EBITDA Margin

EBITDA ย่อมาจาก Earning Before Interst, Tax, Depreciation and Amortization แปลอังกฤษเป็นไทย คือ รายได้จากการดำเนินงานของบริษัท บวกด้วยค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์และค่าตัดจำหน่ายต่างๆ สาเหตุที่เราไม่สนใจ ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย เพราะว่ามันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสดจริงๆ แต่เป็นตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น

ส่วนเจ้า EBITDA Margin หาได้จาก เอา EBITDA หารด้วย รายได้ทั้งหมด แล้วคูณ 100 ก็จะได้ margin ออกมาละ ค่านี้ยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับ ถ้าหาหุ้นที่มีค่านี้เยอะๆ สม่ำเสมอ ก็กระซิบบอกผมด้วยละกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *