JAS บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

จากปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าเทคโนโลยี FTTx ประชาชนมีความต้องการใช้มากขึ้นเป็นลำดับ และเนื่องจาก FTTx ใช้ Fiber Optic จึงทำให้บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตให้สปีดที่สูงได้มากขึ้นถึง 1000 Mb ลูกค้าของ บริษัทฯ จำนวนไม่น้อยมีความต้องการใช้บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วมากกว่า 30/3 Mb บริษัทฯคาดว่าในอนาคตอันใกล้ จำนวนลูกค้า FTTx จะเพิ่มมากขึ้นและใช้สปีดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เติบโตขึ้นอีกมาก

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สร้างโครงข่าย (Network) ที่มั่นคงมีเสถียรภาพเป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์เป็นของบริษัทฯ เอง จึงได้นำอุปกรณ์ต่างๆของโครงข่าย มาจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure Fund (IFF) ซึ่งบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (3BB) ได้เสนอเรื่อง IFF ตั้งแต่ปลายปี 2556 ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และได้รับเรื่องไว้พิจารณาแล้ว โดยเห็นว่าบริษัทฯ มีขีดความสามารถที่จะระดมเงินทุนจำนวนมาก มาใช้ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วได้ทันที บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับการอนุมัติจาก กลต. ต้นปี 2557 จึงเป็นไปได้สูงว่าการเติบโตของบริษัทฯ จะเป็นไปอย่างก้าวกระโดด ซึ่งจะเป็นผู้นำในธุรกิจ Fixed line broadband Internet

เป็นเวลาที่เหมาะสมกับที่ประชาชนได้ใช้เครื่องมือ (Devices) ในการรับสัญญาณทางอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และหลายหลายชนิด ประกอบกับการใช้ social media ในรูปแบบต่างๆ มากมาย ซึ่งการส่งข้อมูลเหล่านี้จะใช้เป็น Data จำนวนมหาศาล ระบบ Fixed line broadband Internet เท่านั้น ที่สามารถจะรองรับ Data เหล่านี้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ Optical Fiber FTTx ที่มีบรอดแบนด์สปีดสูงอย่างไม่จำกัด

เป็นจังหวะที่เหมาะของบริษัทฯ ที่มีความแข็งแกร่งแล้ว เมื่อเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะเกิดขึ้นในอีก 2 ปี ข้างหน้า คือในปี 2558 บริษัทฯ ความพร้อมที่จะทำธุรกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของเราให้ขยายตัวและสร้างความเติบโตยิ่งๆ ขึ้นต่อไป

รายได้หลักของ JAS คือ Internet 3BB

ปีนี้เพิ่งจะออกกองทุนรวม JASIF ซึ่งเป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถให้นักลงทุนซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้ นั่นหมายถึง JAS สามารถผลักภาระหนี้สินออกไปที่กองทุนนี้แล้วสามารถกู้เงินเพิ่มเติมได้ในอนาคต

jas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *