HTECH บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) (?บริษัท? หรือ ?HTECH?) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จำกัด และนักลงทุนชาวไทยรวม 78% และ นักลงทุนชาวสิงคโปร์ 22% โดยบริษัทดำเนินธุรกิจผลิต รับจ้างผลิต และจำหน่ายเครื่องมือที่ใช้ในการตัดเฉือนโลหะ (Cutting Tools) เพื่อรองรับงานด้านอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งในปี 2550 ได้มีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทใหม่ โดยบริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 179,253,400 บาท และทำการแลกหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นของ บริษัท แฮลเซี่ยน? เมทอล จำกัด เพื่อให้บริษัทถือหุ้น 100% ใน บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จำกัด ซึ่งปัจจุบันมีทุนชำระแล้ว 50 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551

บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จำกัด (HM) ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2536 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท โดยมี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ คุณพีท ริมชลา และคุณวิบูลย์ รุจิเรกสาธร ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 35 และ 20 ตามลำดับ บริษัทดำเนินธุรกิจผลิต รับจ้างผลิต และ จำหน่าย อุปกรณ์และชิ้นส่วนโลหะประเภทต่างๆ อาทิ อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน (Jigs & Fixtures), อุปกรณ์ยึดจับเครื่องมือตัด (Holders), บานพับกล่องเครื่องประดับ, รถเข็นสัมภาระ (Trolley) เป็นต้น เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ต่อมากลุ่มผู้บริหารได้เล็งเห็นศักยภาพการเติบโตในธุรกิจผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการตัด (Special Diamond Cutter) ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใหม่สำหรับประเทศไทย ดังนั้นทางบริษัทจึงมีการขยายธุรกิจโดยเข้าร่วมทุนกับนักลงทุนชาวสิงคโปร์ เพื่อทำการผลิตเครื่องมือตัดดังกล่าวในประเทศไทยภายใต้ชื่อ บริษัท แฮลเชี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต รับจ้างผลิตและจำหน่ายเครื่องมือที่ทำมาจากเพชรสังเคราะห์ (Polycrystalline Diamond; PCD) สำหรับใช้ในการตัดเฉือนโลหะ (Cutting Tools) เพื่อใช้ได้ชิ้นงานที่มีความเที่ยงตรงสูง (High precision part) โดยบริษัทเน้นการผลิต PCD Tools เป็นส่วนใหญ่เพราะมีคุณสมบัติเด่น คือ อายุการใช้งานให้ผลที่ดีกว่าเครื่องมือประเภท Carbide ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทแบ่งออกได้เป็น 8 ประเภท คือ PCD boring tool, PCD endmill tool, PCD insert, PCD brazing tool, PCD reamer, PCD hollow tool, PDC Drills (ผลิตภัณฑ์ใหม่ปี 2552) และ Carbide Cutting Tools (ผลิตภัณฑ์ใหม่ปี 2552) โดยทั่วไปเครื่องมือตัดเฉือนโลหะ (Cutting tools) จะมีคุณสมบัติ คือ ความแข็ง (Hardness) และความทนการต่อการเสียดสีสูง (Wear Resistance) ซึ่งเครื่องมือประเภท PCD และ Carbide จะมีคุณภาพและความสามารถในการใช้งานต่างกันตามวัสดุที่ใช้ในการผลิต

บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จำกัด

ประกอบธุรกิจผลิต รับจ้างผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์และชิ้นส่วนโลหะต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อนำไปใช้ในขบวนการผลิตชิ้นส่วนหรือขวนการประกอบผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ยานยนต์ และชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ซึ่งสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้เป็น

  1. เครื่องมือ (Tooling): อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการผลิต ได้แก่ อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน (Jigs & Fixtures) และด้ามยึดจับเครื่องมือตัด (Holders) เป็นต้น
  2. ชิ้นส่วนโลหะต่างๆ (Metal Fabrication): โดยบริษัทได้จำแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก (Mass product) และมีการสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการสั่งซื้อเป็นครั้งคราว (Batch Product)

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างรายได้

บริษัท ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1. Cutting Tools HTECH 150.55 55.73 176.08 61.83 178.74 72.86
2. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Sleeve) 1 HTECH 10.67 3.95
3. Tooling HM 42.15 15.60 53.53 18.80 36.31 14.80
4. ชิ้นส่วนโลหะต่างๆ HM 55.61 20.58 47.17 16.56 20.10 8.19
5. อื่น ๆ2 9.96 3.69 2.87 1.01 1.64 0.67
รวมรายได้จากการดำเนินงาน 268.95 99.55 279.64 98.20 236.80 96.52
รายได้อื่น ๆ3 1.21 0.45 5.13 1.80 8.54 3.48
รายได้รวม
270.16 100.00 284.76 100.00 245.33 100.00

หมายเหตุ: 1 ปัจจุบันบริษัทไม่มีนโยบายผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Sleeve)

2 อื่น ๆ ประกอบด้วย รายได้จากการขาย หัวจับยึดชิ้นงาน (Soft Jaw), ค่าเชื่อม, ค่ากลึง, ค่าชุบงาน

3 รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วย กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน, กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, ดอกเบี้ยรับ, รายได้จากการขายเศษเหล็ก,และ การตัดจำหน่ายเจ้าหนี้ที่ไม่มีตัวตน

One thought on “HTECH บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)”

  1. admin says:

    HTECH เรียกอีกชื่อว่าพี่พีท เป็นผู้ผลิตหัวตัดโลหะที่ใช้ในอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี ซึ่งการเติบโตของบริษัทนั้นต้องบอกว่า trend เดียวกันกับกลุ่มอิเล็คยังไงยังงั้น เพราะเวลาพวกบริษัทผลิตชิ้นส่วน จะตัดอุปกรณ์อะไรต้องใช้ของสิ่งนี้แหละเป็นตัวตัดอุปกรณ์ต่างๆ เช่นถ้าจะผลิตของสักหมื่นชิ้น ก็ต้องใช้หัวตัดเฉพาะกิจอันนี้ตามจำนวนนั้นๆ เนื่องจากต้องอาศัยความแม่ยำสูงและเป็นเครื่องมือเฉพาะ ใช้แล้วแป๊บๆ ก็ทิ้งเหมือนมีดกระจกหัวเพชรยังไงยังงั้น ในรอบไตรมาสที่ผ่านมาคำสั่งซื้ออุปกรณ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีมากเป็นล้านชิ้นเลยครับท่าน ถึงขนาดว่าผู้ประกอบการต้องเพิ่มเวลาทำงานกันมากกว่าเดิมอย่างไม่น่าเชื่อ แต่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ จึงทำให้ยอดรายได้มีโอกาสโตแรงๆ อีก 2 ไตรมาส และก็แน่นอนว่า HTECH เติบโตเป็นเงาตามตัว งบ Q1 ที่ผ่านมาโตกว่า 300% ปีนี้จึงแรงแน่ ราคาเหมาะสมน่าจะสูงกว่านี้มีต้านสำคัญ 3.50 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *