วิเคราะห์หุ้น IHL บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์
http://www.interhides.com

นายธีระ วิภูชนิน ประธานกรรมการ
นายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์ ประธานกรรมการบริหาร

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนัง ณ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2535 (เดิมชื่อ ?บริษัท อินเตอร์-ไฮด์ เลเธอร์ จำกัด?) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท โดยนายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์ และนางสาวชุติมา บุษยโภคะ ซึ่งในช่วงแรกของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้นำเข้าหนังดิบ เพื่อฟอก อบ อัด และตกแต่งหนังสัตว์สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ และต่อมาในปี 2541 ได้เริ่มพัฒนาสายผลิตภัณฑ์หนังสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจากผู้บริหารมีวิสัยทัศน์โดยเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจสำหรับการฟอกหนังเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และในปี 2543 ได้เลิกสายการผลิตหนังสำหรับเฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากมีการแข่งขันสูงในธุรกิจฟอกหนังสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ และธุรกิจฟอกหนังเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี จึงเปลี่ยนสายการผลิตจากการผลิตหนังสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์มาเป็นสายการผลิตฟอกหนังสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างครบวงจร ตั้งแต่ฟอกหนังดิบจากโคหรือกระบือ จนกระทั่งสำเร็จเป็นหนังฟอกสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ คือ หนังสำหรับผลิตเบาะที่นั่งรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์ที่ใช้หนัง ได้แก่ พวงมาลัย กระปุกเกียร์ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสถานะเป็นผู้ผลิตเบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์โดยอ้อม (Second Tier Original Equipment Manufacturer หรือ 2nd Tier OEM) ของผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ อาทิ โตโยต้า ฮอนด้า นิสสัน ฟอร์ด มิตซูบิชิ อีซูซุ มาสด้า ซูบารุ เป็นต้น กล่าวคือ บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตหนังสำหรับเบาะที่นั่งรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์ที่ใช้หนัง ได้แก่ พวงมาลัย กระปุกเกียร์ เป็นต้น เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ผลิตเบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์โดยตรง (First Tier Original Equipment Manufacturerหรือ 1st Tier OEM) ให้กับผู้ผลิตรถยนต์ดังกล่าว โดยผลิตจำหน่ายให้ลูกค้าทั้งภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งการผลิตส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (OEM) และบางส่วนเป็นการผลิตขายให้ลูกค้าทั่วไป (After Market)

ต่อมาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 300 ล้านบาท และทุนชำระแล้วจำนวน 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดย ณ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มของนายองอาจ? ดำรงสกุลวงศ์ ถือหุ้นร้อยละ 47.15 และกลุ่ม Sumitomo ถือหุ้นร้อยละ 20.00

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 มีมติให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิมหุ้นละ 5 บาท จำนวน 60,000,000 หุ้น เป็นหุ้นละ 1 บาท จำนวน 300,000,000 หุ้น ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550

สัดส่วนรายได้จากแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

1. หนังผืนที่ตัดเป็นชิ้น 52%
2. หนังที่ตัดและเย็บขึ้นรูป 37%
3. หนังอื่นๆ 11%

ความเห็นนักลงทุนท่านอื่น

ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของ IHL

5 thoughts on “วิเคราะห์หุ้น IHL บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)”

 1. admin says:

  โดยมิได้เป็นการสรุปผลการสอบทานอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้ข้อสังเกตว่า ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 13.4 บริษัทฯเคยปรับโครงสร้างหนี้กับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ในปี 2546 โดยมีมูลหนี้จํานวนประมาณ 735 ล้านบาท และการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นกระบวนการลงโดยบริษัทฯได้จ่ายเงินสดจํานวน 118 ล้านบาท และตีทรัพย์ (ที่ดิน) มูลค่าประมาณ 105 ล้านบาทเพื่อชําระหนี้ ซึ่งผลของการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวทําให้บริษัทฯรับรู้กําไร จากการปรับโครงสร้างหนี้ในปี 2546 และไม่มียอดหนี้คงค้างกับทาง บสท. อีก ต่อมาในเดือน เมษายน 2550 บริษัทฯได้รับหนังสือจาก บสท. กล่าวหาว่าทรัพย์ (ที่ดิน) ที่บริษัทฯตีชําระหนี้ มีสภาพและราคาที่แท้จริงไม่ถูกต้องเป็นจริงตามที่นําเสนอต่อ บสท. ดังนั้นจึงขอบอกเลิกสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวรวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่บริษัทฯได้รับตามสัญญาฯ และบอกกล่าวให้บริษัทฯ ชําระหนี้ตามมูลหนี้เดิม ซึ่งเรื่องดังกล่าว ฝ่ายบริหารของบริษัทฯยังมีข้อโต้แย้งกับข้อกล่าวหาของ บสท. และได้หารือกับที่ปรึกษากฎหมายเพื่อหา ข้อยุติกับ บสท. ต่อไป อย่างไรก็ตามเพื่อความรอบคอบแต่โดยไม่ได้เป็นการยอมรับว่าบริษัทฯมีภาระหนี้ดังกล่าวตามกฎหมาย บริษัทฯได้ตั้งสำรองเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากข้อกล่าวหาไว้เป็นจำนวน 105 ล้านบาท ซึ่งสำรองนี้เป็นการบันทึกไว้ในงบการเงินในแง่บัญชีเท่านั้นโดยที่บริษัทฯไม่ได้ยอมรับว่ามีหนี้สินทางกฎหมายใดๆ

  ต่อมาเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และพิพากษาให้บริษัทฯ เป็นบุคคลล้มละลาย เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการขอปรับโครงสร้างหนี้สำหรับมูลหนี้ที่ บสท.รับโอนมาจากธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) บวกดอกเบี้ยจนถึงวันที่ฟ้องเป็นจำนวนรวมประมาณ 56.6 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารและ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯเชื่อว่า บริษัทฯจะไม่ได้รับผลเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญจากคดีความดังกล่าว เนื่องจากมูลหนี้ตามคำฟ้องข้างต้นได้รวมอยู่ในมูลหนี้ที่บริษัทฯได้เคยปรับโครงสร้างหนี้กับ บสท. ดังที่กล่าวไว้ในตอนต้นแล้ว บริษัทฯจึงไม่ได้ตั้งสำรองเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมไว้ในบัญชีและต่อมาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องในคดีดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากศาลวินิจฉัยว่ามูลหนี้ตามคำฟ้องเป็นหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่บริษัทฯได้เคยปรับโครงสร้างหนี้กับ บสท. และบริษัทฯหลุดพ้นจากหนี้ตามข้อกำหนดที่ระบุในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้นั้นแล้ว อย่างไรก็ตาม บสท. มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของศาลล้มละลายกลางได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัทฯ หรือในที่สุดอาจไม่มีผลกระทบใดๆ ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่สามารถประเมินได้

 2. admin says:

  IHL เค๊าผลิตเบาะหนังรถยนต์เจ้าใหญ่สุดรับทำรถเก๋งทุกยี่ห้อ เลยขอบอก เห็นอาการหุ้นแล้วชอบอ่ะ แบบว่าเท่ห์ดูดีมีสกุล ไม่ต้องมีเหตุผลอธิบายก็ได้ กราฟก็เพิ่งโค้งตัวเพิ่งเริ่มต้นเป็นละอ่อนน้อยยิ่งโดนใจใหญ่เลย ใครคิดไงไม่รู้อ่ะ แต่เด็กแนวแอบชอบไงบอกไม่ถูก มองเด้งแบบซึ้งๆ ได้แถว 7 บาทคร๊าบบบใครซื้อขอให้รวยไร้เหตุผล ใครไม่ชอบหุ้นราคาแถว 5 บาท ก็คว้าแฝดพี่ CWT ไปเลย ธุรกิจเดียวกัน โตไม่แพ้กัน ชอบจังอ่ะตะเองงง

 3. admin says:

  จากการที่นักวิเคราะห์ของเด็กแนวเข้าเจาะใจผู้บริหาร ก็พบว่ารายได้ของบริษัทในไตรมาส 4 จะโตระเบิดระเบ้อตาเหลือกก็เป็นได้ แค่กดตัวเลขคร่าวๆ ก็น่าจะโตกว่าผลประกอบการ 9 เดือนร่วม 200% ถ้าใช้ตัวเลขเดียวกันนี้มาเทียบเคียงการโตในทั้งปี 53 ก็จะขยายตัวในอัตราเดียวกันเลยแบบนี้ราคาเหมาะสมต้องไม่ต่ำกว่า 8 บาท แอบเก็บกันดีกว่า

 4. admin says:

  IHL ขอเบิ้ลอีกทีสำหรับหุ้นตัวนี้ ตอนนี้เล่นประเด็นปันผลแรงสูง อาจจะถึงขั้นระเบิดระเบ้อก็เป็นได้ นักวิเคราะห์มือสั่นไม่กล้าเขียนตัวเลขว่าจะปันผลกี่บาท เพราะมันมากมายอะไรขนาดนั้น เอาว่าสะสมไว้แล้วกัน เล่นตามเทคนิค มีแนวต้าน 6.20 บาท

 5. admin says:

  IHL หุ้นตัวนี้มีดีแน่นอน และมีข่าวที่ต้องสนใจไม่น้อยด้วย เอาที่ผลประกอบการก่อนนักวิเคราะห์ประเมินว่าไตรมาส 4 ที่จะประกาศมีโอกาสแสดงกำไรบานตะไท แค่ไตรมาสเดียว มากกว่า 9 เดือนหลายขุมเลยทีเดียว เนื่องจากคำสั่งซื้อให้ทำเบาะหนังนั้นไหลเข้ามาเป็นเทน้ำเทท่าไมได้หยุด ต้องทำงาน 24 ชั่วโมงข้าวปลาไม่ได้กิน และมีออเดอร์ยาวเหยียดอย่างนี้ไป 6 เดือน นักวิเคราะห์ลองประเมินคร่าวๆ ว่าถ้าเทียบเป็นรายได้รายเดือนแล้วเผลอๆ อาจจะมีกำไรได้ราว ๆ 20-30 ล้านบาทต่อเนื่อง หรือทั้งปี 53 และที่น่าจะตาเหลือกกันเป็นแถวๆ ก็คงจะเป็นเรื่องปันผลซึ่งนักวิเคราะห์ประมาณให้กว้างๆ ตั้งแต่ 0.60-0.70 บาทกันไปเลย หรือมีโอกาสจะได้อัตราเงินปันผลสูงสุดไปถึง 11% มากมายมหาศาล เท่ากับมีเรื่องดีทั้งกำไรโต และปันผลงาม กราฟสวยอีกตะหาก เปิดมาวันจันทร์นี้น่าจะได้เห็นแถว 6.50 ไม่ยาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *