IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ ?ไออาร์พีซี? (?บริษัทฯ?) เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ?ทีพีไอ? จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ พ.ศ. 2521 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2537 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2538 บริษัทฯ เริ่มผลิตเม็ดพลาสติกเพื่อจำหน่ายในปี 2525 และขยายการสายการผลิตผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ได้สร้างโรงกลั่นน้ำมันแห่งแรกขนาด 65,000 บาร์เรลต่อวัน เมื่อปี 2538 และโรงกลั่นน้ำมันแห่งที่สองขนาด 150,000 บาร์เรลต่อวัน เมื่อปี 2543? พร้อมสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร ต่อมาในปี 2540 บริษัทฯ ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน หลังจากการลอยตัวค่าเงินบาท โดยบริษัทฯ ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเมื่อปี 2543 ต่อมาศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549

บริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีโรงกลั่นน้ำมันและโรงงานปิโตรเคมีตั้งอยู่ย่านชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้การจัดการของบริษัทฯ พร้อมสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจทั้ง ท่าเรือน้ำลึก คลังน้ำมัน และโรงไฟฟ้า ธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งออกได้ดังนี้

1) ธุรกิจปิโตรเคมี บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ได้แก่ โอเลฟินส์ อะโรเมติกส์ ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงานปิโตรเคมี และเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ หรือเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ ได้แก่ HDPE, PP, ABS, SAN, EPS, PS เพื่อจำหน่ายให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกนำไปเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูปชนิดต่างๆ

2) ธุรกิจปิโตรเลียม โรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ มีกำลังการผลิต ?215,000 บาร์เรลต่อวัน สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้หลากหลายชนิด ได้แก่ น้ำมันดีเซล? น้ำมันเบนซิน? ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG), น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน, น้ำมันเตา, ยางมะตอย เป็นต้น

3) ธุรกิจท่าเรือ ท่าเรือไออาร์พีซีตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เดียวกันกับโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ จังหวัดระยอง โดยให้บริการเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการลูกค้าในการเทียบท่า เช่น เรือลากจูง, บริการนำร่อง, เรือบริการ, เครื่องชั่ง, ลานตู้สินค้าคอนเทนเนอร์, โกดังเก็บสินค้า, เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการขนถ่ายสินค้า เป็นต้น ท่าเรือหลักประกอบด้วย

3.1) ท่าเรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียม (Liquid & Chemical Terminal) ให้บริการขนถ่ายสินค้าปิโตรเคมี ปิโตรเลียมและก๊าฟ ท่าเรือมีความยาวทั้งสิ้น 1,623 เมตร แบ่งออกเป็น 8 ท่าย่อย มีร่องน้ำลึกตั้งแต่ 6-19 เมตร สามารถรองรับเรือขนาด 1,000 ? 250,000 DWT. (deadweight tonnage)

3.2) ท่าเรือคอนเทนเนอร์ และสินค้าทั่วไป (Bulk & Container Terminal) ให้บริการขนถ่ายสินค้าเทกอง และสินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ ตัวท่ามีความยาวทั้งสิ้น 900 เมตร กว้าง 48 เมตร แบ่งออกเป็น 8 ท่าย่อย มีร่องน้ำลึกตั้งแต่ 5-17 เมตร สามารถรองรับเรือขนาด 800-150,000 DWT.

4) ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน เป็นหน่วยธุรกิจที่ดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินในส่วนที่เป็นดินเปล่า ซึ่งมีทั้งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยองและจังหวัดอื่นๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 10,000 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน ประเภทนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักในกลุ่มไออาร์พีซี และในกลุ่ม ปตท. รวมถึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภายนอก โดยเน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทย่อยในเครือไออาร์พีซีที่สำคัญ มีดังนี้

-? บริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด เป็นบริษัทย่อยของไออาร์พีซีในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 2,500 ล้านบาท เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกกลุ่มสไตรีน ได้แก่ ABS/SAN? PS? และ EPS โดยบริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ให้แก่บริษัทฯ

-? บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด เป็นบริษัทย่อยของไออาร์พีซีในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีทุน
จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 2,000 ล้านบาท เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันจากโรงกลั่นของบริษัทฯ โดยมีคลังน้ำมันรองรับการกระจายสินค้าในภาคต่างๆ 4 แห่ง คือ คลังน้ำมันอยุธยา
คลังน้ำมันชุมพร ?คลังน้ำมันพระประแดง และคลังน้ำมันระยอง

-? บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด เป็นบริษัทย่อยของไออาร์พีซี ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 300 ล้านบาท เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีออล ประกอบด้วย โพลีเอสเทอร์ และโพลีอีเทอร์โพลีออล ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตโพลียูรีเทน ซึ่งนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ เช่น โฟมที่ใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์ พื้นรองเท้า และโฟมที่ใช้เป็นฉนวนกันความร้อน เป็นต้น

-? บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำกัด หรือ ?โรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี? เป็นบริษัทย่อยของ
ไออาร์พีซี ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 750 ล้านบาท จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เปิดสอนในระดับ ปวช. – ปวส. หลักสูตรพาณิชยกรรมและช่างกลโรงงาน ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการจัดตั้งให้โรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซีเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งแรกของจังหวัดระยอง

อ่านข้อมูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IRPC ได้ที่เว็บบอร์ดของเราเลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *