KCAR บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

เว็บไซด์ http://www.krungthai.co.th

นายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล ประธานกรรมการ
นายพิเทพ จันทรเสรีกุล กรรมการผู้จัดการ

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ ?29? มกราคม? 2535?? ในชื่อ ?บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด? โดยคุณไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล? ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 4 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นในกลุ่มจันทรเสรีกุลถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อประกอบกิจการให้บริการเช่าทรัพย์สินประเภทรถยนต์เพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) ทั้งในระยะปานกลางถึงระยะยาว อายุไม่เกิน 3 ปี และเช่ารถยนต์ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี

ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อขยายการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง จากการที่ตลาดให้เช่ารถยนต์ได้รับความนิยมจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้น โดยในเดือนสิงหาคม 2547 บริษัทได้ทำการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ภายใต้ชื่อ ?บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)? และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 1,000 บาทต่อหุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้น และในเดือนพฤศจิกายน 2548 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน จำนวน 50 ล้านหุ้น ทำให้ในปัจจุบันทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 250 ล้านบาท และในเดือนธันวาคม 2548 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท? กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภทการจัดหารถยนต์ให้เช่าแบบสัญญาเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) อายุการเช่าส่วนใหญ่ไม่เกิน 5 ปี และการให้เช่าระยะสั้น (Short Term Rent) อายุการเช่าไม่เกิน 1 ปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการให้เช่าเพื่อการดำเนินงานร้อยละ 94 และการเช่าระยะสั้นร้อยละ 6 ของรายได้จากค่าเช่ารถยนต์รวม

รถยนต์ที่บริษัทให้เช่าส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ญี่ปุ่น ซึ่งมีสภาพคล่องในการซื้อขายสูง ทั้งรถเก๋ง รถตู้ และรถปิคอัพ? เช่น โตโยต้า ฮอนด้า อีซูซุ ?นิสสัน เป็นต้น นอกจากนี้มีรถยนต์ยุโรปให้เช่า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับ เช่น เมอร์เซเดส เบ็นซ์? เป็นต้น โดยรถยนต์ให้เช่าของบริษัทมีราคาทุนซื้อเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 700,000 – 800,000? บาทต่อคัน นอกจากนี้บริษัทยังมีกำไรจากการขายรถยนต์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าภายหลังหมดอายุสัญญาเช่า โดยกำไรดังกล่าว จะมาจากส่วนต่างของราคาขายและมูลค่าตามบัญชีหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม ซึ่งในปี 2551 บริษัทมีกำไรจากการขายรถยนต์จำนวน 173.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.94 ของรายได้รวม

นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของการให้บริการ บริษัทได้จัดทำประกันภัยรถยนต์ประเภทชั้น 1 ไว้สำหรับรถยนต์ทุกคัน และเป็นผู้รับภาระที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ เช่น การจดทะเบียนและต่อภาษีรถยนต์? ค่าตรวจสภาพ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา รวมถึงศูนย์ประสานงาน 24 ชั่วโมง (Call Center) เพื่อให้บริการลูกค้าในกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า บริษัทมีบริการรถทดแทนในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ สูญหาย ซ่อมแซม หรือการซ่อมบำรุง ทั้งนี้ หากรถยนต์สูญหายบริษัทจะได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย ยกเว้นในกรณีที่ผู้เช่าเป็นกลุ่มมิจฉาชีพ

บริษัทมีศูนย์บริการที่สำนักงานใหญ่บนถนนพระราม 3? และศูนย์บริการอื่นที่มีสัญญากับบริษัทมากกว่า 500? แห่ง อันเป็นการสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าว่าจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีทุกเวลา ตลอดจนเป็นการคุ้มครองป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ศูนย์บริการบนถนนพระราม 3 ยังให้บริการแก่บุคคลภายนอกที่ต้องการใช้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ยี่ห้อนิสสัน

ปัจจุบัน บริษัทมีบริษัทย่อยหนึ่งแห่ง คือ บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด ซึ่งบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 95 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยบริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด ประกอบธุรกิจรับซื้อ จำหน่าย และแลกเปลี่ยน รถยนต์ใช้แล้วไม่จำกัดยี่ห้อและประเภท? จึงเป็นการสนับสนุนบริษัท ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ครบวงจร เนื่องจากสามารถจัดจำหน่ายรถยนต์ที่ครบสัญญาเช่า ผ่านช่องทางนี้ได้โดยตรงถึงลูกค้า ทำให้ได้ราคาจำหน่ายรถยนต์ที่สูงขึ้น และตัดค่าดำเนินการในการขายออก นอกจากนี้ บริษัทย่อย ยังสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่กลุ่มบริษัทได้ จากการขายรถยนต์ใช้แล้วที่รับซื้อจากบุคคลอื่นทั่วไป ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้บริษัทมียอดจำหน่ายรถยนต์ และรายได้เพิ่มสูงขึ้น

โครงสร้างรายได้ของบริษัท

โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2549 – 2551 สามารถสรุปได้ดังนี้

รายได้ ดำเนินการโดย % การถือหุ้น 2549 2550 2551
ของบริษัท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1. รายได้จากค่าเช่ารถยนต์ บริษัท 720.46 72.39 845.88 69.81 960.71 66.02
2. รายได้จากการขายรถยนต์1/ บริษัทย่อย 95 109.06 10.96 180.32 14.88 269.06 18.49
3. กำไรจากการขายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า บริษัท 121.41 12.20 148.65 12.27 173.72 11.94
4. รายได้อื่น1/ บริษัทและบริษัทย่อย 44.38 4.46 36.89 3.04 51.69 3.55
รวม 995.32 100.00 1,211.74 100.00 1,455.19 100.00

หมายเหตุ : 1/ รายได้อื่น เช่น ?รายได้ศูนย์บริการ ดอกเบี้ยรับ ส่วนลดจากค่าประกันภัย ค่าปรับเลิกสัญญา เป็นต้น

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจให้เช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) โดยมีนโยบายเน้นการเสนอบริการอย่างมีคุณภาพ? (Premium? Quality) ?และครบวงจร (One Stop Service)? เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่จะสามารถบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพในด้านการกำหนดงบประมาณเกี่ยวกับยานพาหนะ โดยการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก ?(Outsource)

นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งเน้นในการขยายฐานลูกค้า และรักษาส่วนแบ่งการตลาดให้เป็นผู้นำตลาดของผู้ประกอบการให้เช่ารถยนต์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าประเภทหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่นิยมเช่ารถยนต์ระยะยาว เนื่องจากเป็นลูกค้ากลุ่มที่มีความมั่นคงทางธุรกิจ สามารถนำมาซึ่งรายได้ที่มั่นคงแก่บริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทก็จะขยายฐานลูกค้าประเภทอื่นให้มากขึ้นด้วย เนื่องจากไม่ต้องการพึ่งพิงลูกค้าประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ

บริษัทมีแผนการขยายงาน โดยการลงทุนซื้อรถยนต์เพิ่ม เพื่อนำไปขยายการให้บริการดังนี้

1)? ขยายฐานลูกค้าโดยการเพิ่มสัดส่วนในการเช่าที่ลูกค้าเช่าอยู่ในปัจจุบัน โดยอาศัยจุดเด่นของบริษัทในงานบริการที่สามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง

2)? การขยายบริการรถทดแทนให้แก่บริษัทรถเช่าอื่นที่ขาดแคลนรถ เนื่องจากบริษัทมีข้อได้เปรียบจากการที่มีรถให้เช่าจำนวนมาก

3) การขยายบริการให้เช่ารถระยะยาวแก่ลูกค้าประเภทองค์กรที่ต้องการการให้บริการสูงกว่ามาตรฐาน เช่น ต้องการเปลี่ยนรถทดแทนภายใน 24 ชั่วโมง หรือ การประกันภัยที่มีความคุ้มครองสูงกว่าการทำประกันทั่วไป

นอกจากแผนการขยายงานของบริษัทแล้ว บริษัทย่อย ยังมีแผนขยายสาขาเพิ่มขึ้นจำนวน 1 แห่ง เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้า และกระจายการจำหน่ายรถที่หมดสัญญาเช่าได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิม

ข้อมูลทางการเงิน งบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

วิเคราะห์หุ้น โดยนังลงทุนรายย่อย

ข่าวของ KCAR ทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *