วิเคราะห์หุ้น JUTHA บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ www.jutha.co.th

พล.ร.ต.ชาโณ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ
นายชเนศร์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านพาณิชย์นาวี และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องดังนี้

 • บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ???โดยเรือเดินทะเลของบริษัทในเส้นทางประจำ ได้แก่?? เส้นทาง ไทย-ญี่ปุ่น-เกาหลี-ไทย? บริการให้เช่าเรือเป็นรายเที่ยว และเป็นระยะเวลา
 • บริการนายหน้าซื้อขายเรือ?? บริการนายหน้าจัดหาสินค้า บริการนายหน้าจัดหาเรือเช่า และบริการบริหารเรือ
 • ลงทุนในบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท จุฑาผกากรอง ชิปปิ้ง ไพรเวท จำกัด ดำเนินธุรกิจ ขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ โดย JUTHA ถือหุ้น 100 % และบริษัทร่วม ชื่อ บริษัท เจ.ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจขนถ่ายสินค้าทางทะเลซ่อมบำรุงเรือ รับเป็นตัวแทนเรือ โดย JUTHA ถือหุ้น? 33.33 %

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีเรือบรรทุกสินค้า 7 ลำ เป็นสินทรัพย์หลักของบริษัทฯโดยเรือทั้ง 7 ลำนี้เป็นเรืออเนกประสงค์ สามารถรับบรรทุกสินค้าได้ทุกประเภท เช่น สินค้าเทกอง สินค้าสำหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ สินค้าหีบห่อ รถยนต์ เครื่องจักร สินค้าที่มีลักษณะพิเศษ สินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าแช่แข็ง

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปี 2549-2551 ที่ผ่านมา

หน่วย : บาท

2551? ?????????????????? ???????? 2549 2550 2549
สายผลิตภัณฑ์/กลุ่ม

ธุรกิจ

ดำเนินการโดย % การถือหุ้นของบริษัท รายได้ % รายได้ % รายได้ %
กลุ่มธุรกิจเดินเรือหลัก บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) 675.90 100 589.17 98.12 678.10 88.92
กลุ่มธุรกิจเดินเรือ (บริษัทย่อย) บริษัท จุฑาผกากรอง ชิปปิ้ง ไพรเวท จำกัด 100 11.32 1.88 84.52 11.08
รวม 675.90 100 600.49 100 762.60 100

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2552 บริษัทฯ จะได้รับมอบเรือต่อใหม่ 1 ลำ มูลค่าประมาณ 19 ล้านเหรียญสหรัฐ และบริษัทฯ อาจจะขายเรือเก่าที่มีอายุใช้งานนานออกไปเพื่อลดภาระค่าซ่อมแซม

งบการเงิน ผลประกอบการ

อัตราส่วนทางการเงิน กราฟ อันดับในอุตสาหกรรม

ความคิดเห็นนักลงทุนอื่นๆ

ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ JUTHA

2 thoughts on “วิเคราะห์หุ้น JUTHA บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)”

 1. admin says:

  เนื่องจากต้นทุนการปฏิบัติงานที่สำคัญของธุรกิจในด้านเชื้อเพลิงถูกกำหนดโดยราคาตลาดโลก เป็นต้นเหตุที่ควบคุมไม่ได้ดังนั้นบริษัทจึงเน้นการให้บริการประเภทเรือเช่าเป็นสัดส่วนประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของกองเรือที่ให้บริการ เพราะผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมันเอง จึงเชื่อว่าบริษัทฯ มีมาตรการรองรับความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิตไว้ได้ในระดับที่ดี

  ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เน้นการให้บริการด้านเรือเช่าแบบเป็นระยะเวลา(Time Charter)ในสัดส่วนโดยประมาณ 80% ของกองเรือที่มีอยู่ ซึ่งลักษณะธุรกิจประเภทนี้บริษัทฯ จะต้องจัดเรือ อุปกรณ์อื่นๆ และคนประจำเรือ ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินหลักที่สำคัญของบริษัทฯให้บริการทั่วโลกตามความต้องการและลักษณะธุรกิจของผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงต่อ

  ความผันแปรของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส่งผลกระทบถึงบริษัทฯเนื่องจากรายได้ทั้งหมดเป็นเงินเหรียญสหรัฐ

 2. admin says:

  โครงการในอนาคต

  บริษัทฯจะรับมอบเรือต่อใหม่ในปี 2552 และจะพิจารณานำเรือดังกล่าวไปให้เช่า หรือวิ่งในเส้นทางประจำ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในช่วงไตรมาสที่ 3 บริษัทฯคาดว่าจะสามารถเพิ่มรายได้ขึ้นไปประมาณ15 %

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *