
  2. กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนัง ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?จากัวร์ ? (Jaguar)
  3. กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนัง ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?แอนนา?(Anna)
  4. กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนัง ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?แวลู่ ? (Value)
  5. กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนัง ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?มัสแตง ?(Mustang)
  6. กระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนัง ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?นาวา? (Nava)

บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินการขยายกำลังการผลิตมาโดยตลอด ปัจจุบันบริษัทฯมีกำลังการผลิตรวมของทั้งสองบริษัทปีละ 48 ล้านตารางเมตร ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง? ปัจจุบันบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดของการขายสินค้ากระเบื้องเซรามิคในประเทศมากที่สุด

โครงสร้างรายได้

1.? รายได้จากการขายกระเบื้องเซรามิค ที่ผลิตโดยบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน)

2.? รายได้จากการจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค ที่ซื้อจากบริษัทย่อย (บริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน) มาจำหน่ายต่อให้แก่ลูกค้าโดยบวกกำไรจากราคาส่งที่ซื้อจากบริษัทย่อยดังกล่าว

3.? รายได้จากการจำหน่ายกระเบื้องแกรนิตนำเข้าจากจีน? ที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ

4.? รายได้จากการจำหน่ายสุขภัณฑ์ กาวยาแนว และอื่นๆ ที่ซื้อมาขายไป

ที่มาของรายได้จากงบการเงินรวม (Equity Method)
ดำเนินงานโดย ปี 2551 ปี 2550
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
จำหน่ายในประเทศ
ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค บมจ.ไดนาสตี้ฯ(รวมซื้อจากบริษัทย่อย) 4,949 97 4,346 97
จำหน่ายกระเบื้องแกรนิตนำเข้าจากจีน บมจ.ไดนาสตี้ฯ & 3 บริษัทจัดจำหน่าย 1 -?? 5 -??
จำหน่ายสุขภัณฑ์ กาวยาแนวและอื่นๆ บมจ.ไดนาสตี้ฯ & 3 บริษัทจัดจำหน่าย 71 1 64 1
รวมรายได้จากในประเทศ 5,021 99 4,415 99
จำหน่ายต่างประเทศ
ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค บมจ.ไดนาสตี้ฯ(รวมซื้อจากบริษัทย่อย) 66 1 42 1
จำหน่ายสุขภัณฑ์ กาวยาแนวและอื่นๆ บมจ.ไดนาสตี้ฯ & 3 บริษัทจัดจำหน่าย 2 -?? 1 – ??
รวมรายได้จากต่างประเทศ 68 1 43 1
รายได้อื่นๆ 5 -?? 17 -??
รวมรายได้ทั้งสิ้น 5,095 100 4,475 100

ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน กราฟราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี

บทวิเคราะห์หุ้น

ข่าวเกี่ยวข้องทั้งหมด

วิเคราะห์หุ้น โดยนักลงทุนรายย่อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *